print sitemap zoeken disclaimer contact

Levensloopverlofkorting: pik alsnog uw graantje mee

Levensloopregeling, de voorgeschiedenis

Tot 2012 kon u, als u loondienst was, meedoen aan de levensloopregeling. Degene die op 31 december 2011 minimaal € 3.000 op z'n levenslooprekening heeft staan, kan doorsparen. Bij een lager bedrag wordt de regeling per 1 januari 2013 automatisch beëindigd en betaalt u in 2013 belasting over het tegoed. Daarop krijgt u wel een korting van 20%. Bij een bedrag hoger dan € 3.000 kunt u ervoor kiezen de regeling te beëindigen. Bij een beëindiging in 2013 krijgt u eveneens de korting van 20%.

De levensloopverlofkorting

Naast de korting van 20% in 2013, krijgt u een belastingkorting voor elk jaar, dus u heeft gespaard voor de levensloopregeling. In 2013 was dat bedrag € 205 per gespaard jaar. Die korting geldt maar tot en met het jaar 2011. Als u daarna doorspaart, krijgt u geen (extra) korting meer. Bij start in 2007 en beëindiging in 2013 krijgt u dus een belastingkorting van (5 maal € 205 is) € 1.025.

Extra voordeeltje

Onlangs heeft de Rechtbank West-Brabant / Zeeland bepaald dat de belastingkorting ook moet worden toegekend over de jaren waarin er niet is gespaard, maar alleen rente is bijgestort op de levenslooprekening. Er zijn talloze mensen die eenmalig een bedrag op de levensloopregeling hebben gestort (bijvoorbeeld een bonus of een eindejaarsuitkering) en daarna niet meer hebben bijgestort. Of mensen die niet elk jaar hebben gestort. De jaren waarin niets is gestort maar wel rente is bijgeschreven tellen volgens de Rechtbank toch mee (tot en met 2011).

De werkgever heeft bij de beëindiging van de levensloopregeling, bij de inhouding van loonheffing, rekening gehouden met de belastingkorting. Hij heeft daarbij echter alleen rekening kunnen houden met de jaren waarin hij een bedrag op de levensloopregeling heeft gestort. Voor de jaren waarin hij niet heeft gestort, heeft hij dus geen belastingkorting berekend. Die kan alsnog bij de aangifte over 2013 worden geclaimd.

Levensloop automatische gegevensverwerking in de aangifte

Bij het doen van aangifte inkomstenbelasting verleent de Belastingdienst de service om de bij haar bekende gegevens reeds in te vullen in de aangifte. Als u die optie kiest, vult het programma automatisch het bedrag in dat de werkgever heeft doorgegeven. Dat is dus het te lage bedrag. Dat bedrag kunt u wel wijzigen.

Controleer uw aanslag

Waarschijnlijk is de aangifte 2013 al ingediend. Ga dan na of u over enig jaar waarin u deelnam aan de levensloopregeling niet heeft gestort maar wel rente heeft genoten. Is dat het geval, doe dan een aanvullende aangifte of maak bezwaar tegen de aanslag als die al is opgelegd.

Middeling en levensloop

Omdat het in 2013 gunstig was de levensloopregeling te beëindigen (korting van 20%), hebben veel mensen van die mogelijkheid (gedwongen) gebruik gemaakt. Soms gaat het om aanzienlijke bedragen. Dat leidt tot een (eenmalig) hoger inkomen. Als dat het geval is, kunt u mogelijk gebruik maken van de middelingsregeling.

Conclusie levensloopregeling

Had u een levensloopregeling en heeft u in enig jaar (tot en met 2001) alleen rente genoten, claim dan alsnog uw levensloopverlofkorting in het jaar van beëindiging.

Noot fiscaal jurist

Tegen de uitspraak van de Rechtbank is geen hoger beroep ingesteld. De termijn daarvoor is inmiddels verstreken. De vraag is echter of de Staatssecretaris (en daarmee de belastinginspecteurs) deze uitspraak ook in andere gevallen zal volgen.

Naar mijn mening heeft de Rechtbank het bij het juiste eind. De wettekst spreekt van "per kalenderjaar waarin een voorziening in het kader van een levensloopregeling is opgebouwd". Het bijschrijven van rente is m.i. ook opbouwen. In de wetsgeschiedenis wordt gesproken van "gestort", maar de Rechtbank merkt terecht op dat dat begrip niet terugkomt in de wettekst. Nu is het wel zo dat de Hoge Raad bij de uitleg van een begrip, de sterke neiging heeft bij die uitleg te zoeken naar een uitleg die overeenstemt met de bedoeling van de wetgever. Het is zeer de vraag of de term "opgebouwd" dermate eng kan worden uitgelegd dat alleen gestort daaronder valt. Naar mijn mening niet. Een (extra) argument: bij de beëindiging van de regeling is de bijgeschreven rente bij uitkering gewoon belast. Hoe kan iets dat niet is opgebouwd worden uitgekeerd?

Bron uitspraak Levensloop

Rechtbank West Brabant Zeeland 21 augustus 2014.

Deel deze pagina

Laatste update op 18-11-2014
Artikel gemaakt op 16-11-2014
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Belasting tips actueel Levensloopregeling pik graantje mee

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap