print sitemap zoeken disclaimer contact

Bezwaarschrift aanslag inkomstenbelasting

Belastingdienst Regio ..............................
Kantoor ..............................
Postbus ......


Enschede, ...............
Onze ref.: ...............


Betreft: bezwaarschrift ..............., aanslag Inkomstenbelasting ...... ten name van de heer .............................. wonende aan de .............................. te .............................. (aanslagnummer ...............)


Weledelgestrenge heer, vrouwe,

Namens in hoofde genoemde belastingplichtige maak ik hierbij bezwaar tegen de door u opgelegde voorlopige aanslag inkomstenbelasting over ......

Feiten

De (voorlopige) aanslag, kenmerk ............... (dagtekening ...............) is opgelegd naar aanleiding van .............................., welke door .............................. is ingediend. De verschuldigde inkomstenbelasting (op aanslag) over ...... bedraagt € ...............

Bezwaren en motivering

Inkomen blijkt lager te zijn. Het inkomen is volgens de aanslag berekend op € ..............., volgens onderstaande opstelling moet het belastbaar inkomen worden vastgesteld op € ............... 

Box 1

Het belastbaar inkomen in box 1 bedraagt € ............... Van dit inkomen is € ............... toe te rekenen aan inkomsten uit dienstbetrekking, hierop wordt reeds loonbelasting en premies volksverzekeringen ingehouden.

Box 3

Het vermogen in box 3 is lager, namelijk € ...............

Conclusie

Ik verzoek u de aanslag te verminderen tot een belastbaar inkomen in box 1 van € ..............., de hierover verschuldigde belasting bedraagt € ...............

Betalingsonmacht

Belastingplichtige kan de aanslag vermoedelijk niet betalen, hierbij wordt daartoe de betalingsonmacht gemeld. Ik verzoek u de benodigde formulieren toe te sturen (noot: de formulieren kunt u hier downloaden en invullen, dit is van belang. Zodra de betalingsonmacht door de belastingdienst is geregistreerd is de melding rechtsgeldig, bij een boete wordt de betalingsonmacht soms afgewezen)

ONTVANKELIJK

De aanslag is gedagtekend .................. en het bezwaarschrift is ingediend op .................. Het bezwaarschrift is hiermee ontvankelijk.

Vergoeding kosten bezwaarfase

Onder verwijzing naar artikel 7.15 van de Algemene wet bestuursrecht en het op dat artikel gebaseerde Besluit proceskosten bestuursrecht, verzoek ik u de door belanghebbende gemaakte kosten te vergoeden. Er is immers sprake van onrechtmatig handelen van de zijde van de Belastingdienst, terwijl deze onrechtmatigheid ook aan de Belastingdienst is te wijten. Het zonder nadere motivering niet volgen van de ingediende aangifte, als gevolg waarvan de heffingskorting verkeerd is toegepast en voorts de voorheffingen niet zijn verrekend, zoals in casu is gebeurd, is onrechtmatig. Het bedrag van de aan belanghebbende te vergoeden kosten bedraagt tot op heden € 218. Ik ga daarbij uit van een zaak van gemiddeld gewicht, waarbij een factor hoort van 1. Ik behoud mij het recht voor om, mocht daartoe aanleiding bestaan, het bedrag aan verzochte onkostenvergoeding aan te passen aan toekomstige omstandigheden, zoals het eventueel bijwonen van een hoorzitting voor het geval u voornemens bent dit bezwaarschrift af te wijzen. Omdat ik ook bij een hoorzitting aanwezig ben geweest, is er sprake van extra vergoeding van € 218.

SCHADEVERGOEDING WEGENS TRAGE AFHANDELING

Op .................. heb ik mijn aangifte ingediend en op .................. heb ik een aanslag ontvangen (termijn minimaal 6 maanden, dit kan ook spelen als u onredelijk lang op een naheffingsaanslag of verzoek moet wachten). De termijn van onzekerheid en spanning is hiermee onredelijk lang. De Hoge Raad heeft op 10 juni 2011 (rolnummer 09/05112) bepaald dat alsdan een vergoeding moet worden betaald. Ik verzoek u mij een vergoeding van € 500 aan immateriële schade te betalen.

Mediation

Als u het niet met mijn bezwaren eens bent, doe ik hierbij alvast een beroep op de mogelijkheden van mediation. Omdat dit op basis van vrijwilligheid plaatsvindt, kan ik u niet verplichten. Volgens de staatssecretaris (brief 8 april 2005, DBG 2005 - 01109) heeft in 80% van de gevallen mediation een positief effect. Dit instrument is dan ook - bij afwijzing van mijn bezwaren - een goede oplossing. Het heeft mijn voorkeur om te werken met een externe mediator.

DOSSIERINZAGE

Ik verzoek u om inzage in mijn dossier, wanneer kan dit plaatsvinden? Als uit deze dossierinzage informatie volgt die mijn bezwaren kunnen complementeren, dan verzoek ik u mij toe te staan deze alsnog aan te vullen. Voor de formele gang kunt u dit bezwaarschrift dan aanmerken als pro forma bezwaarschrift.

Uitstel van betaling

In dit kader verzoek ik u om uitstel van betaling tot het moment dat u op dit verzoek heeft beslist. In dit kader verzoek ik om uitstel van betaling voor een bedrag van € ..............., zijnde het belastingbedrag samenhangende met mijn bezwaren. Het door mij verschuldigde bedrag van € ............... wordt voor ............... (reguliere betaaldatum) voldaan.

Horen

Tenslotte verzoek ik u mij te horen als u voornemende bent van dit bezwaarschrift af te wijken. Ik verneem dan graag voor het horen schriftelijk uw argumenten en motivatie waarom u niet voornemende bent om (volledig) aan mijn bezwaren tegemoet te komen.

Ontvangstbevestiging

Ik verzoek u mij de ontvangst van deze brief schriftelijk te bevestigen.


Als u nog vragen of opmerkingen heeft, hoor ik deze graag.


Hoogachtend,

Noot 1

Sinds 2010 is het bij een bezwaar tegen een voorlopige aanslag, welke gebaseerd is op een schatting of op de door u ingediende aangifte, en uw bezwaar vloeit voort uit gewijzigde gegevens, niet meer mogelijk een vergoeding van kosten te ontvangen.

Deel deze pagina

Laatste update op 15-10-2018
Artikel gemaakt op 25-10-2004
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Overeenkomsten Bezwaarschriften Bezwaar aanslag Inkomstenbelasting

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap