Volg ons op:

Twitter Updates

Overeenkomst levensloopregeling

De ondergetekenden:

 1. De heer / mevrouw .............................., geboren op ............... te .............................. en thans wonende aan de .............................. te ..............................,
  hierna te noemen de “werknemer”;
 2. .............................., ingeschreven bij het handelsregister onder nummer ..............., krachtens deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door .............................. en gevestigd aan de .............................. te .............................., hierna te noemen de “werkgever”.


Overwegende:

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

 1. Werkgever zal maandelijks ...... procent van het bruto loon van de werknemer inhouden en overmaken naar de levenslooprekening van de werknemer bij de ......bank(of verzekeraar), met rekening nummer ..............................
 2. De werknemer mag de spaarrekening die wordt gevormd door de levensloopregeling gebruiken als loon tijdens een verlofperiode. Over deze verlofperiode worden in deze overeenkomst afspraken gemaakt.
 3. De totale aanspraak die is ontstaan door ingelegde premies zal aan het einde van een jaar niet hoger zijn dan 210% van het salaris van werknemer. Het verlof of de levensloopregeling kan niet worden afgekocht, als zekerheid gegeven of anderszins worden vervreemd.
 4. Over het opgebouwde geld van de levensloopregeling mag worden beschikt tijdens een verlofperiode dat, samen met het loon van de werkgever, niet uitgaan boven het laatstgenoten loon van werknemer.
 5. De werknemer spaart voor verlof, hierbij wordt gedacht aan:
  • Zorgverlof.
  • Studieverlof.
  • Ouderschapsverlof. 
  • Sabbatical.
  • Verlof voor begeleiding van zieke familieleden en verwanten.
  • Eerder stoppen met werken.
 6. Omtrent de verlofperiode komen werkgever en werknemer het volgende overeen:
  • Het salaris van de werknemer stopt en wordt niet doorbetaald.
  • Verlof zal in overleg tussen werkgever en werknemer plaatsvinden.
  • Verlof mag ook in deeltijd plaatsvinden.
  • Pensioenopbouw tijdens de verlofperiode wordt geregeld in de pensioenbrief.
  • Kostenvergoedingen worden tijdens de verlofperiode niet doorbetaald.
  • Een auto van de zaak moet tijdens de verlofperiode (tijdelijk) worden ingeleverd bij de werkgever.
  • De werknemer moet het verlof tenminste ...... maanden van tevoren schriftelijk aanvragen bij de werkgever, tenzij het soort verlof dit niet kan toelaten.
  • Verlof wordt alleen toegekend na goedkeuring van de werkgever.
 7. De afkoop van de levensloop regeling kan enkel plaatsvinden bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer.
 8. De werknemer is ermee bekend dat als er wordt gespaard voor de levensloopregeling hij niet mag deelnemen aan een spaarloonregeling, ook niet bij een andere werkgever. De werknemer verklaart dat hij niet deelneemt aan een spaarloonregeling.
 9. Als de werknemer zijn levensloopregeling wil aanpassen moet hij dit schriftelijk aan werkgever mee delen, dit moet ...... maanden van tevoren plaatsvinden.
 10. De werknemer verklaart dat hij geen levensloopregeling heeft bij een oud-werkgever of bij andere werkgever.
 11. Partijen zullen deze overeenkomst enkel in gemeenschappelijk overleg kunnen aanpassen, eenzijdige aanpassing is niet mogelijk.
 12. Als de fiscale wetgeving omtrent de levensloopregeling wordt aangepast, zullen partijen deze nieuwe regels automatisch van toepassing verklaren op deze overeenkomst, mits dit noodzakelijk is.

Aldus opgemaakt in tweevoud en overeengekomen en getekend te .............................. op ...............


Werkgever                                                                   Werknemer

Tip

Maak duidelijke afspraken over het opnemen van het verlof!


Auteur: mr D.J.B. Jongbloed ®
Datum : 20 december 2005Meer weten van overeenkomst levensloop


Artikel datum : 20-12-2005 | Artikel laatst gewijzigd : 25-10-2012

© 2019 Jongbloed Fiscaal Juristen