print sitemap zoeken disclaimer contact

Overeenkomst van borgtocht

Partijen:

 1. De heer A, wonende te .............................. aan de .............................. nr. ......, hierna te noemen A of borg;
 2. De heer B, wonende te .............................. aan de .............................. nr. ......, hierna te noemen B of schuldeiser;

In aanmerking nemende:

 • dat B aan .............................., wonende .............................. (hierna ook te noemen: schuldenaar), blijkens een aan dit borgtochtcontract gehechte onderhandse akte d.d. ............... een geldlening heeft verstrekt (of: zal gaat verstrekken) in hoofdsom groot € ............... (zegge: ..............................) te vermeerderen met renten en kosten;
 • dat A bereid is ter zake van de uit hoofde van deze overeenkomst verschuldigde bedragen borg te staan.

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

 1. A verbindt zich middels deze overeenkomst jegens B, als borg (of hoofdelijk mededebiteur) voor de schuldenaar, zulks tot zekerheid voor de betaling van al hetgeen (of een bedrag noemen) B van de schuldenaar te vorderen heeft of zal krijgen uit hoofde van de in de considerans genoemde overeenkomst. A is niet gehouden tot nakoming voordat de schuldenaar in de nakoming van zijn verbintenis is tekortgeschoten.
 2. Deze borgtocht is aangegaan voor een periode van ...... jaar (optie: onverminderd het recht voor de borg om de borgtocht te allen tijde op te zeggen), met dien verstande dat de borgtocht ten aanzien van ten tijde van zijn beëindiging bestaande verbintenissen van de schuldenaar jegens de schuldeiser blijft voortduren.
  Voor zover de verbintenis bestaat uit iets anders dan betaling van een geldsom, heeft de schuldeiser de keuze de borg hetzij aan te spreken tot schadevergoeding, hetzij aan te spreken tot het verrichten van dat andere, tenzij deze prestatie zo zeer aan de persoon van de schuldenaar is verbonden, dat een derde haar redelijkerwijze niet zelf kan verrichten.
 3. De borg is middels deze overeenkomst niet verbonden voor toekomstige verbintenissen tot vergoeding van schade van de schuldenaar jegens de schuldeiser, voor zover de schuldeiser de schade had kunnen voorkomen door een toezicht als redelijkerwijs van hem gevergd kon worden.
 4. De schuldeiser is bevoegd om ter zake van de overeenkomst met de schuldenaar bestaande of nog te verstrekken zekerheden geheel of gedeeltelijk prijs te geven, zonder dat de borg daaraan enig recht kan ontlenen om zich van zijn borgtocht geheel of gedeeltelijk ontslagen te achten.
 5. De schuldeiser zal volledig vrij zijn om ter zake van de overeenkomst met de schuldenaar bestaande of nog te verstrekken zekerheden in de eerste plaats aan te wenden voor de betaling van die schulden van de schuldenaar, welke niet door deze borgtocht zijn gedekt. Voor het overige is de schuldeiser wel verplicht dergelijke zekerheden eerst uit te winnen, alvorens de borg aan te spreken.
 6. Door voltooiing van de verjaring van het actierecht tot nakoming van de verbintenis van de hoofdschuldenaar, gaat de borgtocht niet teniet.
  De schuldeiser zal jegens de borg niet tot meer bewijs gehouden zijn dan tegenover de schuldenaar zelf.
 7. De borg is bekend met de bepalingen (eventueel: van de aangehechte akte) welke tussen schuldeiser en schuldenaar zijn gemaakt. De schuldeiser kan al deze bepalingen tegen hem doen gelden als ware hij zelf schuldenaar waaronder onder meer begrepen zijn rechten uit hoofde van .............................., dit behoudens voor zover het gaat om strikt tot de persoon van de schuldenaar beperkte verplichtingen.
 8. De borgtocht is voor de borg een ondeelbare schuld, zodat de schuldeiser ook ieder van diens erfgenamen voor het geheel zal kunnen aanspreken.
  Onder de kosten welke ten laste van de borg komen, zijn mede begrepen alle eventuele invorderings- en proceskosten, welke door de schuldeiser ten laste van de schuldenaar kunnen worden gebracht, met dien verstande dat proceskosten slechts ten laste van de borg gebracht kunnen worden, indien deze uiterlijk ...... weken voor het aanhangig maken van de zaak door mededeling van het voornemen daartoe in de gelegenheid is gesteld deze kosten te voorkomen.
 9. Ingeval de borg op enigerlei grond in de rechten van de schuldeiser tegen de schuldenaar mocht treden, zal de schuldeiser zijn rechten mogen uitoefenen vóór de borg, indien er enige samenloop tussen beide rechten mocht bestaan.
 10. Mocht de overeenkomst tussen schuldeiser en schuldenaar langer lopen dan uit de overeenkomst zelf volgt of mocht op een gedane opzegging van deze overeenkomst worden teruggekomen, dan kan de borg daaraan geen enkel recht ontlenen om zich van zijn borgtocht geheel of gedeeltelijk ontslagen te achten, maar blijft hij ook daarna als borg aansprakelijk.
 11. De schuldeiser is zich bewust, dat hij bij ingebrekestelling van de schuldenaar ingevolge art. 6:82 BW, de borg hiervan tegelijkertijd mededeling moet doen. De borgen zijn zich bewust, dat krachtens art. 6:83 BW en het hiervoor in art. 7 bepaalde dan wel ingevolge de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid de schuldenaar in gebreke kan komen zonder ingebrekestelling.
 12. De schuldeiser zal geen uitstel van betaling verlenen aan de schuldenaar zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de borg.
  Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 13. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn of uit enige andere bestaande of toekomstige rechtsbetrekking zoals bij voorbeeld, zij het niet uitsluitend, ter zake van onrechtmatige daad, onverschuldigde betaling en ongegronde verrijking, zullen worden beslecht door de Rechtbank te .............................., zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.

Aldus is overeengekomen en in tweevoud ondergetekend op ............... te ..............................

(handtekening schuldeiser)

Goed als borg voor € ..............., voluit handgeschreven: ..............................

(handtekening borg)

(Indien de borg gehuwd is of een geregistreerde partner heeft) De mede-ondergetekende, mevrouw .............................., wonende te .............................. aan de .............................. nr. ......, verklaart als echtgenote (of: geregistreerd partner) van de borg toestemming te verlenen tot de bovenstaande borgtocht met alle daaraan verbonden verplichtingen van de borg (handtekening echtgenote of geregistreerde partner van borg).


Ter kennisneming schuldenaar

Meer weten van borgstelling overeenkomst

Deel deze pagina

Laatste update op 16-12-2016
Artikel gemaakt op 24-11-2004
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Overeenkomsten Juridisch Lening Borgstelling overeenkomst

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap