print sitemap zoeken disclaimer contact

Voorbeeld bezwaarschrift box 3

Wilt u een keer een échte expert naar uw aangifte inkomstenbelasting laten kijken? Maak dan hier een vrijblijvende afspraak met één van onze adviseurs. Onderstaand bezwaarschrift kunt u gratis gebruiken. Wij zouden het waarderen als u op Facebook een positieve beoordeling zou achterlaten. Dit kan ook op Google. Tevens kunt u ons op Facebook, LinkedIn of Instagram volgen. Inschrijven voor onze nieuwbrief kunt u via onze site instellen.

Stand van zaken per 10 juli 2022

In een brief van de staatssecretaris van Financien wordt ingegaan op de mogelijke vormgeving en overwegingen bij de volgende scenario’s:

  1. Geen rechtsherstel voor niet-bezwaarmakers;
  2. Volledig rechtsherstel voor niet-bezwaarmakers; of
  3. Gedeeltelijk rechtsherstel voor niet-bezwaarmakers, waarbij verschillende mogelijkheden zijn uitgewerkt.

Als iedereen tegemoet wordt gekomen zou dit 7 miljard euro kosten. Omdat het juridisch niet verplicht is om niet bezwaarmakers te compenseren (aldus de Hoge Raad, zie hieronder) lijkt dit een illusie. Het kabinet zal kiezen tussen optie 1 en 3, aldus de doctrine (er is simpelweg door de hoge inflatie, koopkracht herstel maatregelen, corona compensatie, etc. geen geld). Ook zal er worden gekeken naar de uitvoerbaarheid van een maatregel binnen de belastingdienst. Tijdens prinsjesdag zal er meer bekend worden en wellicht al iets eerder. Dien in ieder geval tijdens een verzoek ambtshalve vermindering in.

Bezwaarschrift box 3 heffing via internetsite Belastingdienst

U kunt ook bezwaar maken via de internetsite van de Belastingdienst, hiervoor is een speciale pagina geopend. U moet binnen 6 weken nadat u uw definitieve aanslag inkomstenbelasting heeft ontvangen bezwaar maken. Ook moet u uw bezwaren (met bijlagen) onderbouwen. U kunt hier bezwaar maken.

Bezwaar aangifte inkomstenbelasting 2020 inzake box 3

De belastingheffing over vermogen in box 3 ligt al jaren onder vuur. Ook dit jaar verwacht de Belastingdienst dat er veel mensen (pro forma) bezwaar zullen maken tegen de aangifte inkomstenbelasting 2019 of 2020. Moet u heffing over uw box 3 vermogen betalen, dan is het verstandig om een bezwaarschrift (zie onder) in te dienen tegen de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2020. Dit bezwaarschrift wordt dan opgenomen in de massaal-bezwaarprocedure. Dit is opgenomen in artikel 25c van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (de AWR).

Wat zegt de rechter over box 3?

Er lopen vele procedures over de box 3 heffing. De uitspraak van de Hoge Raad in december 2021 was helder, box 3 heffing is in sommige gevallen niet toegestaan. Lees meer.

Termijn indienen bezwaarschrift box 3

Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag inkomstenbelasting 2020 bij de Belastingdienst binnen zijn. Uw rechten blijven dan behouden en u kunt rustig wachten op de uitspraak van de rechter. Als de rechter de belastingplichtigen gelijk geeft, dan kunt u hierop meeliften.

Waarom zou box 3 heffing niet mogen?

De heffing is volgens deskundigen in strijd met het Europese recht.

Voorbeeld bezwaarschrift box 3 heffing

Wij hebben voor u een voorbeeld bezwaarschrift opgesteld, deze kunt u gratis kopiëren en aan de Belastingdienst sturen.

Belastingdienst Regio _______________
Kantoor _______________
Postbus ___

Plaats _______________ Datum __ - __ - ___


Onderwerp: bezwaarschrift box 3 (massaal-bezwaarschrift) aanslag Inkomstenbelasting 2020 ten name van de heer / mevrouw _______________, wonende aan de _______________ __ te _______________(aanslagnummer _______________)


Weledelgestrenge heer, vrouwe,

Hierbij maak ik bezwaar tegen in hoofde genoemde aanslag Inkomstenbelasting 2020. Het bezwaarschrift (massaal-bezwaarschrift ex artikel 25c AWR) richt zich tegen de box 3 heffing welke is opgenomen in mijn aangifte Inkomstenbelasting 2020.

Feiten

De (voorlopige) aanslag, kenmerk _______________ (dagtekening __ - __ - ___) is opgelegd naar aanleiding van een vermogen van € _________. De verschuldigde inkomstenbelasting (op aanslag) over dit box 3 vermogen bedraagt € _________.

Bezwaren en motivering

De box 3 heffing is naar mijn mening en die van de rechter in strijd met artikel 1 van het Europese Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (EVRM), zonder dat de schending van de "fair balance" op het niveau van de individuele belastingplichtige wordt beoordeeld. Ook kan het zijn dat de heffing in strijd is met artikel 14 EVRM. Vorenstaande is door de Hoge Raad vastgesteld op 24 december 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1963). In dit arrest wordt de wettelijke regeling in 2017 aan de orde gesteld, de essentie van de grondslagen en het forfait zijn thans niet echt aangepast. De Hoge Raad is van mening dat er enkel mag worden geheven over het werkelijke rendement dat door mij is genoten, dit rendement bedraagt € ______ -/- kosten = € ______. De heffing in box 3 bedroeg € ______ ik verzoek u dan ook de aanslag te verminderen met € ______

Ter motivering merk ik op dat de vermogensrendementsheffing zoals is vastgelegd in artikel 5.2 eerste lid van de Wet op de Inkomstenbelasting 2001 (in mijn situatie) in strijd is met bovengenoemd artikel 1 EP van het EVRM. In mijn geval is sprake van een inbreuk op mijn eigendomsrecht en eventueel van een individuele en excessieve belastingheffing op mijn beleggingsvermogen in box 3.

Ontvankelijk

De aanslag is gedagtekend __ - __ - ___ en het bezwaarschrift is ingediend op __ - __ - ___. Het bezwaarschrift is hiermee ontvankelijk.

Conclusie

Ik verzoek u de aanslag te verminderen met het bedrag dat samenhangt met de in aangifte inkomstenbelasting 2020 opgenomen box 3 heffing,de hierover verschuldigde belasting bedraagt € _________. Ik verzoek u dit bezwaarschrift aan te houden tot dat er duidelijkheid is.

Vergoeding kosten bezwaarfase

Onder verwijzing naar artikel 7.15 van de Algemene wet bestuursrecht en het op dat artikel gebaseerde Besluit proceskosten bestuursrecht, verzoek ik u de door mij gemaakte kosten te vergoeden. Er is immers sprake van onrechtmatig handelen van de zijde van de Belastingdienst, terwijl deze onrechtmatigheid ook aan de Belastingdienst is te wijten. Het zonder nadere motivering niet volgen van de ingediende aangifte, als gevolg waarvan de heffingskorting verkeerd is toegepast en voorts de voorheffingen niet zijn verrekend zoals in casu is gebeurd, is onrechtmatig. Het bedrag van de aan mij te vergoeden kosten bedraagt tot op heden € 218. Ik ga daarbij uit van een zaak van gemiddeld gewicht, waarbij een factor hoort van 1. Ik behoud mij het recht voor om, mocht daartoe aanleiding bestaan, het bedrag aan verzochte onkostenvergoeding aan te passen aan toekomstige omstandigheden, zoals het eventueel bijwonen van een hoorzitting voor het geval u voornemens bent dit bezwaarschrift af te wijzen.

Op grond van de uitspraak van de rechtbank Breda (23 mei 2006 en 17 juni 2010) kan een belastingplichtige ook alle gemaakte proceskosten vergoed krijgen. Dit kan enkel indien er sprake is van een zodanig onbehoorlijk of onzorgvuldig handelen van de inspecteur, dat sprake is van bijzondere omstandigheden, het genoemde besluit kent deze mogelijkheid. In casu lijkt mij - gezien de thans bij mij bekende informatie - hiervan geen sprake.

Mediation

Als u het niet met mijn bezwaren eens bent, doe ik hierbij alvast een beroep op de mogelijkheden van mediation. Omdat dit op basis van vrijwilligheid plaatsvindt, kan ik u niet verplichten. Volgens de staatssecretaris (brief 8 april 2005, DBG 2005 - 01109) heeft in 80% van de gevallen mediation een positief effect. Dit instrument is dan ook - bij afwijzing van mijn bezwaren - een goede oplossing. Het heeft mijn voorkeur om te werken met een externe mediator.

Uitstel van betaling

In dit kader verzoek ik u om uitstel van betaling tot het moment dat u op dit verzoek heeft beslist. In dit kader verzoek ik om uitstel van betaling voor een bedrag van € _________, zijnde het belastingbedrag samenhangende met mijn bezwaren. Het door mij verschuldigde bedrag van € _________ wordt voor __ - __ - ___ (reguliere betaaldatum) voldaan. Ik verzoek u het uitstelverzoek - indien nodig - door te geleiden naar de invorderaar.

Noot: Er bestaat een mogelijkheid dat de Belastingdienst rente gaat rekenen over het niet betaalde bedrag.

Horen

Tenslotte verzoek ik u mij te horen als u voornemende bent van dit bezwaarschrift af te wijken. Ik verneem dan graag vóór het horen schriftelijk uw argumenten en motivatie waarom u niet voornemende bent om (volledig) aan mijn bezwaren tegemoet te komen.

Dossierinzage

Ik verzoek u om inzage in mijn dossier, wanneer kan dit plaatsvinden? Als uit deze dossierinzage informatie volgt die mijn bezwaren kunnen complementeren, dan verzoek ik u mij toe te staan deze alsnog aan te vullen. Voor de formele gang kunt u dit bezwaarschrift dan aanmerken als pro forma bezwaarschrift.

Ontvangstbevestiging

Deze brief wordt u per reguliere post toegestuurd. Ik verzoek u mij de ontvangst van deze brief schriftelijk te bevestigen binnen een periode van 14 dagen. Als u nog vragen of opmerkingen heeft, hoor ik deze graag.


Hoogachtend,

Noot

Wij kunnen geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid dragen voor mogelijke fiscale consequenties van dit antwoord omdat u (nog) geen klant bent. De aard van de vraagstelling via onze infomail brengt bovendien met zich mee dat niet het gehele feitencomplex bij ons bekend is.

Vragen over box 3 heffing?

Vul uw naam en contactgegevens in en wij nemen contact met u op.


Deel deze pagina

Laatste update op 11-07-2022
Artikel gemaakt op 27-12-2021
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Overeenkomsten Bezwaarschriften Voorbeeld bezwaarschrift box 3

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap