print sitemap zoeken disclaimer contact

De verzekeringsplicht van de DGA met een minderheidsbelang

De verzekeringsplicht van de DGA houdt de fiscale gemoederen al jaren bezig en is al onderwerp van veel procedures geweest. De basis voor de vraag of sprake is van verzekeringsplicht ligt bij een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep uit 1985. Dit artikel is geschreven door de heer Marco Bik van Jongbloed Fiscaal Juristen en de heer Dennis Van der Veen, werkzaam bij Civra.

DGA met meerderheidsbelang is niet verzekerd

In deze procedure oordeelde de Centrale Raad van Beroep dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst tussen de BV en zijn aandeelhouder, omdat of zolang de DGA de feitelijke macht bezit in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap (het hoogste orgaan van de rechtspersoon.

Op basis van deze uitspraak is bij directeuren/aandeelhouders die op basis van hun aandelenbezit hun ontslag kunnen tegenhouden, aangenomen dat zij niet verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. Dat hoeft overigens niet te betekenen dat de directeur/aandeelhouder in het bezit moet zijn van meer dan 50% van de aandelen (en het daaraan verbonden stemrecht).

Op basis van de wet, kan voor de benoeming en het ontslag van bestuurders in de statuten een versterkte meerderheid (2/3) van het stemrecht worden overeengekomen c.q. vastgelegd. Op deze manier kunnen ook DGA’s met een aandelenbelang van minder dan 50% onder omstandigheden hun ontslag tegenhouden en zijn zij dientengevolge niet verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen. De regeling Aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2016 sluit hierbij aan.

Opnemen van een grotere meerderheid voor benoeming en ontslag werkt niet. In de uitspraak van Kekk Delfino besliste het gerechtshof dat de wettelijke bepaling van de maximale meerderheid van 2/3 van de stemmen tot doel heeft dat ontslag van een bestuurder niet al te zeer wordt bemoeilijkt dan wel onmogelijk wordt gemaakt.

Zijn er uitzonderingen? Uiteraard! Sinds 2018 geldt bij echtgenoten niet langer als uitgangspunt dat van een gezagsverhouding en daarmee dienstbetrekking tussen echtgenoten geen sprake kan zijn. Of al dan niet sprake is  van een gezagsverhouding wordt materieel getoetst: (i) is sprake van een ongebruikelijke beloning, (ii) ongebruikelijke werktijden of (iii) inspraak in  de bedrijfsvoering dan zal geen sprake zijn van een dienstbetrekking en daarmee dus evenmin van verzekeringsplicht.

DGA met een minderheidsbelang en verzekeringsplicht 

De laatste jaren wordt in toenemende mate geprocedeerd over de verzekeringsplicht van de aandeelhouder die op basis van zijn aandelenbezit/stemrecht zijn eigen ontslag niet kan tegenhouden.

In deze procedures werkt de DGA via zijn personal holding op basis van een managementovereenkomst bij de werkmaatschappij, waarin hij een minderheidsbelang heeft. Op het moment dat wordt gewerkt op basis van een managementovereenkomst die reële betekenis toekomt, kan niet door de structuur heen worden geprikt, zoals de belastingdienst vaak verdedigt; de (achterliggende) natuurlijke personen staan niet in dienstbetrekking tot de werkmaatschappij als de afspraken tussen rechtspersonen zijn gemaakt (holding en werkmaatschappij).

In de procedure bij de Hoge Raad in 2022 ging het om een tweetal aandeelhouders die via hun personal holdings elk in het bezit waren van 24% van de aandelen in de werkmaatschappij. De personal holdingvennootschappen hadden een managementovereenkomst gesloten met de werkmaatschappij.

Voor het aannemen van een arbeidsovereenkomst dient aan drie cvumulatieve criteria te worden voldaan:

  • De werknemer heeft de verplichting om gedurende enige tijd persoonlijk arbeid te verrichten;
  • De werkgever heeft de verplichting om loon te betalen;
  • Er is sprake van een gezagsverhouding.

Beide personen hebben een arbeidsovereenkomst gesloten met hun persoonlijke houdstervennootschap, dienovereenkomstig is er in 2010 tot en met 2014 een managementvergoeding betaald en hebben beide personen salaris uit hun holding ontvangen. Volgens de inspecteur moeten er ook werknemersverzekeringen worden betaald.  Na verwijzing door de Hoge Raad oordeelt het verwijzingshof Den Bosch dat niet aannemelijk is gemaakt dat beide personen in (fictieve) dienstbetrekking hebben gestaan. De bepalingen in de gesloten managementovereenkomsten duiden er niet op dat beide personen feitelijk (of in wezen) een arbeidsovereenkomsten hebben gesloten. Het gelijk is aan belanghebbende. De naheffingsaanslagen worden vernietigd.

Persoonlijke arbeid door de DGA en verzekeringsplicht

Het Gerechtshof had geoordeeld dat de inzet van de beide achterliggende aandeelhouders onmisbaar was voor de werkmaatschappij. Op basis daarvan concludeerde het Gerechtshof dat sprake was van een verplichting tot het verrichten van persoonlijke arbeid.

De Hoge Raad deelde deze onderbouwing niet: volgens de Raad draait het om de vraag jegens wie de aandeelhouders zich hebben verplicht tot het verrichten van arbeid. Is dat de personal holding of de werkmaatschappij.

Loon DGA

Voor wat betreft het loon geeft de Hoge Raad aan dat de omstandigheid dat de aandeelhouders hebben ingestemd met de betaling van de managementvergoeding aan hun personal holdings nog niet maakt dat de werkmaatschappij zich jegens hen heeft verplicht loon te betalen.

Gezagsverhouding DGA

Het Gerechtshof concludeerde dat sprake was van een gezagsverhouding. Deze conclusie vindt de Hoge Raad zonder nadere motivering onbegrijpelijk. Als wordt gewerkt op basis van een reële managementovereenkomst tussen twee rechtspersonen, op basis waarvan is dan sprake van gezag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de werkmaatschappij? De procedure wordt vervolgens verwezen naar het Gerechtshof in Den Bosch.

Noot fiscaal jurist inzake verzekeringsplicht DGA

Als wordt gewerkt op basis van een reële managementovereenkomst tussen twee rechtspersonen, is voor de werkzaamheden van voor de werkmaatschappij geen sprake van verzekeringsplicht, ook niet voor de minderheidsaandeelhouder.

Daarbij is, in aansluiting in zoverre ook op het standpunt van de kennisgroep loonheffingen van de belastingdienst, van belang dat de aandeelhouder niet in persoon bestuurder is bij de werkmaatschappij; dat dient zijn personal holding te zijn.

Indien de achterliggende aandeelhouder wel in persoon bestuurder is bij de werkmaatschappij, zal (i) sprake zijn van een echte of fictieve dienstbetrekking bij de werkmaatschappij (ii) moet 2 maal het gebruikelijk loon worden toegekend en (iii) kan een beroep worden gedaan op de doorbetaald-loonregeling voor de loonheffingen. De doorbetaald-loonregeling geldt voor de werknemersverzekeringen niet. Indien de arbeidsrelatie van de bestuurder kwalificeert als een echte dienstbetrekking, zal dat leiden tot verzekeringsplicht. Voor de fictieve dienstbetrekking geldt deze verzekeringsplicht niet.

De contractuele bepalingen zijn voor een ‘goede’ managementovereenkomst van belang. Om Mertens te citeren onder het arrest: “een rechtspersoon kan niet ziek worden, een rechtspersoon gaat nooit met vakantie en kan overigens niet overlijden.”

Bronnen verzekeringsplicht DGA

Centrale Raad van Beroep 4 oktober 1985, ECLI:NL:CRVB:1985:AM8604

Centrale Raad van Beroep  24 januari 2018, ECLI:NL:CRVB:2018:259

Centrale Raad van Beroep 2 maart 2016, ECLI:NL:CRVB:2016:707

Centrale Raad van Beroep 14 oktober 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:3634

Gerechtshof Amsterdam 13 januari 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:55 (Kekk Delfino)

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15 september 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:7357

Hoge Raad 18 februari 2022, ECLI:NL:HR:2022:282 met noot van A.L. Martens

KG:204:2022:21 Gebruikelijkloonregeling bij doorbetaaldloonregeling

Vragen over verzekeringsplicht van de DGA?

Bedrijfsnaam

*

Naam

*

Aantal medewerkers

Bent u tevreden over uw belastingadviseur :

Wilt u een vrijblijvende offerte / advies ontvangen?

Opmerkingen/vragen

Ja, ik ga akkoord met de verwerking van mijn gegevens. Jongbloed Fiscaal Juristen NV mag mij per e-mail info sturen en mijn persoonlijke gegevens gebruiken om mijn interessegebieden vast te stellen zoals hier beschreven, en ik ben me ervan bewust dat ik op elk moment mijn toestemming kan intrekken.

Deel deze pagina

Laatste update op 05-03-2024
Artikel gemaakt op 25-09-2023
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank DGA en belastingen Verzekeringsplicht DGA met minderheid

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap