print sitemap zoeken disclaimer contact

Bezwaarschrift aanslag vennootschapsbelasting

Belastingdienst Regio ..............................
Kantoor ..............................
Postbus ......


Plaats, ..............................
Onze ref.: ...............


Betreft: bezwaarschrift ..............., aanslag vennootschapsbelasting ...... ten name van .............................. B.V. gevestigd aan de .............................. te .............................. (aanslagnummer ...............)


Weledelgestrenge heer, vrouwe,

Namens in hoofde genoemde belastingplichtige maak ik hierbij bezwaar tegen de door u opgelegde voorlopige aanslag vennootschapsbelasting over ......

Feiten

De (voorlopige) aanslag, kenmerk ............... (dagtekening ...............) is opgelegd naar aanleiding van uw schatting van reeds eerder ingediende aangiften. De verschuldigde vennootschapsbelasting (op aanslag) over ...... bedraagt € ...............

Bezwaren en motivering

De (verwachte) winst over 2010 blijkt lager te zijn. De winst bedraagt volgens de huidige schattingen € ............... De verschuldigde vennootschapsbelasting over ...... bedraagt hiermee € ...............

Toelichting

De belastbare winst is lager door de volgende redenen (maak een keuzen en vul zelf aan):

  • minder opdrachten;
  • minder activiteiten en / of wijziging activiteiten;
  • de verkoop van (een gedeelte van) de activiteiten;
  • lagere winstgevendheid;
  • willekeurige afschrijving op investeringen in 2009 en / of 2010;
  • gevolgen van de financiële crisis;
  • ..............................

Conclusie

Ik verzoek u de aanslag te verminderen tot een belastbare winst van € ..............., de hierover verschuldigde belasting bedraagt € ...............

Vergoeding kosten bezwaarfase

Onder verwijzing naar artikel 7.15 van de Algemene wet bestuursrecht en het op dat artikel gebaseerde Besluit proceskosten bestuursrecht, verzoek ik u de door belanghebbende gemaakte kosten te vergoeden. Er is immers sprake van onrechtmatig handelen van de zijde van de Belastingdienst, terwijl deze onrechtmatigheid ook aan de Belastingdienst is te wijten. Het zonder nadere motivering niet volgen van de ingediende aangifte, als gevolg waarvan de heffingskorting verkeerd is toegepast en voorts de voorheffingen niet zijn verrekend, zoals in casu is gebeurd, is onrechtmatig. Het bedrag van de aan belanghebbende te vergoeden kosten bedraagt tot op heden € 218. Ik ga daarbij uit van een zaak van gemiddeld gewicht, waarbij een factor hoort van 1. Ik behoud mij het recht voor om, mocht daartoe aanleiding bestaan, het bedrag aan verzochte onkostenvergoeding aan te passen aan toekomstige omstandigheden, zoals het eventueel bijwonen van een hoorzitting voor het geval u voornemens bent dit bezwaarschrift af te wijzen.

Mediation

Als u het niet met mijn bezwaren eens bent danwel geen kosten voor de bezwaarfase wilt vergoeden, doe ik hierbij alvast een beroep op de mogelijkheden van mediation. Omdat dit op basis van vrijwilligheid plaatsvindt, kan ik u niet verplichten. Volgens de staatssecretaris (brief 8 april 2005, DBG 2005 - 01109) heeft in 80% van de gevallen mediation een positief effect. Dit instrument is dan ook - bij afwijzing van mijn bezwaren - een goede oplossing. Het heeft mijn voorkeur om te werken met een externe mediator.

Uitstel van betaling

In dit kader verzoek ik u om uitstel van betaling tot het moment dat u op dit verzoek heeft beslist. In dit kader verzoek ik om uitstel van betaling voor een bedrag van € ..............., zijnde het belastingbedrag samenhangende met mijn bezwaren. Het door mij verschuldigde bedrag van € ............... wordt voor ............... (reguliere betaaldatum) voldaan.

Horen

Tenslotte verzoek ik u mij te horen als u voornemende bent van dit bezwaarschrift af te wijken. Ik verneem dan graag voor het horen schriftelijk uw argumenten en motivatie waarom u niet voornemende bent om (volledig) aan mijn bezwaren tegemoet te komen.

Ontvangstbevestiging

Ik verzoek u mij de ontvangst van deze brief schriftelijk te bevestigen.


Als u nog vragen of opmerkingen heeft, hoor ik deze graag.


Hoogachtend,

Noot 1

Sinds 2010 is het bij een bezwaar tegen een voorlopige aanslag, welke gebaseerd is op een schatting of op de door u ingediende aangifte, en uw bezwaar vloeit voort uit gewijzigde gegevens, niet meer mogelijk een vergoeding van kosten te ontvangen.


Deel deze pagina

Laatste update op 06-01-2013
Artikel gemaakt op 10-02-2010
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Overeenkomsten Bezwaarschriften Bezwaar aanslag Vennootschapsbelasting

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap