Volg ons op:

U bevindt zich hier : Fiscale tips DGA Borgstelling aftrekbaar

Fiscale tips

Twitter Updates

Borgstelling fiscaal aftrekbaar voor DGA

Veelal zien we in de praktijk dat een directeur-grootaandeelhouder (hierna: DGA) borg staat voor schulden die zijn vennootschap(pen) aangaan, dit via een borgstellingsovereenkomst. Wat fiscaal de consequenties zijn van een borgstelling wordt hieronder nader uiteengezet. Zoals reeds weergegeven komt een borgstelling in de praktijk vaak voor. Aangezien een DGA en zijn vennootschap(pen) zakelijk met elkaar dienen te handelen, zal een borgstellingsvergoeding aan de DGA (moeten) worden betaald. Dit zou een derde namelijk ook willen ontvangen indien een borgstelling afgegeven wordt.

Wat is van belang bij een borgstelling?

  1. Zorg voor een zakelijk verhaal
  2. Maak een borgstellingsovereenkomst op tussen de DGA en zijn BV
  3. Laat de BV aan de DGA een borgstellingsvergoeding betalen
  4. Stel notulen en een directie besluit op, hierin omschrijft u de overwegingen en uitgangspunten
  5. Laat u adviseren door een fiscaal jurist / deskundige belastingadviseur

Een borgstellingsvergoeding wordt aangemerkt als een voordeel uit terbeschikkingstelling van vermogen [1]. Dit betekent derhalve dat de vergoeding die de DGA ontvangt zal worden belast in box 1 tegen een maximaal tarief van 52% [2]. Het bedrag dat de vennootschap zal betalen voor de borgstelling zal in aftrek kunnen worden gebracht tegen een gecombineerd tarief van zo'n 44% [3].

Uitoefenen borgstelling

Indien de DGA wordt aangesproken als borg, zal een bedrag moeten worden betaald aan de schuldeiser. Vervolgens heeft de DGA een vordering op de vennootschap even groot als het bedrag waarvoor hij is aangesproken (regresvordering). Een borg zal alleen worden aangesproken indien de vennootschap zelf niet aan de verplichting kan voldoen, hetgeen inhoudt dat de vordering die de DGA krijgt op de vennootschap over het algemeen niets waard is. Om het verlies tot uitdrukking te laten komen, kan de DGA de vordering afwaarderen (box 1 verlies). Deze wijze is door het Ministerie van Financiën goedgekeurd [4]. De rechter is het hier zeker niet altijd mee eens. In een uitspraak van de Hoge Raad (17 oktober 2014) kwam dit nog een duidelijk aan de orde. De belangrijkste vraag is: bent u de verplichting inzake de borg aangegaan als aandeelhouder of als bestuurder, een dunne lijn. De Hoge Raad stelt:

De grote vraag die naar voren komt bij het bovenstaande zijn de arresten inzake de onzakelijke lening. Is de regresvordering die de DGA ontvangt dan wel een zakelijke lening? Hierna zal ik hier verder op ingaan.  

Onzakelijke borgstelling

Voor borgstellingen geldt hetzelfde als voor onzakelijke leningen, zoals dat is bepaald door de Hoge Raad op 17 oktober 2014. De vraag is derhalve in welke hoedanigheid de borg zich aansprakelijk heeft gesteld, in de hoedanigheid als aandeelhouder zijn de verliezen namelijk niet aftrekbaar. Dit zal het geval zijn indien de vennootschap op eigen kracht de lening niet had kunnen ontvangen. Indien de borgstelling wel zakelijk is, dan zal het verlies wel tot uitdrukking kunnen komen in box 1.

Indien de borgstelling als onzakelijk wordt beschouwd, dan zal het verlies niet in aftrek kunnen worden gebracht, echter deze zal wel tot uitdrukking komen in de kapitaalsfeer (derhalve pas bij liquidatie of bij verkoop van de vennootschap).

De vraag die bij hier vorengenoemde kan worden gesteld is, in hoeverre de uitlating van het Ministerie van Financiën in MvF 1 december 2008, nr. CPP2008/520M kan worden toegepast waardoor het verlies alsnog in aftrek kan worden gebracht. Ik ben van mening dat een beroep op opgewekt vertrouwen een goede kans van slagen heeft.

Wat zeggen rechters over een borgstelling ?

In de uitspraak van 17 oktober 2014, mr. 14/00955 (BNB 2015/13) is door de Hoge Raad geoordeeld dat de jurisprudentie over onzakelijke geldleningen tevens van toepassing is op het als borg handelen van een aanmerkelijk belanghouder.  Daarbij dient de vraag gesteld te worden of de aanvaarding van de hoofdelijke aansprakelijkheid moet worden aangemerkt als een handelen van een aandeelhouder als zodanig, waarbij het beslissend is of een (niet van de winst van de vennootschap afhankelijke) vergoeding kan worden bepaald waartegen een onafhankelijke derde bereid zou zijn geweest eenzelfde aansprakelijkheid te aanvaarden, onder overigens dezelfde voorwaarden en omstandigheden.

Verdeling borgstelling bij gehuwden

Tot 2011 was in de jurisprudentie uitgemaakt dat bij gemeenschap van goederen de borgstellingsprovisie (en ander voordeel uit terbeschikkingstelling) toegerekend diende te worden aan de degene aan wie het vermogensbestanddeel kon worden toegerekend (het bestuur).

Vanaf 1 januari 2011 is wettelijk voorgeschreven dat bij gemeenschap van goederen de verdeling 50 / 50 is. Dit kan nadelig uitvallen indien de echtgenote geen inkomen heeft (indien en voor zover de borg wordt aangesproken en deze als verlies in aanmerking kan worden genomen).

Het bovenstaande is slechts een korte toelichting op de borgstelling en de terbeschikkingstellingsregeling. Hierover kan een artikel van wel 10 pagina’s worden geschreven. Ingeval van een borgstelling, en de mogelijke afwaardering indien de borg wordt aangesproken, dient goed te worden beoordeeld wat de fiscale gevolgen zijn.

Advies DGA

Naast de borgstelling zijn er nog meer aandachtspunten voor de DGA, u kunt deze hier lezen.[1] Artikel 3.92 Wet inkomstenbelasting 2001.
[2] Geen rekening houdend met de MKB-vrijstelling.
[3] Uitgaande van 25% Vpb-heffing en 25% aanmerkelijk belangheffing.
[4] MvF 1 december 2008, nr. CPP2008/520M.

Hoge Raad 17 oktober 2014 ECLI NL HR 2014 2984.

Fiscaaladvies nodig inzake borgstelling en DGA?

Vul uw naam en telefoonnummer in en wij nemen contact met u op.


Meer weten van borgstelling aftrekbaarAuteur(s) van borgstelling aftrekbaar


mr. D.J.B. Jongbloed Dennis).
Fiscaal Jurist, DGA

088 027 00 00
d.jongbloed@jongbloed.tv


Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

mr. drs. S. van den Elst (Sanne).
Fiscaal Jurist / Fiscaal econoom,

s.vandenelst@jongbloed.tv


Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

Artikel datum : 25-10-2004 | Artikel laatst gewijzigd : 22-03-2019

© 2019 Jongbloed Fiscaal Juristen