print sitemap zoeken disclaimer contact

Schade geleden door de Belastingdienst

Conclusie

Als u bezwaar moet maken omdat de Belastingdienst een fout heeft gemaakt, vraag dan om een kostenvergoeding. Een voorbeeld bezwaarschrift kunt u hier op de site vinden.

Toelichting

Het komt in de praktijk nog te vaak voor dat ik de pen of telefoon ter hand moet nemen om de Belastingdienst wakker te schudden. Sommige blunders kosten uren die de klant moet betalen, terwijl direct duidelijk is dat dit een fout is die de Belastingdienst heeft gemaakt. Maar ja, het is een grote organisatie die met computers werkt en hier gaan nu eenmaal dingen mis. In het dagelijks leven stelt men die organisatie dan aansprakelijk, bij de Belastingdienst is dit niet anders. Degenen die schade hebben geleden door een handelen, een nalaten of een vergissing van een medewerker van de Belastingdienst of hiervoor kosten hebben gemaakt, kunnen een verzoek voor een vergoeding indienen. Om welke schades en kosten gaat het precies? Welke bewijzen zijn nodig?

Schadevergoedingen

Voor schade die is veroorzaakt door (ernstig) verwijtbaar handelen van een medewerker van de Belastingdienst in functie, kan een verzoek voor vergoeding worden ingediend. Te denken valt aan een ten onrechte gelegd beslag waardoor rechtsbijstandskosten zijn gemaakt en omzetderving is geleden. De schade moet voldoende kunnen worden aangetoond. Dit kan bijvoorbeeld door het overleggen van rekeningen en betaalbewijzen waaruit duidelijk is af te leiden dat deze het gevolg zijn van de schade. Een belastingambtenaar - aangewezen door de voorzitter van het managementteam van de Belastingdienst - neemt het verzoek om schadevergoeding in behandeling. Deze mag niet eerder bij de zaak betrokken zijn geweest. Hij beslist in beginsel binnen zes weken na ontvangst op het verzoek om schadevergoeding.

Kostenvergoedingen

Naast een schadevergoeding is het ook mogelijk een verzoek in te dienen voor een vergoeding van de kosten die zijn gemaakt in verband met het indienen van bezwaar of beroep tegen besluiten van de Belastingdienst. Te denken valt bijvoorbeeld aan de kosten van door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand (adviseur / advocaat), de kosten van een deskundigenverslag (bijvoorbeeld taxaties) en reis- en verblijfkosten. Het verzoek om een kostenvergoeding moet binnen vijf jaren na de beslissing op het bezwaarschrift bij de Belastingdienst zijn binnengekomen. Op dit moment geldt (als de vergoeding wordt toegekend) de vaste wettelijke vergoedingsregeling. Voor de vergoeding van kosten van rechtsbijstand geldt hier een puntenstelsel (een vaste vergoeding per punt per handeling). De toe te kennen vergoeding is hier vaak ontoereikend. Het verzoek om een kostenvergoeding voor de bezwaarfase moet zijn gedaan voordat op het bezwaar is beslist. U hebt veelal recht op een vergoeding van zo’n € 218.

Deel deze pagina

Laatste update op 02-02-2013
Artikel gemaakt op 13-01-2013
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Belasting tips actueel Schade claimen bij fiscus

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap