print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

DGA

De DGA in 2023

De belastingplannen voor 2023 zijn aangenomen. In dit artikel op hoofdlijnen de gevolgen voor de DGA.  Het gebruikelijk loon voor de DGA stijgt in 2023 tot € 51.000. Het gebruikelijk loon voor een DGA was in 2019, 2020 en 2021 nog € 46.000 en in 2022 € 48.000.

Een DGA is directeur van zijn eigen bv en werknemer van zijn eigen bv. Om te voorkomen dat een DGA zichzelf maar een schijntje als salaris zou uitkeren, is er een regeling voor gebruikelijk loon opgenomen in de wet. Hierdoor moet de DGA in de loonaangifte een salaris opgeven dat gebruikelijk is voor zijn functie en werkzaamheden.

Salaris van de DGA in 2023 wordt € 51.000

De huidige doelmatigheidsmarge bij de bepaling van het salaris van een DGA wordt volledig afgeschaft. Op dit moment is het nog zo dat, wanneer je een belang van 5% of meer hebt in een lichaam waarvoor je eveneens werkzaamheden verricht, je een salaris in aanmerking dient te nemen van het hoogste van de volgende bedragen:

 • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
 • het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn van de vennootschap; of
 • € 51.000.

Met ingang van 2023 zal sub a dus wijzigen naar 100% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Ter illustratie: als DGA met een vastgesteld gebruikelijk loon van € 75.000 in 2022, dient deze in 2023 € 100.000 te bedragen. Over deze verplichte extra € 25.000 ga je dan 49,50% inkomstenbelasting betalen. Wel is dit bedrag als kosten aftrekbaar voor de vennootschap.

Als schrale troost zal het eerste deel van dit gebruikelijk loon – tot € 73.071 – dan in box 1 van de inkomstenbelasting wel met 0,14%-punt lager worden belast dan nu het geval is. Het tarief van de eerste schijf in box 1 wordt namelijk verlaagd van 37,07% naar 36,93%.

De uitzondering op de gebruikelijkloonregeling voor innovatieve startups komt dan weer te vervallen. 

Verhoging werkkostenregeling (WKR) in 2023

De WKR is de regeling in de loonbelasting voor onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen die door de werkgever aan de werknemer worden gegeven in het kader van de dienstbetrekking. Via de vrije ruimte van de WKR kan dit onbelast worden verstrekt, voor zover geen gerichte vrijstelling van toepassing is.

 • 2022: De vrije ruimte bedraagt in 2022 nog 1,7% over de fiscale loonsom voor zover die loonsom niet hoger is dan € 400.000, plus 1,18% over het restant van die loonsom.
 • 2023: Met ingang van 2023 zal de vrije ruimte over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom worden verhoogd tot 3%. Voor het meerdere is dat 1,18%.
 • 2024: Vanaf 2024 vervalt de tijdelijke verhoging en geldt het percentage van 1,92%.

Introductie twee schijven Box 2 in 2024

Met ingang van 2024 wordt een tweeschijvenstelsel ingevoerd in Box 2 (aanmerkelijkbelangheffing). Waar er nu nog 26,9% aan belasting wordt geheven over alle inkomsten uit aanmerkelijk belang, zal dit per 2024 als volgt worden opgedeeld:

 • een heffing van 24,5% over het inkomen uit aanmerkelijk belang tot € 67.000; en
 • 31% heffing over het meerdere.

Als wij uitgaan van een totale dividenduitkering vanuit uw (holding-)vennootschap aan u in privé ad € 250.000 op jaarbasis, dan wordt daar op dit moment € 67.250 aan belasting over geheven. Vanaf 2024 wordt over deze zelfde dividenduitkering € 73.145 aan aanmerkelijkbelangheffing geheven. Het advies luidt dan ook om jaarlijks kleinere dividenduitkeringen te doen om zo mogelijk onder de grens van € 67.000 te blijven.

Excessief lenen eigen vennootschap

Geen onderdeel van het pakket Belastingplan 2023, doch wel noemenswaardig, al helemaal met het oog op de verhoging van de aanmerkelijkbelangheffing is de Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap. Kortgezegd is het de bedoeling om bovenmatige leningen bij de eigen vennootschap aan banden te leggen. Hierbij wordt een grens van € 700.000 gehanteerd. Al hetgeen u als DGA – tezamen met uw partner – boven het plafond van € 700.000 leent, wordt aangemerkt als fictief voordeel uit aanmerkelijk belang. Leningen met betrekking tot de eigen woning worden hierop uitgezonderd. Deze maatregel tegen excessief lenen gaat in per 1 januari 2023, met 31 december 2023 als eerste peildatum. Beoordeel dus in 2023 of het voor u wellicht voordeliger is om dividend uit te keren.

Tarief vennootschapsbelasting

Allereerst zal het tarief in de vennootschapsbelasting met ingang van 1 januari 2023 stijgen, hetgeen met name impact heeft op de ondernemer in het MKB. Het is in 2022 tenslotte zo dat de eerste € 395.000 aan winst per vennootschap wordt belast tegen 15%. Vanaf 2023 wordt de tariefstelling in de vennootschapsbelasting als volgt:

 • het lage VPB-tarief gaat omhoog van 15% naar 19%;
 • de schijfgrens gaat omlaag van € 395.000 naar € 200.000;
 • het tarief over het meerdere blijft steken op 25,8%.

Per saldo dus een dubbele lastenverzwaring voor u als DGA. Stel dat uw vennootschap een winst genereert van € 395.000, dan betaalt u daar in 2022 nog € 59.250 aan vennootschapsbelasting over. In 2023 gaat u over hetzelfde bedrag aan winst € 88.310 aan vennootschapsbelasting betalen. Dit betekent een stijging van de effectieve belastingdruk met € 29.060.

Wij adviseren om kritisch te kijken naar uw ondernemingsstructuur, wellicht kan een fiscale eenheid of (af-)splitsing fiscaal voordeel met zich meebrengen. In onze fiscale APK besteden wij hier onder meer aandacht aan.

Verhoging overdrachtsbelasting

Het algemene tarief in de overdrachtsbelasting wordt verhoogd, per 2023 betalen kopers 10,4% in plaats van 8% overdrachtsbelasting voor:

 • woningen waar ze niet zelf gaan wonen; en
 • niet-woningen zoals winkels, kantoren, fabrieken en bedrijfspanden.

Het tarief voor de aankoop van een woning bestemd voor duurzame zelfbewoning blijft overigens staan op 2%.

Noot van de adviseur inzake advisering DGA

De DGA lijkt het kind van de rekening te zijn bij deze belastingplannen van het kabinet. Door goede vormgeving en mogelijke (her-)structurering kan uw fiscale positie echter nog steeds geoptimaliseerd worden. Het mag overigens opmerkelijk worden genoemd, dat de faciliteiten met betrekking tot de bedrijfsoverdracht op de volgende generatie, ook wel de bedrijfsopvolgingsregeling genoemd, (vooralsnog) ongemoeid wordt gelaten. Hierom is in de praktijk toch ook veel te doen geweest.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen of wenst u meer informatie te ontvangen omtrent de belastingplannen? Neem dan gerust eens – geheel vrijblijvend – contact op met één van onze onderstaande adviseurs.

Deel deze pagina

Laatste update op 20-12-2022
Artikel gemaakt op 21-09-2022
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips DGA Gevolgen DGA belastingplan 2023

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap