print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

DGA

Gebruikelijk loon DGA in 2023

Het gebruikelijk loon voor de DGA stijgt in 2023 tot € 51.000 (in 2024 zelfs €56.000). Het gebruikelijk loon voor een DGA was in 2019, 2020 en 2021 nog € 46.000 en in 2022 € 48.000.

Een DGA is directeur van zijn eigen bv en werknemer van zijn eigen bv. Om te voorkomen dat een DGA zichzelf maar een schijntje als salaris zou uitkeren, is er een regeling voor gebruikelijk loon opgenomen in de wet. Hierdoor moet de DGA in de loonaangifte een salaris opgeven dat gebruikelijk is voor zijn functie en werkzaamheden.

Advisering dividend of salaris

Veel DGA's betalen in hun BV of in prive teveel belastingen. Wilt u een vrijblijvende offerte voor een fiscale scan van uw bedrijf en prive situatie? Of wilt u een advies inzake uw optimale salaris? Stuur ons gerust een e-mail voor een vrijblijvende offerte.

Hoe DGA-loon 2023 berekenen?

Wij adviseren wekelijks DGA's over de hoogte van hun gebruikelijk loon. De meest voorkomende vragen zijn:

 1. Hoe fiscaal loon optimaliseren?
 2. Is dividend voordeliger dan salaris? Lees meer ...
 3. Wat te doen met DGA-salaris in verliessituaties?
 4. Hoe kan ik het DGA-salaris beperken?
 5. Wat is het salaris van DGA die niet fulltime werkt? Lees meer ... 

In dit artikel een overzicht van de regelingen voor een DGA en zijn salaris. Vaak ontstaan er achteraf veel problemen en zijn deze vooraf eenvoudig te voorkomen. Voorkom problemen en zorg voor een optimale situatie! Wilt u een breder advies, laat dan een fiscale scan van uw onderneming maken, of stuur ons een e-mail voor een vrijblijvende offerte.

Vragen over DGA-loon?

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) zal altijd bezig zijn met een optimale hoogte van het ondernemersloon. Maximaal 42% inkomstenbelasting betalen is optimaal. Dividend kan immers voordeliger zijn, opnamen in rekening-courant vullen de tekorten ook wel even op, of men wil het geld liever in de bv houden om te gebruiken voor het bedrijf. De vraag is en blijft: wat heeft men nodig en wat moet men van de fiscus uitkeren? Het blijft een kat-en-muisspelletje. Hieronder een uitleg en tips. Ook de handleiding van de Belastingdienst inzake gebruikelijk loon kan u verder helpen, deze kunt u hier raadplegen.

De wet over gebruikelijk loon van een DGA

Als eerste kijken we wat de wet (artikel 12a Wet loonbelasting) erover zegt, dat is immers de basis:

Iemand die werkzaamheden verricht voor een vennootschap waarin hij of zijn partner een aanmerkelijk belang heeft (dus meer dan 5% van de aandelen houdt), wordt geacht in 2023 tenminste € 51.000 salaris te verdienen. Het loon mag niet minder zijn dan dat van de best betaalde werknemer in de bv of daarmee verbonden lichamen.

Tevens mag het loon niet meer dan in belangrijke mate (25%) naar beneden afwijken van hetgeen gebruikelijk is in niet DGA-verhoudingen (doelmatigheidsmarge). Dat betekent dus dat het loon vaak (veel) hoger zal zijn dan de genoemde € 51.000. Anders gezegd: de DGA moet - tot en met 2022 - 70% verdienen van hetgeen gebruikelijk is. Deze doelmatigheidsmarge zal in 2023 volledig verdwijnen. De DGA zal dus vanaf 2023 vaker een hoger loon moeten hanteren.

Als er sprake is van werkzaamheden voor meerdere bv's behorend tot een concern, mag de doorbetaaldloonregeling worden toegepast. Het loon is dan gebaseerd op alle werkzaamheden, maar wordt verloond bij de bv waar de dienstbetrekking plaatsvindt.

De gebruikelijkloonregeling geldt vanaf 2010 niet als het loon van de vennootschap en de vennootschappen die tot het concern behoren minder dan € 5.000 bedraagt. Als iemand dus weinig werkzaamheden verricht, hoeft er ook geen loonadministratie gevoerd te worden.

De praktijk over het gebruikelijke loon van de DGA

De theorie lijkt helder, in de praktijk zijn er diverse procedures gevoerd die hebben geleid tot vaste jurisprudentie. Er zijn eigenlijk twee methoden voor het vaststellen van een DGA-salaris:

 1. Het beoordelen van het salaris aan de hand van de hierboven genoemde wettelijke regeling, waarbij met name wordt gekeken naar de salarissen in vergelijkbare situaties, die niet aanmerkelijkbelang-gerelateerd zijn. Bij meerdere dienstbetrekkingen wordt dat per dienstbetrekking bekeken, bijvoorbeeld de bestuurswerkzaamheden bij de holding en de gewone werkzaamheden bij de dochtermaatschappij.
 2. De zogenaamde afroommethode. Hierbij is het DGA-salaris direct afgeleid van de door de werkzaamheden van de DGA persoonlijk gerealiseerde omzet. Deze methode wordt vaak toegepast bij vrije beroepsbeoefenaren als artsen, advocaten en notarissen. Dit zal veelal leiden tot een relatief hoog DGA-salaris. Na aftrek van kosten zal dit veelal 70% van de winst of de management fee bedragen. Uit de uitspraak van Hof Leeuwarden van 28 juni 2011 (nr. 10/10061) blijkt dat het gebruikelijk loon van een advocaat / DGA moet worden gesteld op 70% van het winstaandeel (minus de pensioenpremie en minus de goodwillafschrijving) van de maatschap waarin hij werkt. Met kosten en lasten van de bv wordt geen rekening gehouden. 

Inspecteur moet hoger loon aannemelijk maken

In een procedure voor de Rechtbank Den Haag d.d. 9 januari 2014 kwam een situatie aan de orde waarbij een communicatieadviseur via zijn eigen bv werkzaamheden verricht voor derden. De verhoudingen waren als volgt:

 • 2006: omzet € 59.000 en salaris € 46.000 (Belastingdienst akkoord);
 • 2007: omzet € 137.000 en salaris € 55.000 (Belastingdienst € 85.000);
 • 2008: omzet € 67.000 en salaris € 62.000 (Belastingdienst akkoord);
 • 2009: omzet € 154.000 en salaris € 62.000 (Belastingdienst € 95.000); 
 • 2010: omzet € 166.000 en salaris € 58.000 (Belastingdienst € 95.000).

Voor de berekening van de salarissen wordt door belastingplichtige de afroommethode gebruikt. De salarissen worden door de inspecteur gecorrigeerd op grond van artikel 12a van de Wet op de Loonbelasting 1964 (wet LH). Centrale vraag is of het loon in belangrijke mate afwijkt van het gebruikelijke loon en of de afroommethode mag worden toegepast.

Volgens de Rechtbank maakt de inspecteur niet aannemelijk dat het salaris op grond van artikel 12a LH in belangrijke mate afwijkt van hetgeen in het economische verkeer gebruikelijk is. Uit het enkele feit dat het door de inspecteur met toepassing van de afroommethode berekende loon hoger ligt dan het aan belanghebbende (de DGA) toegekende en uitbetaalde loon volgt, zonder nadere motivering, niet dat het toegekende loon lager is dan hetgeen voor een soortgelijke dienstbetrekking in het economische verkeer gebruikelijk is. De naheffingsaanslagen worden vernietigd, het gelijk is aan de DGA.

Lager gebruikelijk loon als bv verlies maakt

Als er sprake is van een structureel verliesgevende situatie, kan dit een lager loon rechtvaardigen. Hierover wordt vaak een discussie met de Belastingdienst gevoerd. In een procedure bij het Gerechtshof Amsterdam d.d. 22 oktober 2013 ging het om een DGA met een holding en 2 werkmaatschappijen. De Belastingdienst was van mening dat de DGA drie keer het DGA-loon moest genieten, dit mede omdat hij de enige werknemer van de bv's was. Gezien de financieel slechte situatie bij de bv's, was de DGA van mening dat een dergelijk salaris veel te hoog was. Beide partijen stappen naar de rechter. Het Gerechtshof stelt dat een DGA per dienstbetrekking een (fictief) loon moet ontvangen. De rechter stelde echter ook dat bij de beoordeling van het loon het eigen vermogen van de bv van belang is. Een slecht draaiende bv kan immers niet onbeperkt loon betalen, omdat hiermee het voortbestaan in gevaar kan komen. Daarnaast kon de DGA onmogelijk 3 voltijdsdienstbetrekkingen uitvoeren, dit kost hem immers 120 uur per week. De rechter stelt vast dat de DGA bij één bv geen loon hoeft te genieten, bij de andere bv een loon van € 15.000 en bij de derde bv een loon van € 38.000 (cijfers 2006). Artikel 12a van de Wet Loonbelasting blijft dus voor veel discussie zorgen.

Tips en aandachtspunten

 • Wellicht is het tijd om de bv te verlaten, bespreek dit eens met een fiscalist.
 • Laat uw rekening-courantschuld niet te ver oplopen.
 • Onderbouw de hoogte van uw salaris schriftelijk.
 • Vraag een beschikking van de inspecteur om onzekerheid te voorkomen.
 • Het gebruikelijk loon kunt u jaarlijks (mits gemotiveerd) aanpassen.
 • Pensioenpremie telt mee voor het gebruikelijk loon.
 • De bijtelling voor de auto van de zaak telt mee voor het gebruikelijk loon.
 • Deeltijd verlaagt niet automatisch het gebruikelijk loon naar rato.
 • Beoordeel of er al dan niet sprake is van het afroomcriterium (zie hieronder).

Meer weten?

Maak gerust een vrijblijvende afspraak, wij adviseren u graag en vlot. U kunt ook een e-mail sturen.

Deel deze pagina

Laatste update op 10-12-2023
Artikel gemaakt op 13-12-2022
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips DGA Gebruikelijk loon DGA 2023

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap