print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

DGA

Gebruikelijk loon DGA

Het gebruikelijk loon voor de DGA stijgt in 2022 tot € 48.000, in 2023 € 51.000 en in 2024 €56.000. Het gebruikelijk loon voor een DGA was in 2019, 2020 en 2021 nog € 46.000.

Hoe DGA-loon 2022 berekenen?

Wij adviseren wekelijks DGA's over de hoogte van hun gebruikelijk loon. De meest voorkomende vragen zijn:

 1. Hoe fiscaal loon optimaliseren?
 2. Is dividend voordeliger dan salaris? Lees meer ...
 3. Wat te doen met DGA-salaris in verliessituaties?
 4. Hoe kan ik het DGA-salaris beperken?
 5. Wat is salaris van DGA die niet fulltime werkt? Lees meer ... 

In dit artikel een overzicht van de regelingen voor een DGA en zijn salaris. Vaak ontstaan er achteraf veel problemen en zijn deze vooraf eenvoudig te voorkomen. Voorkom problemen en zorg voor een optimale situatie! Wilt u een breder advies, laat dan een fiscale scan van uw onderneming maken, of stuur ons een e-mail voor een vrijblijvende offerte.

Fiscale advisering DGA en salaris 2024

Regelmatig adviseren wij DGA's over nieuwe mogelijkheden en structuren, bel gerust voor een vrijblijvende afspraak bij ons op kantoor. U bent zeker van een prettige ontvangst, heldere taal, deskundige fiscaal juristen en geen onduidelijke facturen of verrassingen.

Vragen over DGA-loon?

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) zal altijd bezig zijn met een optimale hoogte van het ondernemersloon. Maximaal 42% inkomstenbelasting betalen is optimaal. Dividend kan immers voordeliger zijn, opnamen in rekening-courant vullen de tekorten ook wel even op, of men wil het geld liever in de bv houden om te gebruiken voor het bedrijf. De vraag is en blijft: wat heeft men nodig en wat moet men van de fiscus uitkeren? Het blijft een kat-en-muisspelletje. Hieronder een uitleg en tips. Ook de handleiding van de Belastingdienst inzake gebruikelijk loon kan u verder helpen, deze kunt u hier raadplegen.

De wet over gebruikelijk loon van een DGA

Als eerste kijken we wat de wet (artikel 12a Wet loonbelasting) erover zegt, dat is immers de basis:

Iemand die werkzaamheden verricht voor een vennootschap waarin hij of zijn partner een aanmerkelijk belang heeft (dus meer dan 5% van de aandelen houdt), wordt geacht in 2024 tenminste € 56.000 salaris te verdienen Het loon mag niet minder zijn dan dat van de best betaalde werknemer in de bv of daarmee verbonden lichamen.

Tevens mag het loon niet meer dan in belangrijke mate (30%) naar beneden afwijken van hetgeen gebruikelijk is in niet DGA-verhoudingen. Dat betekent dus dat het loon vaak (veel) hoger zal zijn dan de genoemde € 56.000. Anders gezegd: de DGA moet 70% verdienen van hetgeen gebruikelijk is.

Mocht het aannemelijk zijn dat het gebruikelijk loon in niet DGA-verhoudingen lager is dan dat van de best verdienende medewerker, dan mag het DGA-loon ook lager zijn. Maar niet minder dan 70% van het salaris dat gebruikelijk is of € 56.000!

Als er sprake is van werkzaamheden voor meerdere bv's behorend tot een concern, mag de doorbetaaldloonregeling worden toegepast. Het loon is dan gebaseerd op alle werkzaamheden, maar wordt verloond bij de bv waar de dienstbetrekking plaatsvindt.

De gebruikelijkloonregeling geldt vanaf 2010 niet als het loon van de vennootschap en de vennootschappen die tot het concern behoren minder dan € 5.000 bedraagt. Als iemand dus weinig werkzaamheden verricht, hoeft er ook geen loonadministratie gevoerd te worden.

De praktijk over het gebruikelijke loon van de DGA

De theorie lijkt helder, in de praktijk zijn er diverse procedures gevoerd die hebben geleid tot vaste jurisprudentie. Er zijn eigenlijk twee methoden voor het vaststellen van een DGA-salaris:

 1. Het beoordelen van het salaris aan de hand van de hierboven genoemde wettelijke regeling, waarbij met name wordt gekeken naar de salarissen in vergelijkbare situaties, die niet aanmerkelijkbelang-gerelateerd zijn. Bij meerdere dienstbetrekkingen wordt dat per dienstbetrekking bekeken, bijvoorbeeld de bestuurswerkzaamheden bij de holding en de gewone werkzaamheden bij de dochtermaatschappij.
 2. De zogenaamde afroommethode. Hierbij is het DGA-salaris direct afgeleid van de door de werkzaamheden van de DGA persoonlijk gerealiseerde omzet. Deze methode wordt vaak toegepast bij vrije beroepsbeoefenaren als artsen, advocaten en notarissen. Dit zal veelal leiden tot een relatief hoog DGA-salaris. Na aftrek van kosten zal dit veelal 70% van de winst of de management fee bedragen. Uit de uitspraak van Hof Leeuwarden van 28 juni 2011 (nr. 10/10061) blijkt dat het gebruikelijk loon van een advocaat / DGA moet worden gesteld op 70% van het winstaandeel (minus de pensioenpremie en minus de goodwillafschrijving) van de maatschap waarin hij werkt. Met kosten en lasten van de bv wordt geen rekening gehouden. 

Inspecteur moet hoger loon aannemelijk maken

In een procedure voor de Rechtbank Den Haag d.d. 9 januari 2014 kwam een situatie aan de orde waarbij een communicatieadviseur via zijn eigen bv werkzaamheden verricht voor derden. De verhoudingen waren als volgt:

 • 2006: omzet € 59.000 en salaris € 46.000 (Belastingdienst akkoord);
 • 2007: omzet € 137.000 en salaris € 55.000 (Belastingdienst € 85.000);
 • 2008: omzet € 67.000 en salaris € 62.000 (Belastingdienst akkoord);
 • 2009: omzet € 154.000 en salaris € 62.000 (Belastingdienst € 95.000); 
 • 2010: omzet € 166.000 en salaris € 58.000 (Belastingdienst € 95.000).

Voor de berekening van de salarissen wordt door belastingplichtige de afroommethode gebruikt. De salarissen worden door de inspecteur gecorrigeerd op grond van artikel 12a van de Wet op de Loonbelasting 1964 (wet LH). Centrale vraag is of het loon in belangrijke mate afwijkt van het gebruikelijke loon en of de afroommethode mag worden toegepast.

Volgens de Rechtbank maakt de inspecteur niet aannemelijk dat het salaris op grond van artikel 12a LH in belangrijke mate afwijkt van hetgeen in het economische verkeer gebruikelijk is. Uit het enkele feit dat het door de inspecteur met toepassing van de afroommethode berekende loon hoger ligt dan het aan belanghebbende (de DGA) toegekende en uitbetaalde loon volgt, zonder nadere motivering, niet dat het toegekende loon lager is dan hetgeen voor een soortgelijke dienstbetrekking in het economische verkeer gebruikelijk is. De naheffingsaanslagen worden vernietigd, het gelijk is aan de DGA.

Lager gebruikelijk loon als bv verlies maakt

Als er sprake is van een structureel verliesgevende situatie, kan dit een lager loon rechtvaardigen. Hierover wordt vaak een discussie met de Belastingdienst gevoerd. In een procedure bij het Gerechtshof Amsterdam d.d. 22 oktober 2013 ging het om een DGA met een holding en 2 werkmaatschappijen. De Belastingdienst was van mening dat de DGA drie keer het DGA-loon moest genieten, dit mede omdat hij de enige werknemer van de bv's was. Gezien de financieel slechte situatie bij de bv's, was de DGA van mening dat een dergelijk salaris veel te hoog was. Beide partijen stappen naar de rechter. Het Gerechtshof stelt dat een DGA per dienstbetrekking een (fictief) loon moet ontvangen. De rechter stelde echter ook dat bij de beoordeling van het loon het eigen vermogen van de bv van belang is. Een slecht draaiende bv kan immers niet onbeperkt loon betalen, omdat hiermee het voortbestaan in gevaar kan komen. Daarnaast kon de DGA onmogelijk 3 voltijdsdienstbetrekkingen uitvoeren, dit kost hem immers 120 uur per week. De rechter stelt vast dat de DGA bij één bv geen loon hoeft te genieten, bij de andere bv een loon van € 15.000 en bij de derde bv een loon van € 38.000 (cijfers 2006). Artikel 12a van de Wet Loonbelasting blijft dus voor veel discussie zorgen.

Tips en aandachtspunten

 • Wellicht is het tijd om de bv te verlaten, bespreek dit eens met een fiscalist.
 • Laat uw rekening-courantschuld niet te ver oplopen.
 • Onderbouw de hoogte van uw salaris schriftelijk.
 • Vraag een beschikking van de inspecteur om onzekerheid te voorkomen.
 • Het gebruikelijk loon kunt u jaarlijks (mits gemotiveerd) aanpassen.
 • Pensioenpremie telt mee voor het gebruikelijk loon.
 • De bijtelling voor de auto van de zaak telt mee voor het gebruikelijk loon.
 • Deeltijd verlaagt niet automatisch het gebruikelijk loon naar rato.
 • Beoordeel of er al dan niet sprake is van het afroomcriterium (zie hieronder).

Actuele rechtspraak Hoge Raad 2012 over afroommethode

Op 9 november 2012 (11/03555, LJN BW 4167) heeft de Hoge Raad een interessant arrest gewezen inzake de gebruikelijkloonregeling en de afroommethode.

De afroommethode houdt in dat het gebruikelijk loon van (veelal) een vrije beroepsbeoefenaar wordt berekend door de winst van zijn persoonlijke bv aan te houden, zijnde het aandeel in een maatschap of ander samenwerkingsverband, verminderd met de kosten en lasten die aan die opbrengst zijn toe te rekenen. Dat levert veelal een hoog salaris op, met daarnaast een bv die nagenoeg geen winst maakt. Fiscaal volstrekt niet optimaal dus. Deze regeling kon rekenen op veel kritiek.

De Hoge Raad heeft nu beslist dat de afroommethode niet werkt in de onderstaande situatie. Een advocaat is via zijn persoonlijke bv maat in een maatschap van advocaten. De inspecteur heeft de hoogte van het salaris aangepast (lees: verhoogd) op basis van de gebruikelijkloonregeling. Hof Leeuwarden oordeelde destijds dat de opbrengst van de bv nagenoeg geheel voortvloeit uit de arbeid die door belanghebbende is verricht. Daarom moest het gebruikelijk loon worden berekend op basis van de afroommethode. De Hoge Raad denkt daar anders over en casseert deze uitspraak.

Als de werkzaamheden van deze advocaat worden verricht in een maatschap en de opbrengst van de persoonlijke bv bestaat uit een aandeel in de winst van een maatschap, dan is van een (nagenoeg) geheel voortvloeien uit de door de directeur verrichte arbeid geen sprake. Dat is slechts het geval indien de omvang van het aandeel van de bv in het resultaat van dat samenwerkingsverband (nagenoeg) uitsluitend wordt bepaald door de arbeid die de betreffende advocaat zelf in de maatschap verricht. Bestaat echter zoals in casu het aandeel van de bv in het resultaat van het samenwerkingsverband uit een percentage van het totale resultaat van dat samenwerkingsverband, dan ontbreekt die relatie. Dan kan de afroommethode niet dus worden toegepast.

DGA-loon tijdens coronaperiode

In 2020 en 2021 kunnen DGA's gebruik maken van een speciale regeling voor de verlaging van het DGA-loon. De DGA moet dan aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De rekening-courantschuld van de DGA mag in deze jaren niet toenemen door opnamen.
 • Er mag geen dividend worden uitgekeerd.
 • Als er een hoger DGA-loon is betaald, dan geldt dit hogere loon.
 • Voor 2021 geldt extra eis: omzetverlies in 2021 (t.o.v. 2019) moet tenminste 30% bedragen.

Of deze regeling nog geldt in 2022, is thans onduidelijk. Voor meer informatie en een voorbeeldberekening kunt u deze pagina van de Belastingdienst raadplegen.

Meer weten?

Maak gerust een vrijblijvende afspraak, wij adviseren u graag en vlot. U kunt ook een e-mail sturen.

Deel deze pagina

Laatste update op 10-12-2023
Artikel gemaakt op 20-11-2021
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips DGA Gebruikelijk loon DGA

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap