print sitemap zoeken disclaimer contact

Voorbeeld brief

Verzoek ambtshalve vermindering box 3

Belastingdienst Regio _______________
Kantoor _______________
Postbus ___

Plaats _______________ Datum __ - __ - ___


Onderwerp: verzoek ambtshalve vermindering box 3 aanslag Inkomstenbelasting _______________ ten name van de heer / mevrouw _______________, wonende aan de _______________ __ te _______________(aanslagnummer _______________)


Weledelgestrenge heer, vrouwe,

Via deze brief verzoek ik om ambtshalve vermindering voor de aanslag Inkomstenbelasting over ______. De aanslag is gedagtekend op ___ - ___ - ____ en heeft als aanslagnummer _______________. Een kopie van de aanslag(en) treft u als bijlage bij deze brief aan (bijlage 1).

In de aanslag is rekening gehouden met de heffing over box 3 vermogen. De grondslag voor sparen en beleggen is bepaald op € _____. Het aandeel hiervan dat aan mij is toegerekend bedraagt € _____. Het voordeel uit sparen en beleggen is bepaald op € _____.

Uit het u bekende arrest van de Hoge Raad van 24 december 2021 is op te maken dat de Nederlandse wetgeving inzake box 3 - sinds 2017 -in strijd is met het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens. Zowel de Rechtbank Noord-Holland (7 januari 2022) als de Rechtbank Zeeland Westbrabant 7 april 2022 (ECLI:NL:RBZWB:2022:1814) hebben beslist dat ook als sprake is van een verzoek om ambtshalve vermindering rechtsherstel moet plaatsvinden. Vorenstaande door te heffen over het werkelijke rendement.

Het werkelijke rendement dat door mij is ontvangen volgt uit bijgaand overzicht van mijn bank. De spaarrrente bedraagt ___% en ik heb € ______ ontvangen in het jaar van de genoemde aanslag.

Tussenoverweging

De Hoge Raad heeft op 20 mei 2022 (ECLI:NL:HR:2022:720) in haar arrest bepaald dat er geen verzoek tot ambtshalve vermindering kan worden ingediend omdat de onjuistheid van de aanslag volgt uit nieuwe jurisprudentie (artikel 45a uitvoeringsregeling Inkomstenbelasting 2001). De staatssecretaris heeft tijdens prinsjesdag aangegeven dat er - mede door budgettaire gevolgen - geen compensatie gaat plaatsvinden. Vanwege de vele verzoeken en bezwaarschriften zal er vermoedelijk nog een heroverweging plaatsvinden. Ik verzoek u dan ook dit bezwaarschrift aan te houden totdat er duidelijkheid is.

Primair Standpunt

Ik ben van mening dat mijn definitieve aanslagen inkomstenbelasting over de periode 2017 tot en met 2020 alsnog moet worden verminderd conform het voorschrift ingevolge het zogenoemde Kerstarrest (arrest Hoge Raad d.d. 24 december 2021,
ECLI:NL:HR:2021:1963), waarbij op voorhand akkoord wordt gegaan met toepassing van de zogenoemde spaarvariant om dit rechtsherstel qua bedrag aan terug te geven box 3 belasting te bepalen.

Subsidiar Standpunt

Ik verzoek u subsidiar om mijn definitieve aanslagen Inkomstenbelasting over de jaren 2017 tot en met 2020 alsnog te verlagen inzake de opgelegde box 3 heffing over het box 3 vermogen dat ziet op betaal- en spaarrekeningen, waarbij de bepaling van het
inkomen uit sparen en beleggen daaruit, in lijn met een ‘redelijk’ rechtsherstel plaatsvindt.

Tijdig indiening van het verzoek

De aanslag is gedagtekend __ - __ - ___ en het verzoek ambtshalve vermindering is ingediend op __ - __ - ___. Het verzoek is derhalve binnen de termijn van 5 jaar na het aanslagjaar ingediend.

Vergoeding kosten

Ik verzoek u - indien ik hierop recht heb - de kosten voor deze fase en de hieraan voorafgaande fase te vergoeden.

Horen

Tenslotte verzoek ik u mij te horen als u voornemende bent van dit bezwaarschrift af te wijken. Ik verneem dan graag vóór het horen schriftelijk uw argumenten en motivatie waarom u niet voornemende bent om (volledig) aan mijn bezwaren tegemoet te komen.

Dossierinzage

Als u besluit om dit ambtshalve verzoek af te wijzen, verzoek ik u vriendelijk om te worden gehoord nadat u mij eerst inzake heeft gegeven in mijn fiscale dossier en tevens alle bestanden waarin u informatie van mij heeft opgeslagen (de zogenaamde zwarte lijst / AVG  discussie).

Ontvangstbevestiging

Deze brief wordt u per reguliere post toegestuurd. Ik verzoek u mij de ontvangst van deze brief schriftelijk te bevestigen binnen een periode van 14 dagen. Als u nog vragen of opmerkingen heeft, hoor ik deze graag. Dit kunt u per post en e-mail (.....@...) aan mij versturen.


Met vriendelijke groet

_______________

Bijlage 1 : aanslag inkomstenbelasting over ____

Noot

Wij kunnen geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid dragen voor mogelijke fiscale consequenties van dit antwoord omdat u (nog) geen klant bent. De aard van de vraagstelling via onze infomail brengt bovendien met zich mee dat niet het gehele feitencomplex bij ons bekend is.

Deel deze pagina

Laatste update op 24-10-2022
Artikel gemaakt op 14-04-2022
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Overeenkomsten Bezwaarschriften Voorbeeld brief box 3

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap