Volg ons op:

Twitter Updates

De bedrijfsopvolging binnen de familie aanzienlijk versoepeld

"Hoe kan ik gunstig mijn bedrijf overdragen aan mijn kinderen?"

Sinds 2010 is het mogelijk uw onderneming onder voorwaarden belastingvrij over te dragen aan uw kinderen. Per 1 januari 2010 is de Successiewet vervangen door de Wet Schenk- en Erfbelasting. Hierin zijn de voorwaarden voor het schenken van uw onderneming aanmerkelijk versoepeld. In april 2011 is een nieuw besluit bekendgemaakt, zie onder.

Wat is er veranderd?

Waar moet ik op letten?


Advies

Mocht u voornemens zijn op termijn uw onderneming over te dragen aan uw kinderen, laat u dan tijdig adviseren. Om alles optimaal te kunnen regelen, is het 't beste om minimaal 3 jaar vóór de daadwerkelijke overdracht een en ander reeds in gang te zetten. De nieuwe bedrijfsopvolgingsregeling is de meest makkelijke manier om belastingvrij vermogen over te dragen aan uw kinderen; de meest ideale vorm van estate planning.

Bedrijfsopvolging en materiële onderneming

Als er een B.V. is met enkele onroerende zaken of niet duidelijk een materiële onderneming wordt gedreven, moet u erfbelasting en box 2 heffing betalen als u komt te overlijden. Dit kan zomaar 50% van het vermogen van de B.V. kosten (aan erfbelasting en inkomstenbelasting). Dit artikel geeft hierover een korte toelichting.

De bedrijfsopvolgingsregeling is een geweldige manier om de erfbelasting en box 2 heffing te voorkomen. Deze regeling is door de overheid echter enkel opgesteld voor "echte bedrijven". Er komen steeds meer uitspraken waaruit volgt dat een beleggingsmaatschappij / B.V. met onroerend goed niet snel een materiële onderneming is. Als u zo'n B.V. heeft, laat u dan adviseren. De meest voor de hand liggende opties zijn:

  1. Materiële onderneming binnen de B.V. kopen (voorkeur: deze onderneming in het bedrijfspand vestigen).
  2. Activiteiten ontwikkelen in de B.V. (dus meer activiteiten voor de beleggingen zelf doen, bijvoorbeeld aannemersbedrijf kopen, etc.).
  3. Emigratie naar land zonder erfbelasting.

Hier kunt u nog een uitgebreid artikel lezen over de bedrijfsopvolgingsfaciliteit.

Er ontstaat de laatste tijd veel jurisprudentie over de materiële onderneming en de bedrijfsopvolgingsfaciliteit. Het is verstandig om in overleg met een fiscaal jurist te bekijken welke uitspraak het meeste lijkt op uw situatie. Een voorbeeld is de uitspraak van de Rechtbank Arnhem d.d. 18 december 2012 (gepubliceerd 8 maart 2013). In deze uitspraak bestaan de activiteiten in de B.V. voornamelijk uit verhuur van bedrijfspanden en woningen. De huuropbrengst bedraagt € 300.000 per jaar. De heer X doet een beroep op de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (artikel 35b en artikel 35c van de Successiewet 1956). De inspecteur weigert de bedrijfsopvolgingsfaciliteit en de heer X stapt naar de rechter. De rechter stelt dat de arbeid binnen de B.V. beperkt is en het normale vermogensbeheer niet te boven gaat. Het verrichten van onderhoud en voeren van onderhandelingen met huurders behoren tot de gebruikelijke werkzaamheden. Conclusie rechtbank: geen bedrijfsopvolgingsfaciliteit.

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit en panden

Regelmatig krijgen wij zaken voorbij waar het de vraag is of er sprake is van een materiële onderneming. Een voorbeeldcasus is de procedure bij het Gerechtshof Arnhem Leeuwarden d.d. 5 november 2013. Vader komt in 2005 te overlijden. In 2001 is een nieuw testament opgesteld. De vrouw en 3 kinderen zijn als erfgenamen in het testament opgenomen. Tot 2000 was vader betrokken bij een schildersbedrijf (in een werkmaatschappij). Daarna is hij met pensioen gegaan. In de B.V. zaten op het moment van overlijden ruim 15 panden die werden verhuurd. Het eigen vermogen bedroeg ongeveer € 1 miljoen. In de B.V. kwam qua omzet voornamelijk huur binnen. Er worden in de B.V. regelmatig (zeg jaarlijks) wel panden gekocht of verkocht. Er wordt ongeveer € 200.000 aan erfbelasting betaald en er wordt bezwaar en beroep aangetekend tegen de aanslag. De erfgenamen zijn van mening dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit van toepassing is (artikel 35b en verder Successiewet of op grond van gelijkheidsbeginsel). Op grond van artikel 35c eerste lid Successiewet moet het gaan om een "echte onderneming": een onderneming welke een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid vormt.

Van een materiële onderneming is bij exploitatie van onroerende goederen sprake indien de in dat kader te verrichten of verrichte arbeid qua aard en omvang onmiskenbaar ten doel heeft het behalen van een rendement dat het rendement bij normaal vermogensbeheer te boven gaat.

Volgens de erflaters was vader hier erg druk mee, de volgende zaken worden gesteld:

Het Gerechtshof is van mening dat er geen sprake is van een materiële onderneming. De conclusie is dat bij bedrijfspanden een zeer actieve rol erg belangrijk is. Er moeten zoveel als mogelijk zelf werkzaamheden worden verricht (eigen bouwvakker in dienstbetrekking, eigen huuradministratie, werknemer voor algemene zaken, etc.).

Bedrijfsopvolging en privévermogen

We hebben even gedacht of de bedrijfsopvolgingsfaciliteit wellicht ook van toepassing zou kunnen zijn op privévermogen. Volgens de rechtbank en de advocaat-generaal zou dit wellicht kunnen. De Hoge Raad was er snel klaar mee. De uitspraak in cassatie is op 22 november 2013 bekend geworden. Hoewel de advocaat-generaal nog positief voor de belastingplichtige adviseerde, ging de Hoge Raad hierin niet mee. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat onze wetgever een duidelijk onderscheid mag maken tussen ondernemingsvermogen en particulier vermogen. De bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) in de Successiewet is volgens de Hoge Raad niet in strijd met het discriminatieverbod, omdat er gerechtvaardigde doelstellingen aan dit onderscheid ten grondslag hebben gelegen. Bij bedrijven kan er namelijk een groot liquiditeitsprobleem ontstaan als er belasting verschuldigd zou zijn. Bron Hoge Raad 22 november 2013.

Besluit 2011

Op 4 april 2011 is een nieuw besluit gepubliceerd. Het besluit geldt vanaf 1 januari 2011. In het kort een overzicht:

  1. Vijfjaarstermijn is komen te vervallen (onderdeel 3.2).
  2. De 15%-regeling is komen te vervallen (onderdeel 3.3).
  3. De faciliteit is nu ook van toepassing bij preferente aandelen, bij de omzetting in preferente aandelen moeten ook nieuwe aandelen worden uitgegeven (onderdeel 3.9).
  4. De faciliteit kan ook worden toegepast bij vruchtgebruik en bloot eigendom structuren (nieuw).
  5. Faciliteit geldt in diverse onderdelen mits er een aanmerkelijk belang is.Meer weten van bedrijfsopvolgingsfaciliteitAuteur(s) van bedrijfsopvolgingsfaciliteit


mr. D.J.B. Jongbloed Dennis).
Fiscaal Jurist, DGA

088 027 00 00
d.jongbloed@jongbloed.tv


Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

Artikel datum : 11-05-2010 | Artikel laatst gewijzigd : 02-12-2013

© 2019 Jongbloed Fiscaal Juristen