print sitemap zoeken disclaimer contact

Bezwaarschrift omzetbelasting privegebruik auto

Belastingdienst Regio ..............................

Kantoor ..............................

Postbus ......


Plaats, datum

Onze ref.: ...............Betreft: bezwaarschrift aangifte omzetbelasting over ...... (aanslag nummer ...............) ten name van .............................., gevestigd aan de .............................. te ..............................

Weledelgestrenge heer, vrouwe,

Namens in hoofde genoemde belastingplichtige maak ik hierbij bezwaar tegen de door u opgelegde beschikking omzetbelasting resp. de suppletie omzetbelasting over 2008.


Feiten

Door belastingplichtige is tijdig een aangifte omzetbelasting ingediend (ingediend op ..............., kenmerk ..............., te betalen € ...............). In deze aangifte is tevens een correctie inzake privégebruik van personenauto's en bedrijfsauto's opgenomen, dit ten bedrage van € ...............

Bezwaren en motivering

Namens in hoofde genoemde belastingplichtige wordt bezwaar gemaakt tegen de correctie privégebruik auto. Uit een arrest van de Hoge Raad (14 november 2008, nummer 43.185, LJN: BG4322) blijkt dat de Hoge Raad twijfelt of de aftrekuitsluiting voor de "gelegenheid geven tot privévervoer" aan de persoon voldoende specifiek is. De Hoge Raad heeft hierom vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de EG. Als de uitsluiting voldoende bepaald is, dan is de vervolgvraag of de uitsluiting wel conform de EG Richtlijn is.

Aanhouden

De uitspraak wordt eind 2009 verwacht (of begin 2010), ik verzoek u dit bezwaarschrift dan ook aan te houden.

Conclusie

Ik verzoek u de naheffingsaanslag zonder boete en rente aan te houden, dit voor het bedrag samenhangende met het genoemde privégebruik, dit voor een bedrag van € ...............

Mediation

Als u het niet met mijn bezwaren eens bent, doe ik hierbij alvast een beroep op de mogelijkheden van mediation. Omdat dit op basis van vrijwilligheid plaatsvindt, kan ik u niet verplichten. Volgens de staatssecretaris (brief 8 april 2005, DBG 2005 - 01109) heeft in 80% van de gevallen mediation een postief effect. Dit instrument is dan ook - bij afwijzing van mijn bezwaren - een goede oplossing. Het heeft mijn voorkeur om te werken met een externe mediator.

Uitstel van betaling

In dit kader verzoek ik u om uitstel van betaling tot het moment dat u op dit verzoek heeft beslist. In dit kader verzoek ik om uitstel van betaling voor een bedrag van € ..............., zijnde het belastingbedrag samenhangende met mijn bezwaren. Het door mij verschuldigde bedrag van € ............... wordt voor ............... (reguliere betaaldatum) voldaan.

Horen

Tenslotte verzoek ik u mij te horen als u voornemende bent van dit bezwaarschrift af te wijken.

Als u nog vragen of opmerkingen heeft, hoor ik deze graag.

Hoogachtend,


De suppletie omzetbelasting is ingediend op ............... (noot: dit formulier is te downloaden via www.belastingdienst.nl / beveiligde gedeelte). De aangifte is ingediend op ..............., dit met kenmerk ............... (Of: de naheffingsaanslag is opgelegd met dagtekening ............... en kenmerk ...............) De verschuldigde / te ontvangen omzetbelasting bedraagt € ...............

Deel deze pagina

Laatste update op 23-10-2012
Artikel gemaakt op 05-01-2009
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Overeenkomsten Bezwaarschriften Omzetbelasting suppletie

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap