print sitemap zoeken disclaimer contact

Commanditaire vennootschap en box 3

Kennisgroep over deelgerechtigdheid in een cv en box 3.

De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst heeft onlangs de vraag beantwoord op welke wijze vennoten hun (deel)gerechtigdheid/ aandeel in een besloten cv, die geen onderneming in de zin van de Wet IB 2001 drijft, in box 3 moeten aangeven. Deze vraag is met name van belang met ingang van 1 januari 2023 als gevolg van het gewijzigde box 3-stelsel.

Civiele aspecten cv

Een cv (commanditaire vennootschap) is een personenvennootschap die voor het civiele recht wordt gekwalificeerd als een bijzondere vorm van een maatschap. Een maatschap is volgens de civiele wet een overeenkomst waarbij twee of meer personen zich verbinden om iets in gemeenschap in te brengen, met het oogmerk om het daarmee behaalde voordeel met elkaar te delen. Er is sprake van een cv wanneer er één of meer beherende vennoten zijn en één of meer commanditaire vennoten. De beherend vennoot heeft de dagelijkse leiding binnen de onderneming. De commanditaire vennoot is enkel financieel betrokken bij de onderneming door geld ter beschikking te stellen.

Fiscale aspecten cv

Een cv kent fiscaal gezien twee verschijningsvormen: een open (niet-transparante) cv en een besloten (transparante) cv. Een cv wordt volgens de wet aangemerkt als open indien toetreding of vervanging van commanditaire vennoten kan plaatsvinden zonder toestemming van alle vennoten (toestemmingsvereiste). Een commanditaire vennoot heeft een aanmerkelijk belang in box 2 indien hij voor ten minste 5 procent participeert in het vermogen van een open cv. Mocht de vennoot voor minder dan 5 procent participeren, dan wordt het belang in de open cv box 3 in aanmerking genomen. Het belang van een beherend vennoot in een open cv komt altijd terecht in box 3.

Indien geen sprake is van een open cv, dan is sprake van een besloten cv. De besloten cv wordt gezien als transparant lichaam, aangezien het voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en dividendbelasting niet zelfstandig belastingplichtig respectievelijk inhoudingsplichtig is. Dit betekent dat het belang wordt opgenomen in box 3. Dit geldt zowel voor de commanditaire vennoot als voor de beherend vennoot.

Het toestemmingsvereiste voor het verschil tussen een open en besloten cv wordt afgeschaft per 1 januari 2025. Dit betekent dat vanaf dat moment een einde komt aan het bestaan van de open cv.

Bezittingen en schulden box 3

Transparantie van een besloten cv betekent dat alle bezittingen en schulden van de cv worden toegerekend aan de achterliggende vennoten. In box 3 geven zowel de commanditaire vennoten als beherende vennoten derhalve de bezittingen en schulden van een besloten cv op naar rato van hun deelgerechtigdheid.

De deelgerechtigdheid van een commanditaire vennoot kan niet negatief zijn. Indien de schulden de waarde in het economisch verkeer van de bezittingen overtreffen, dan worden de schulden bij de commanditaire vennoot toegerekend tot maximaal het bedrag van de bezittingen. Het meerdere wordt toegerekend aan de beherend vennoot.

Waarderingsvoorschriften box 3

De bezittingen en schulden van een besloten cv worden bij de waardering niet als eenheid beschouwd. De fiscale transparantie van een besloten cv leidt ertoe dat niet naar de deelgerechtigdheid in het totale vermogen van de cv wordt gekeken, maar naar het aandeel in de afzonderlijke vermogensbestanddelen. Van een saldering van bezittingen en schulden is derhalve geen sprake. Dit leidt in box 3 tot een ongunstigere uitkomst dan wanneer de mogelijkheid bestond tot saldering van de bezittingen en schulden.

Wanneer een besloten cv belegt in verhuurde woningen, dan nemen de commanditaire- en beherende vennoten de woningen naar ratio van hun deelgerechtigdheid in box 3 in aanmerking. Hierop zijn de waarderingsvoorschriften voor box 3 van toepassing, zoals de waardering van woningen op de WOZ-waarde en onder voorwaarden de toepassing van de leegwaarderatio. Daarnaast nemen de vennoten hun deelgerechtigdheid in een eventuele geldlening, verminderd met de schuldendrempel, als schuld in aanmerking. Tot slot hebben de vennoten recht op voorkoming van dubbele belasting voor in het buitenland gelegen onroerende zaken en op verrekening van buitenlandse bronbelasting.

Cijfermatige uitwerking (cijfers 2023)

Onderstaand hebben wij een cijfermatige uitwerking opgenomen, in geval een vennoot van een besloten cv tot het volgende vermogen van de besloten cv is gerechtigd:

  • Onroerend goed € 900.000 (stel € 855.000 met toepassing leegwaarderatio)
  • Liquide middelen € 100.000
  • Schulden € 800.000

De belastbare rendementen bedragen in deze situatie

Onroerende zaak  855.0000 x 6,17%  52.753 
Liquide middelen 100.000  x0,01%          10 
Schulden  800.000 x2,46% 19.680 -/-
       
Totaal       33.083

De rendementsgrondslag bedraagt in deze situatie € 158.400. De grondslag sparen en beleggen bedraagt € 101.400. Deze bedragen kunnen als volgt worden berekend:

Onroerende zaak  855.000   
Liquide middelen  100.000   
Schulden  800.000   -/-
Drempel schulden      3.400  -/-
Rendementsgrondslag  158.400   
Heffingsvrij vermogen    57.000  -/-
Grondslag box 3  101.400  

Het aandeel in de rendementsgrondslag wordt vervolgens berekend door de grondslag voor box 3 te delen door de rendementsgrondslag. Hieruit volgt een percentage van 64%. Het percentage wordt vermenigvuldigd met het belastbare rendement van € 33.083. Dit leidt tot een voordeel uit sparen ne beleggen van € 21.173. De verschuldigde belasting voor de vennoot in de besloten cv bedraagt in dit geval € 6.775 (32%).

Vragen?

Hebt u naar aanleiding van het lezen van dit artikel vragen of bent u voor uw situatie opzoek naar fiscale begeleiding, neem dan gerust contact op met één van onze adviseurs. Wij helpen u graag verder!

Bron CV en box 3

Standpunt kennisgroep belastingdienst inzake CV en box 3

Deel deze pagina

Laatste update op 10-01-2024
Artikel gemaakt op 10-01-2024
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Inkomstenbelasting Box 3 Commanditaire vennootschap en box 3

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap