print sitemap zoeken disclaimer contact

Belastingrente en aangifte inkomstenbelasting

De belastingrente is sinds 2024 substantieel hoger dan in voorgaande jaren. Voor de inkomstenbelasting bedraagt de belastingrente op dit moment 7,5% en voor de vennootschapsbelasting zelfs 10%. Bij het te laat betalen van belastingen volgt invorderingsrente, deze bedraagt (slechts) 4%. Het tijdvak waarover belastingrente wordt berekend bij een aanslag of navorderingsaanslag start 6 maanden (meestal 1 juli) na afloop van het belastingjaar en eindigt op de dag dat het bedrag invorderbaar is (meestal 6 weken na de dagtekening bij een aanslag), of u eerder of later zou betalen maakt dan niks uit !

Doe uw aangifte op tijd!

Het is binnenkort weer 1 maart en dus tijd voor de aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Het belang van het tijdig indienen van de aangifte is nog nooit zo groot geweest. De Staatssecretaris van Financiën heeft namelijk recentelijk het nieuwe overzicht van percentages belastingrente bekend gemaakt.

Wat is belastingrente?

Belastingrente is een vergoeding die moet worden betaald op het moment dat de Belastingdienst de aanslag (waar een te betalen bedrag uitkomt) niet tijdig kan vaststellen en één van de volgende situaties doet zich voor:

  1. U heeft de aangifte zelf niet tijdig ingediend (1 mei voor de aangifte inkomstenbelasting of 1 juni voor de aangifte vennootschapsbelasting);
  2. De Belastingdienst wijkt af van de ingediende aangifte;
  3. De Belastingdienst legt een navorderingsaanslag op.

Wanneer wordt er geen belastingrente in rekening gebracht?

Als u uw aangifte inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar zou indienen en deze zonder wijzigingen door de belastingdienst wordt vastgesteld is geen belastingrente verschuldigd. De belastingrente kan ook worden beperkt of voorkomen door tijdig een voorlopige aanslag aan te vragen. In de voorlopige aangifte geeft u aan de belastingdienst een geschat inkomen, vermogen en/of winst door. De belastingdienst stuurt u dan binnen 6 ot 8 weken een (herziene) voorlopige aanslag. Als de schatting juist is dan zal er uiteindelijk geen belastingrente verschuldigd zijn, een vergoeding van rente komt zelden of nooit voor.

Wanneer betaalt u belastingrente?

De belastingrente is verschuldigd vanaf 1 juli. Tot welke datum u belastingrente verschuldigd bent, is afhankelijk van de reden waarom de Belastingdienst de aanslag niet tijdig op kan leggen. Hieronder een overzicht:

  • Niet tijdig aangifte gedaan: 1 juli 2024 tot en met 6 weken na dagtekening aanslag, met een maximum van 19 weken na ontvangst aangifte.
  • De Belastingdienst moet afwijken van uw aangifte: 1 juli 2024 tot en met 6 weken na dagtekening aanslag.
  • Navorderingsaanslag: 1 juli 2024 tot en met 1 maand na dagtekening navorderingsaanslag.

De belastingdienst brengt dus belastingrente in rekening als een te betalen belastingbedrag later dan 6 maanden na afloop van het belastingjaar wordt vastgesteld. De dagtekening op de belastingaanslag is hiervoor bepalend (leidend).

Percentages belastingrente

De Belastingrente was jaren lang (vanaf 2014) redelijk gelijk, namelijk 4% voor de inkomstenbelasting en 8% voor de vennootschapsbelasting. Tijdens de Corona-periode is dit een korte tijd verlaagd. Gezien de oplopende rente heeft de staatssecretaris van Financiën bekend gemaakt dat voortaan alle belastingen die onder de belastingrenteregeling vallen (dit zijn vrijwel alle belastingsoorten), het belastingrentepercentage wordt gekoppeld aan de ECB-basisherfinancieringsrente. Hierbij wordt bij de vennootschapsbelasting de ECB-rente vermeerderd met 5,5%, voor alle overige belastingen is deze vermeerdering 3%.

Belastingrente vennootschapsbelasting sinds 2024

De belastingrente was vorig jaar 8% en de jaren ervoor zelfs 4%. De belastingrente voor de Vennootschapsbelasting bedraagt sinds 2024 10%.

Belastingrente inkomstenbelasting sinds 2024

De belastingrente was in de periode 2020 tot midden 2023 slechts 4% en is per 1 juli 2023 verhoogd tot 6%. De belastingrente voor de inkomstenbelasting (en ook de erfbelasting en loonbelasting) bedraagt sinds 2024 7,5%.

Belastingrente voor toeslagen

De belastingrente voor toeslagen bedraagt vanaf 2024 slechts 4%.

Belastingrente bij te laat betalen dividendbelasting

Vanaf 1 januari 2025 wordt er ook belastingrente berekend over de te laat betaalde dividendbelasting

Voorlopige aangifte is van essentieel belang

Het tijdig indienen van een aangifte is dus steeds belangrijker. Bij hoge te betalen bedragen kunnen de kosten van de belastingrente behoorlijk in de papieren lopen. Op het moment dat u verwacht dat er een te betalen bedrag uit de aangifte volgt, adviseren wij dan ook de aangifte zo spoedig mogelijk te doen.

Ik kan niet op tijd mijn aangifte indienen, en nu?

Is het doen van aangifte voor u niet mogelijk binnen de gestelde reguliere termijn? In het geval van ondernemers is het vaak niet mogelijk om tijdig aangifte te doen, aangezien jaarstukken nog op zich laten wachten. Dien dan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval voor 01 mei 2024 (bij inkomstenbelasting) of 01 juni 2024 (bij vennootschapsbelasting), een voorlopige aangifte in. Op het moment dat deze voor bovengenoemde data worden ingediend, is er geen belastingrente verschuldigd!

Vaak kan er een vrij nauwkeurige schatting worden gemaakt van de belastbare winst/belastbaar bedrag over het desbetreffende jaar, hierop kan de voorlopige aangifte worden gebaseerd.

Mag er belastingrente worden berekend als de belastingdienst al beschikte over het geld?

De Hoge Raad heeft in een recent arrest beslist dat er geen belastingrente mag worden berekend over een bedrag en over een periode waarin de Belastingdienst reeds beschikte over het te betalen belastingbedrag door de betaling van een eerdere voorlopige aanslag. Deze beslissing kwam voort uit een zaak waarbij een belastingplichtige eerst een bedrag aan belasting had betaald op basis van een voorlopige aanslag, vervolgens een deel van dit bedrag terugkreeg via een tweede voorlopige aanslag die resulteerde in een teruggaaf, en later bij een derde voorlopige aanslag toch nog een bedrag moest bijbetalen. Over dit bij te betalen bedrag werd belastingrente in rekening gebracht, inclusief over de periode tussen de eerste voorlopige aanslag en de teruggaaf, terwijl de Belastingdienst in die periode al over het geld beschikte.

  • De belastingplichtige betoogde dat de berekening van belastingrente voor die periode in strijd was met het doel en de strekking van de belastingrenteregeling, aangezien er geen rentenadeel was geleden.
  • Zowel de Rechtbank als het Hof wezen het beroep van de belastingplichtige af, waarbij het Hof bevestigde dat de belastingrente volgens de wettelijke regeling correct was toegepast. Echter, de Hoge Raad oordeelde anders.
  • Volgens de Hoge Raad kan de letterlijke toepassing van de belastingrenteregeling, die leidt tot het berekenen van rente over een bedrag en periode waarover de Belastingdienst al beschikte, niet worden aanvaard. Dit zou een onverklaarbare afwijking vormen van de regeling over verzuimrente in de Algemene wet bestuursrecht (Awb), waaraan de fiscale wetgever heeft willen aansluiten. De Awb's verzuimrenteregeling, die gebaseerd is op de wettelijke rente in Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, gaat uit van het bestaan van een nog niet betaalde hoofdsom en te compenseren renteschade. Aangezien deze elementen ontbreken voor de periode dat de Belastingdienst al over het verschuldigde belastingbedrag beschikte, concludeerde de Hoge Raad dat er geen belastingrente mag worden berekend over die periode.

De uitspraak van het Hof werd vernietigd door de Hoge Raad, en het bedrag aan belastingrente werd verminderd. Dit arrest verduidelijkt dat belastingrente niet mag worden geheven in situaties waarin de Belastingdienst geen rentenadeel heeft geleden door de beschikking over het belastingbedrag. In navolging van dit arrrest kwam het Gerechtshof Den Haag in 2023 tot dezelfde conclusie.

Kunt u de aanslag nog niet betalen?

Zelfs dan is het verstandig om een voorlopige aangifte in te dienen en vervolgens uitstel van betaling aan te vragen. De invorderingsrente (de rente die u betaald over reeds opgelegde aanslagen) is namelijk “slechts” 4%. Zijn er vragen of opmerkingen over de belastingrente stuur dan gerust een e-mail naar onze fiscalisten.

Bron belastingrente

Kamerbrief over voorgenomen wijzigingen percentages belasting- en invorderingsrente

Hoge Raad d.d. 18 november 2022 ECLI:NL:HR:2022:1673

Gerechtshof Den Haag d.d. 15 maart 2023 ECLI:NL:GHDHA:2023:572

Deel deze pagina

Laatste update op 19-02-2024
Artikel gemaakt op 19-02-2024
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Inkomstenbelasting Belastingrente en aangifte

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap