print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Echtscheiding en fiscus

Inkomen DGA bij een echtscheiding

Nieuws box 2 in 2024

Vanaf 2024 komen er 2 tarieven voor de box 2 heffing. Wellicht gaat het tarief voor box 2 omhoog van 26,9% tot 29,5%. Over een dividend uitkering tot € 67.000 gaat het tarief omlaag, namelijk naar 26%. Voor de DGA is het dan nog voordeliger om te kiezen voor een dividend uitkering. Een hoger loon is belast in box 1 en voor dividenden geldt het gecombineerde tarief voor de Vennootschapsbelasting (15% tot € 395.000) en box 2. Let er ook op dat vanaf 2023 de maximale rekening courant schuld nog € 700.000 mag bedragen (wetsvoorstel excessief lenen DGA). Wilt u een berekening ontvangen van een optimaal salaris of een fiscale scan van uw prive en/of BV situatie? Stuur ons dan gerust een e-mail voor een vrijblijvende offerte.

Echtscheiding DGA

Als een echtgenoot een onderneming drijft, is er vaak discussie over de winst en / of het inkomen van de ondernemer / DGA. Een DGA kan bij een echtscheiding niet volstaan met het verstrekken van zijn of haar salarisstroken. Er moet ook gekeken worden naar de winst in de bv resp. de ruimte voor een dividenduitkering. Deze verborgen winst is van invloed op de draagkracht van een DGA (boven zijn salaris). Het DGA loon voor 2022 bedraagt geen € 46.000 maar € 48.000.

Advies DGA of ondernemer bij echtscheiding

Als u als ondernemer / DGA of als partner van een ondernemer / DGA de lastige beslissing hebt genomen om te gaan scheiden, speelt vaak de discussie over de waarde van de onderneming en / of het inkomen / winst / dividend dat uit de onderneming moet worden meegeteld voor de berekening van de partneralimentatie. Wij adviseren dagelijks ondernemers en partners van ondernemers bij dit traject. Ook familierechtadvocaten weten ons steeds beter te vinden inzake dit soort financiële vraagstukken.

Hoe inkomen van de DGA berekenen bij een echtscheiding?

Bij het bepalen van de draagkracht van een directeur-grootaandeelhouder is vaak discussie over winsten in de bv of aanwezige reserves (eigen vermogen). Dit is vaak voer voor advocaten en veel discussies. Wij adviseren veelal de partner van de ondernemer, veelal in overleg met diens advocaat. Wij merken namelijk nog te vaak dat advocaten erg goed de regels en wetten kennen, maar minder sterk zijn in de financiële kant van het verhaal. Bij een echtscheiding tevens een fiscaal jurist inschakelen is daarom verstandig.

In 2014 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen dat redelijk als leidraad kan worden gebruikt. Bij het berekenen van de draagkracht van een DGA of ondernemer moet gekeken worden naar het inkomen dat de ondernemer in redelijkheid kan verwerven. Hierbij is ook van belang of de winst aan de draagkracht van de DGA kan worden toegerekend. Het gaat hierbij niet alleen om de (te verwachten) winst binnen het bedrijf (de bv), maar ook om de vrije kasstromen. De rechter zal hierbij altijd rekening houden met investeringen in het bedrijf en het aanhouden van een buffer (reserve).

Een DGA ontvangt een salaris en daarnaast maakt zijn bv winst. De winsten blijven achter in de bv, omdat deze nog niet in privé nodig zijn en noodzakelijk zijn voor investeringen (of reserves) binnen de de bv. In een casus bij het Gerechtshof Den Haag (25 mei 2016 ECLI:NL:GHDHA:2016:1890) kwam de vraag aan de orde of de aanwezige winstreserves in de bv moesten meetellen voor de draagkracht van een DGA. De man is van mening dat de winst / dividendreserve niet moet worden meegewogen, omdat deze moet worden aangehouden voor de continuïteit van zijn onderneming. Zowel de Rechtbank als het Gerechtshof zijn het met de man eens. Dat er winstreserves aanwezig zijn, wil nog niet zeggen dat er geen ruimte is voor een dividenduitkering. Dit is ter beoordeling van de bestuurders van de bv. Daarbij dient er rekening te worden gehouden met de wettelijke verplichtingen uit hoofde van boek 2 BW en de belangen van de vennootschap, aldus het Gerechtshof. De vrouw stapt naar de Hoge Raad (Hoge Raad d.d. 19 mei 2017 ECLI:NL:2017:934) en krijgt gelijk. Bij de beoordeling van dit vraagstuk moet er worden gekeken naar:

 • De inkomsten die worden verworven;
 • De inkomsten die kunnen worden verworven.

Het gaat daarbij niet alleen om het salaris, maar ook om de inkomsten in de bv. De zaak wordt verwezen naar een ander Gerechtshof.

Advies fiscaal jurist over inkomen DGA / ondernemer bij echtscheiding

Vaak wordt er tussen echtelieden ruzie gemaakt over de winsten in de bv of de winsten uit het verleden. Moeten deze worden meegenomen bij de berekening van de draagkracht van de DGA? Het is redelijk vaste jurisprudentie dat opnamen in rekening-courant met de bv niet als inkomen hoeven te worden gezien. De opnamen in rekening-courant zorgen echter wel voor een redelijke indicatie van de behoefte. 

Of gemaakte winsten of winstreserves moeten worden meegenomen, is een geheel andere vraag. Er is altijd een spanningsveld tussen:

 1. Dividendreserve nodig voor de bv (en haar continuïteit);
 2. Dividendreserve duurzaam overtollig en beschikbaar als inkomen voor de DGA.

Een DGA (bestuurder) heeft een zekere vrijheid om te bepalen wat hij / zij met het geld in de bv gaat doen. Een rechter zal dit vaak terughoudend toetsen. De rechter zal de met het oog op een goede bedrijfsvoering en gezonde financiële toekomst van de bv gemaakte keuzes van de DGA in beginsel moeten respecteren, tenzij bijvoorbeeld vast zou komen te staan dat de keuze van de DGA vooral is ingegeven om zijn alimentatiedraagkracht te drukken of hij anderszins een keuze heeft gemaakt die geen redelijk denkend ondernemer in dezelfde branche zou hebben gemaakt.

De bewijslast ligt bij de DGA, hij / zij moet bewijzen (met stukken) dat de gelden nodig zijn voor de onderneming / bv. Stukken die hiervoor noodzakelijk zijn:

 • Jaarrekening;
 • Kasstroomoverzicht;
 • Sterkte- en zwakte-analyse van de onderneming;
 • Ontwikkelingen in de branche;
 • Verklaringen van een deskundige (bijvoorbeeld de accountant);
 • Prognoses voor de toekomst.

Financiële echtscheidingsscan van de DGA

De centrale vraag is dus of er gemotiveerd wordt bewezen dat winsten moeten worden opgepot en voor welk deel. Wij adviseren regelmatig cliënten (veelal de partner/ echtgenoot van de ondernemer) of diens advocaat. Speciaal voor dergelijke situaties hebben wij een product ontwikkeld: "de financiële echtscheidingsscan van de DGA". In deze scan onderzoeken wij de volgende zaken:

 1. Juistheid en volledigheid van de verstrekte jaarrekeningen.
 2. Dividendmogelijkheden.
 3. Gevolgen rekening-courantopnamen in het verleden.
 4. Draagkracht van de DGA / ondernemer.
 5. Waardering van de aandelen in de bv.

Wilt u een vrijblijvende offerte ontvangen? Stuur ons gerust een e-mail of bel met één van onze specialisten.

Bron echtscheiding ondernemer of DGA

Hoge Raad d.d. 6 juni 2014 ECLI:NL:HR:2014:1335

Deel deze pagina

Laatste update op 31-05-2022
Artikel gemaakt op 11-10-2021
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Echtscheiding en fiscus Inkomen DGA bij echtscheiding

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap