print sitemap zoeken disclaimer contact

Golfclub en Belastingdienst

De Belastingdienst is een uitgebreid onderzoek gestart naar het lidmaatschap van golfclubs. De ledenlijsten bij diverse golfclubs zijn opgevraagd en op basis hiervan worden gericht brieven gestuurd, naheffingen zullen volgen.

Essentie

Een uitspraak van een gerechtshof is geen wet en kan bij elk gerechtshof weer anders zijn. Een wijze fiscalist sprak ooit: “Hof-uitspraken lees je niet, het gaat om de Wet en de Hoge Raad.” Kosten van golfverenigingen zijn in bepaalde situaties aftrekbaar, edoch in de situatie bij de hofprocedure was dit niet zo. De Belastingdienst volgt de lijn van 'niet aftrekbaar', dit is zeker niet altijd juist. Recentelijk heeft de Rechtbank Arnhem (23 februari 2010) bepaald dat de kosten van het golfen voor een rechter wel aftrekbaar zijn.

Wetswijziging

Vanaf 2011 kunt u kiezen om dergelijke abonnementen aan te wijzen als eindheffingsbestanddeel. Als het totaal binnen de onderneming onder de 1,5% van de fiscale loonsom blijft, is de vergoeding onbelast.

Fiscale basis

De Belastingdienst stelt op basis van een uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam (april 2004) dat de kosten van een lidmaatschap van een golfclub als loon moeten worden gezien. Tegen de uitspraak was hoger beroep aangetekend (cassatie), edoch dit is door belastingplichtige ingetrokken. De Belastingdienst mag 5 jaar terug en vraagt dus informatie op vanaf 2001. Als de kosten ten laste van de winst van de onderneming (of B.V.) zijn gebracht, is er een reden voor onderzoek. Er worden vermoedelijk naheffingsaanslagen (met boete?) opgelegd over de periode 2001 tot en met nu.

De Belastingdienst stelt de volgende vragen:

 1. Worden de kosten van uw lidmaatschap ten laste van de onderneming gebracht?
 2. Worden de kosten van uw echtgenote of kinderen ook ten laste van de onderneming gebracht?
 3. Worden ook nog andere kosten (andere dan lidmaatschap) door de onderneming vergoed (bijvoorbeeld kleding)?
 4. Om welke personen gaat het?
 5. Welke relatie hebben de onder ad 4 bedoelde personen met uw bedrijf?

Ik verwacht dat er tevens naheffingsaanslagen omzetbelasting komen, vraag uw adviseur naar de toepassing van het BUA. Als een uitgave per persoon meer is dan € 227 (per jaar), moet omzetbelasting worden terugbetaald.

En toen?

In het verlengde van de golfclubs zullen de voetbalverenigingen op de agenda worden gezet. Hierbij wordt er gekeken naar de skyboxen en seizoenkaarten van ondernemers.

Procedure Gerechtshof Amsterdam 2004

Henk werkt bij een bank in Amsterdam. Henk krijgt van zijn werkgever een abonnement voor de golfclub. Henk gaat regelmatig met klanten en zijn vrouw golfen. Het golfen gebeurt op vrijwillige basis. De Inspecteur legt een naheffingsaanslag op voor de kosten van de speelrechten. De rechter stelt dat lidmaatschap van een sportvereniging in principe tot de privésfeer behoort. Dat het ook relatiemanagement betreft doet hieraan niet af. De kosten zijn niet gemaakt ten behoeve van een behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking (artikel 15 wet op de Loonbelasting 1964) en vormen dus loon. Bron: Gerechtshof Amsterdam 29 april 2004 (nummer 02/06357).

Procedure Rechtbank Arnhem 2009

De heer X is DGA. Het lidmaatschap van de golfvereniging wordt door hem privé betaald en door zijn B.V. vergoed. De rechter is van mening dat de vergoeding gezien moet worden als loon en dat er loonheffing moet worden ingehouden. De rechtbank (3 november 2009 AWB 08/1573) stelt dat het beoefenen van de golfsport in het algemeen tot de privésfeer behoort. Bij de beoordeling keek de rechter mede naar het inkomen, vermogen en de gezinsomstandigheden van de heer X.

Mogelijkheden

 1. In casu oordeelde één rechter over artikel 15 Loonbelasting, een andere rechter kan anders beslissen. Maak bezwaar tegen de aanslag.
 2. De rechter in Amsterdam oordeelde dat de kosten niet bijdragen tot een behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking (dit is heel feitelijk). Uw situatie kan anders zijn.
 3. Maak een agenda van wie wanneer de golfclub heeft bezocht, werknemers, klanten, etc. Kosten verbonden aan klanten vormen nimmer loon.
 4. Verplicht werknemers om deel te nemen aan de golfsport, mits ze in een bepaalde (commerciële) positie werkzaam zijn.
 5. Er is pas sprake van loon als sprake is van een beloning voor de geleverde arbeid; waar ligt de scheidslijn tussen beloning en verplichting?
 6. Als de kosten wel bijdragen aan een behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking, zijn de kosten slechts gedeeltelijk loon (Hoge Raad 30 november 1977, nummer 1978/7). U moet dan wel de besparingswaarde tot het loon rekenen, kijk naar een goedkope golfclub in uw regio (eventueel in Duitsland of België). Particulieren zullen bij de beoordeling van een golfclub eerder kijken naar de prijs, ondernemers kijken meer naar de commerciële kansen bij de leden. Of jaarabonnement versus kosten dagkaarten.
 7. Sinds 2001 is er een vrijstelling voor vergoedingen en verstrekkingen die naar algemene maatschappelijke opvattingen niet als beloningsvoordeel worden ervaren. Wat hiermee precies wordt bedoeld is niet duidelijk. De wetgever geeft hiervoor (in de memorie van toelichting van de Invoeringswet Inkomstenbelasting 2001) een voorbeeld 'bedrijfsfitness'.
 8. Het lidmaatschap wordt in de praktijk soms gegoten in de vorm van sponsoring, dit is geen looncomponent.
 9. Neemt u de stelling in dat de vergoedingen en verstrekkingen naar algemeen maatschappelijke opvattingen niet als beloningsvoordeel worden ervaren. In de procedure is dit ook gesteld, edoch onvoldoende aannemelijk gemaakt.

Eindheffing

U mag op dergelijke beloningsvormen de eindheffingsregeling toepassen.


Conclusie

Een uitspraak van één rechter maakt nog geen zomer voor de Belastingdienst. Dit getuige mede de uitspraak van de Rechtbank Arnhem in februari 2010. Het is van de feiten en uw omstandigheden afhankelijk of er ruimte is voor een naheffing. Ook voetbalclubs kunnen een brief van de Belastingdienst verwachten. De kosten van uw serviceclub, zoals de Lions en Rotary, vallen onder dezelfde problematiek.

Deel deze pagina

Laatste update op 30-06-2017
Artikel gemaakt op 13-01-2013
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Belasting tips actueel Golf club en belastingdienst

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap