print sitemap zoeken disclaimer contact

Cataloguswaarde auto van de zaak

Update: Op 4 november 2016 heeft de Hoge Raad de uitspraak van de Rechtbank Gelderland bevestigd: uitgangspunt voor de bijtelling voor het privé-gebruik is de catalogusprijs. Een korting bij aanschaf wordt niet relevant geacht.

De Hoge Raad doet de zaak zonder nadere motivering af.

Onderstaande discussie lijkt hiermee te eindigen.

---------------------------------------------------------------

Wij puzzelen nog even door over dit onderwerp. Het kan veel belastingplichtigen aangaan en we overwegen een proefprocedure over dit onderwerp. Dit artikel zal dus regelmatig worden aangevuld.

Inleiding bijtelling en cataloguswaarde

De Belastingdienst heeft een vrij eenvoudige regeling voor werknemers met een auto van de zaak. De bijtelling (meestal tussen de 15-25% en vanaf 2017 vrijwel altijd 22%) wordt berekend over de catalogusprijs. Maar wat is die catalogusprijs eigenlijk? Zitten opties hierbij in? Is dat de prijs die de consument moet betalen?

De cataloguswaarde

  1. De bijtelling wordt toegepast op de 'waarde van de auto'.
  2. Volgens art. 13bis (7) Loonbelasting is de waarde van de auto de cataloguswaarde inclusief BTW en BPM, dit per datum dat kenteken deel 1 is afgegeven. 
  3. Artikel 13bis, achtste lid, van de Wet op de Loonbelasting 1964 (hierna Wet LB) luidt als volgt: "Voor toepassing van dit artikel wordt de waarde van de auto gesteld op de catalogusprijs in de zin van artikel 9 van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 (wet BPM) vermeerderd met de belasting van personenauto’s en motorrijwielen als gevolg van de artikelen 9 tot en met 9c van de genoemde wet."

  4. De cataloguswaarde is "de in Nederland door de fabrikant of importeur aan wederverkopers kenbaar gemaakte prijs welke naar zijn inzicht bij verkoop aan de uiteindelijke afnemer valt te berekenen." In die geadviseerde verkoopprijs is de belasting van personenauto’s en motorrijwielen zelf niet begrepen. Is een zodanige prijs niet bekend, dan wordt hij door vergelijking bepaald, dit aldus artikel 9 lid 4 van de BPM.
  5. Sinds 2006 blijven accessoires die niet door de fabrikant of importeur zijn aangebracht buiten de grondslag. Laat deze dus door de dealer aanbrengen.
  6. Vanaf 2012 wordt er over vele opties geen BPM meer berekend.

Wat gaat er mis met de cataloguswaarde?

De Belastingdienst gaat altijd uit van de advies-verkoopprijs van de importeur. Deze prijs legt de RDW vast in een kentekenregister. De werkgever gaat altijd voor de veilige optie omdat hij / zij niet te weinig belasting wil inhouden, uw werkgever zal immers veelal een naheffing moeten betalen (met boete). De werknemer weet het vaak niet en zo werkt de fout rustig door zonder dat iemand het weet of ziet.  

Hoe komt u aan de juiste cataloguswaarde?

Volgens de wet gaat het om "de door de fabrikant of importeur aan uw dealer (wederverkoper) kenbaar gemaakte prijs welke uiteindelijk aan u wordt berekend." Op het kenteken staat een BPM-bedrag dat weer kan worden herrekend tot een cataloguswaarde. Dit zal echter vaak hoger zijn dan de prijs die u (meestal zonder inruil) heeft betaald.

Wat vinden rechters van de catalogusprijs?

Rechters roepen niet zo vaak iets over de catalogusprijs. Dat is raar. In een procedure bij het Gerechtshof Arnhem in 2003 ging het over de prijs van een auto. Volgens de rechters is dit NIET de prijs inclusief transport, kentekenplaten, volle tank etc., maar de lagere adviesconsumentenprijs. In een procedure bij de Rechtbank Gelderland in 2015 ging het niet goed. Een belastingplichtige stelde dat hij bij de dealer zoveel minder voor de auto had betaald, dat het niet redelijk is om uit te gaan van de hogere prijs die de importeur doorgeeft. De rechter stelde de belastingplichtige in het ongelijk, dit met een simpele verwijziging naar een procedure bij het Gerechtshof Leeuwarden in 2012. Rechters hebben met enige regelmaat al eens bepaald dat actiemodellen niet in aanmerking komen voor een andere catalogusprijs, zie hiertoe de uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam in 2013. Al met al is een procedure nog wel een juridische uitdaging. Er zijn al wel internetsites die geld willen verdienen aan dergelijke procedures, zoals bijtellingsretour.nl.

Bezwaar maken

U kunt bezwaar maken tegen uw aangifte inkomstenbelasting of tegen in het huidige jaar (tegen uw eigen salarisstrook). Beide moet binnen 6 weken


Belastingdienst Regio _______________
Kantoor _______________
Postbus ___

Plaats _______________ Datum _________


Onderwerp: bezwaarschrift _______________ aanslag inkomstenbelasting _________ ten name van de heer / mevrouw _______________, wonende aan de _______________ te _______________ (aanslagnummer _______________)


Weledelgestrenge heer, vrouwe,

Namens in hoofde genoemde belastingplichtige maak ik hierbij bezwaar tegen de door u opgelegde aanslag inkomstenbelasting over ___

Feiten

De aanslag, kenmerk _________ (dagtekening _________) is opgelegd naar aanleiding van _______________ welke door _______________ is ingediend. De verschuldigde inkomstenbelasting (op aanslag) over ___ bedraagt € _________

Bezwaren en motivering

Inkomen blijkt lager te zijn omdat de cataloguwaarde welke voor mijn auto is berekend te hoog is vastgesteld. De waarde van mijn auto (merk / kenteken_________) is vastgesteld op € _________, de werkelijke cataloguwaarde van de auto bedraagt echter € _________

Het inkomen is volgens de aanslag berekend op € _________, volgens onderstaande opstelling moet het belastbaar inkomen worden vastgesteld op € _________

Oorspronkelijk inkomen: € _________

Af: vermindering i.v.m. _______________: € _________

Inkomen na bezwaar: € _________

Ontvankelijk

De aanslag is gedagtekend _________ en het bezwaarschrift is ingediend op _________ Het bezwaarschrift is hiermee ontvankelijk.

Bevoegd

Bijgaand stuur ik u de volmacht van belastingplichtige.

Conclusie

Ik verzoek u de aanslag te verminderen tot een belastbaar inkomen in box 1 van € _________,de hierover verschuldigde belasting bedraagt € _________

Vergoeding kosten bezwaarfase

Onder verwijzing naar artikel 7.15 van de Algemene wet bestuursrecht en het op dat artikel gebaseerde Besluit proceskosten bestuursrecht, verzoek ik u de door belanghebbende gemaakte kosten te vergoeden. Er is immers sprake van onrechtmatig handelen van de zijde van de Belastingdienst, terwijl deze onrechtmatigheid ook aan de Belastingdienst is te wijten. Het zonder nadere motivering niet volgen van de ingediende aangifte, als gevolg waarvan de heffingskorting verkeerd is toegepast en voorts de voorheffingen niet zijn verrekend zoals in casu is gebeurd, is onrechtmatig. Het bedrag van de aan belanghebbende te vergoeden kosten bedraagt tot op heden € 218. Ik ga daarbij uit van een zaak van gemiddeld gewicht, waarbij een factor hoort van 1. Ik behoud mij het recht voor om, mocht daartoe aanleiding bestaan, het bedrag aan verzochte onkostenvergoeding aan te passen aan toekomstige omstandigheden, zoals het eventueel bijwonen van een hoorzitting voor het geval u voornemens bent dit bezwaarschrift af te wijzen.

Op grond van de uitspraak van de rechtbank Breda (23 mei 2006 en 17 juni 2010) kan een belastingplichtige ook alle gemaakte proceskosten vergoed krijgen. Dit kan enkel indien er sprake is van een zodanig onbehoorlijk of onzorgvuldig handelen van de inspecteur, dat sprake is van bijzondere omstandigheden, het genoemde besluit kent deze mogelijkheid. In casu lijkt mij - gezien de thans bij mij bekende informatie - hiervan geen sprake.

Mediation

Als u het niet met mijn bezwaren eens bent, doe ik hierbij alvast een beroep op de mogelijkheden van mediation. Omdat dit op basis van vrijwilligheid plaatsvindt, kan ik u niet verplichten. Volgens de Staatssecretaris (brief 8 april 2005, DBG 2005 - 01109) heeft in 80% van de gevallen mediation een positief effect. Dit instrument is dan ook - bij afwijzing van mijn bezwaren - een goede oplossing. Het heeft mijn voorkeur om te werken met een externe mediator.

Uitstel van betaling

In dit kader verzoek ik u om uitstel van betaling tot het moment dat u op dit verzoek heeft beslist. In dit kader verzoek ik om uitstel van betaling voor een bedrag van € _________, zijnde het belastingbedrag samenhangende met mijn bezwaren. Het door mij verschuldigde bedrag van € _________ wordt voor _________ (reguliere betaaldatum) voldaan. Ik verzoek u het uitstelverzoek - indien nodig - door te geleiden naar de invorderaar.

Horen

Tenslotte verzoek ik u mij te horen als u voornemende bent van dit bezwaarschrift af te wijken. Ik verneem dan graag vóór het horen schriftelijk uw argumenten en motivatie waarom u niet voornemende bent om (volledig) aan mijn bezwaren tegemoet te komen.

Dossierinzage

Ik verzoek u om inzage in mijn dossier, wanneer kan dit plaatsvinden? Als uit deze dossierinzage informatie volgt die mijn bezwaren kunnen complementeren, dan verzoek ik u mij toe te staan deze alsnog aan te vullen. Voor de formele gang kunt u dit bezwaarschrift dan aanmerken als pro forma bezwaarschrift.

Ontvangstbevestiging

Deze brief wordt u per reguliere post en telefax met ontvangstbevestiging (nummer _________) toegestuurd. Ik verzoek u mij de ontvangst van deze brief schriftelijk te bevestigen binnen een periode van 14 dagen.


Als u nog vragen of opmerkingen heeft, hoor ik deze graag.

Meer fiscaaladvies nodig over bijtelling en cataloguswaarde?

Vul uw naam en contactgegevens in en wij nemen contact met u op.


Deel deze pagina

Laatste update op 11-05-2018
Artikel gemaakt op 23-10-2016
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Overeenkomsten Bezwaarschriften Cataloguswaarde auto van de zaak

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap