print sitemap zoeken disclaimer contact

In Duitsland heet het Belastingplan het Jahressteuergesetz. Voor het jaar 2021 zijn er diverse veranderingen. De belangrijkste hebben we voor u samengevat.

Onderstaand de belangrijkste veranderingen in de Duitse belastingwetgeving in 2021

Inkomstenbelasting Duitsland

Belastingvrijstelling van werkgeversaanvulling op de arbeidstijdverkortingsuitkeringen in 2021: de beperkte en in de tijd beperkte belastingvrijstelling van de werkgeversaanvullingen op arbeidstijdverkortingsuitkeringen en seizoensgebonden arbeidstijdverkortingsuitkeringen, ingevoerd bij de wet inzake fiscale bijstand Corona van 16.6.2020 (BGBl. I blz. 1385), wordt met één jaar verlengd, artikel 3 nummer 28a EStG-E.

 • Herziening van de investeringsaftrekbedragen van § 7g EStG: met de wijzigingen wordt beoogd het belastingvoordeel nauwkeuriger te richten, mede rekening houdend met de coronacrisis. De investeringsaftrekbedragen worden verhoogd van 40% tot 50%, artikel 7g lid 1, zin 1, EStG-E.
 • Voorts zijn er vereenvoudigingen met betrekking tot de voorwaarden om in aanmerking te komen voor investeringsaftrekken en bijzondere afschrijvingen: de voorwaarden (omvangskenmerken voor de afbakening van de begunstigde ondernemingen) zullen worden geüniformeerd en er zal een hogere uniforme winstgrens van € 200.000 worden ingevoerd (oorspronkelijk was € 150.000 gepland), artikel 7g lid 1, zin 2, nr. 1, EStG-E.
  In de toekomst kan ook onbeperkt aanspraak worden gemaakt op investeringsaftrek en bijzondere afschrijvingen voor bepaalde verhuurde activa, bijvoorbeeld § 7g Lid 1 zin 1 EStG-E. Dit is van toepassing op investeringsaftrekken en bijzondere afschrijvingen die worden gevraagd in boekjaren die eindigen na 31 december 2019, artikel 52, lid 16, EStG-E.
 • Uitbreiding van de fiscale behandeling van uitgaven bij de verhuur van woningen tegen verlaagde prijs, artikel 21, lid 2, eerste zin, EStG-E. De wijziging is bedoeld om rekening te houden met het feit dat de huurprijzen op veel plaatsen stijgen en met het hoge niveau van de huurprijzen in Duitsland. Meer bepaald wordt overwogen dat verhuurders hun kosten en uitgaven volledig zullen kunnen aftrekken, in het geval van zeer gunstige huren. Dit geldt als de vergoeding ten minste 50% (voorheen: 66%) van de lokale huur bedraagt. Als de huur tussen 50% en 66% van de plaatselijke huur ligt, wordt een prognose gemaakt van het voornemen om inkomsten te genereren. Indien deze positief is, zijn ook deze kosten volledig aftrekbaar. Dit gaat in met ingang van 1.1.2021, art. 50 lid 4 JStG 2020.
 • Beperking van de verrekening van verliezen uit kapitaalgoederen met tegen het normale tarief belaste inkomsten, artikel 32d lid 2, EStG-E (constructiebestrijding): de belangrijkste inhoud van de verordening is dat inkomsten van de schuldeiser van kapitaalinkomsten niet aan de forfaitaire bronbelasting mogen worden onderworpen als de betrokken betalingen uitgaven of bedrijfskosten van de schuldenaar van de kapitaalinkomsten vormen die afgetrokken zijn tegen een normaal tarief. Dit is van toepassing op inkomsten uit beleggingen na 31-12-2020.
 • Invoering van gegevensuitwisseling op het gebied van particuliere ziektekosten- en langdurige zorgverzekeringen tussen particuliere ziektekostenverzekeraars, de Belastingdienst en werkgevers, waardoor de bestaande procedures met papieren attesten in de aftrekprocedure voor de inkomstenbelasting volledig worden vervangen en de bureaucratische uitgaven worden verminderd, §39ff e.v. EStG-E.
 • Forfaitaire belasting op vrij reizen van soldaten: de toevoeging van een nieuw nummer aan artikel 40, lid 2, tweede zin, EStG bepaalt dat gratis reizen die militairen genieten, ook mogen worden belast tegen een vast tarief van 25% van de kosten van de werkgever in plaats van afzonderlijk te worden belast, artikel 40, lid 2, tweede zin, nummer 3 - nieuw - EStG.
 • Aanpassing van de toepassing van het progressievoorbehoud bij personen met een beperkte belastingplicht: nu wordt bij het vaststellen van het toe te passen tarief de belastingvrije basisaftrek overeenkomstig § 50, lid 1, tweede zin EStG bij de vaststelling van de inkomstenbelasting opgeteld bij het belastbare binnenlandse inkomen. Deze basisaftrek wordt niet belast, maar het tarief wordt zo hoger. Er hebben zich echter gevallen voorgedaan die tot "buitensporige belastingheffing" hebben geleid wanneer een beperkt belastingplichtige zowel binnenlandse inkomsten heeft als bijvoorbeeld inkomsten die onder het progressievoorbehoud vallen. Tot dusver werd dit op verzoek opgelost via een hardheidsclausule. Deze aanpassing wordt toegepast op alle lopende zaken.

Btw:

 • Ook in Duitsland wordt het zogeheten digitale btw-pakket per 01-07-2021 ingevoerd.
 • Uitbreiding van de belastingplicht van de ontvanger van de dienst overeenkomstig § 13b UStG (verleggingsregeling) voor telecommunicatiediensten aan zogenaamde wederverkopers. Dit gaat 01-01.2021 in.
 • Eerste wettelijke regeling van de belastingplicht  voor de omzetbelasting voor de regionale organen van de Bondsregering en de deelstaten (de zogenaamde "decentrale registratie").

Overig (beperkt samengevat)

 • Cafetariamodel. Er is verduidelijkt dat alleen echte aanvullende werkgeversuitkeringen fiscaal bevoorrecht zijn, artikel 8, lid 4, eerste zin, EStG-E. Er is sprake van een echte aanvullende uitkering indien het recht op loon niet wordt verminderd ten gunste van de uitkering of indien de uitkering niet wordt verrekend met het recht op loon. Indien de uitkering wordt toegekend in plaats van een reeds overeengekomen toekomstige loonsverhoging of indien het loon wordt verhoogd wanneer de uitkering wordt stopgezet, is er geen sprake van een extra uitkering. Dit heeft bijvoorbeeld betrekking op onkostenvergoedingen voor reizen tussen de woonplaats en de eerste werkplek, op de eigendomsoverdracht van bedrijfsfietsen en op de toepassing van de vrijstellingslimiet van € 44 voor vouchers en betaalkaarten. Dit geldt vanaf 01-01-2020, § 52 (1) EStG.
 • Belastingvrijstelling vanaf 2020 voor bepaalde bijscholings- en adviesdiensten van de werkgever (§ 3 nr. 19 EStG-E): er wordt verduidelijkt dat adviesdiensten die door de werkgever of op instigatie van de werkgever door een derde worden verleend met het oog op beroepsheroriëntering (zogenaamde outplacementadviezen c.q. newplacementadviezen) ook belastingvrij zijn voor werknemers die de onderneming verlaten.
 • Invoering van een tijdelijke (2020 en 2021) thuiswerkvergoeding van € 5 per dag als onderdeel van de forfaitaire inkomensgerelateerde onkostenvergoeding, tot een maximum van € 600 per jaar, artikel 4, lid 5, eerste zin, nummer 6b, vierde zin, EStG-E.
 • Aanscherping van de vervolging van cum-ex-misdrijven: confiscatie van de opbrengsten van een strafbaar feit of van een waarde van de opbrengsten van een strafbaar feit voor feiten die reeds voor de inwerkingtreding van deze verordening verjaard waren, art. 316 EGStGB-E; en verlenging van de verjaringstermijn voor vervolging tot 15 jaar, par. 376 (1) AO-E.

Meer weten van belastingplan duitsland 2021

Deel deze pagina

Laatste update op 31-03-2022
Artikel gemaakt op 06-04-2021
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Landeninformatie Duitsland Belastingplan Duitsland 2021

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap