print sitemap zoeken disclaimer contact

Bezwaarschrift BPM

Dit bezwaarschrift kunt u gebruiken als u op basis van de uitspraak van de Hoge Raad (10 juli 2009) teveel betaalde BPM wilt terugvragen.

Voorbeeld

Belastingdienst Douane

Afdeling bezwaar en beroep
Afdeling ..............................
Postbus ......
Postcode / plaats

Plaats, datum

Onderwerp: bezwaarschrift aanslag BPM ten name van de heer / mevrouw .............................., wonende aan de .............................. te .............................. (BSN ............... en aanslagnummer ...............)

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij maak ik bezwaar tegen in hoofde genoemde aanslag BPM. De reden voor dit bezwaarschrift is gelegen in de grondslag voor de BPM berekening. Onder meer op grond van een uitspraak van de Hoge Raad d.d. 10 juli 2009 (rolnummer 07/43873 en 11237) is deze niet juist vastgesteld.

Feiten

De aanslag, kenmerk ............... (dagtekening ...............) is opgelegd naar aanleiding van .............................., welke door .............................. is ingediend. De verschuldigde BPM bedraagt € ...............

Bezwaren en motivering

De waarde / grondslag voor de BPM is niet juist vastgesteld. Voor de grondslag moet de inkoopwaarde van de genoemde auto worden aangehouden. Bijgaand stuur ik u een uitdraai van de inkoopwaarde van de auto, deze volgt uit ..............................

Conclusie

Ik verzoek u de aanslag te verminderen tot ............... en het bedrag van € ............... op mijn bankrekening over te maken, dit met kenmerk ...............

Mediation

Als u het niet met mijn bezwaren eens bent, doe ik hierbij alvast een beroep op de mogelijkheden van mediation. Omdat dit op basis van vrijwilligheid plaatsvindt, kan ik u niet verplichten. Volgens de staatssecretaris (brief 8 april 2005, DBG 2005 - 01109) heeft in 80% van de gevallen mediation een postief effect. Dit instrument is dan ook - bij afwijzing van mijn bezwaren - een goede oplossing. Het heeft mijn voorkeur om te werken met een externe mediator.

Vergoeding kosten bezwaar

Onder verwijzing naar artikel 7.15 van de Algemene wet bestuursrecht en het op dat artikel gebaseerde Besluit proceskosten bestuursrecht, verzoek ik u de door belanghebbende gemaakte kosten te vergoeden. Er is immers sprake van onrechtmatig handelen van de zijde van de Belastingdienst, terwijl deze onrechtmatigheid ook aan de Belastingdienst is te wijten. Het zonder nadere motivering niet volgen van de ingediende aangifte, als gevolg waarvan de heffingskorting verkeerd is toegepast en voorts de voorheffingen niet zijn verrekend, zoals in casu is gebeurd, is onrechtmatig. Het bedrag van de aan belanghebbende te vergoeden kosten bedraagt tot op heden € 181. Ik ga daarbij uit van een zaak van gemiddeld gewicht, waarbij een factor hoort van 1. Ik behoud mij het recht voor om, mocht daartoe aanleiding bestaan, het bedrag aan verzochte onkostenvergoeding aan te passen aan toekomstige omstandigheden, zoals het eventueel bijwonen van een hoorzitting voor het geval u voornemens bent dit bezwaarschrift af te wijzen.

Horen

Tenslotte verzoek ik u mij te horen als u voornemende bent van dit bezwaarschrift af te wijken.


Als u nog vragen of opmerkingen heeft, hoor ik deze graag.

Hoogachtend,

Dit bezwaarschrift wordt u per post en telefax (met ontvangstbevestiging) (nummer ...............) toegezonden.

Hoogachtend,

De heer / mevrouw ..............................

Bijlagen:

Aanslag BPM d.d. ............... met kenmerk ...............

Opgaaf inkoopwaarde auto .............................. met kenteken ...............


Deel deze pagina

Laatste update op 23-10-2012
Artikel gemaakt op 20-07-2009
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Overeenkomsten Bezwaarschriften Bezwaar BPM

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap