print sitemap zoeken disclaimer contact

Tellen opleidingsuren voor ondernemer?

Als ondernemer voor de inkomstenbelasting komt u in aanmerking voor bepaalde soorten ondernemersaftrek. Voor sommige van deze aftrekposten moet echter worden voldaan aan het urencriterium van 1.225 uur. Dit betekent dat u als ondernemer in een kalenderjaar minimaal 1.225 uur aan uw onderneming moet besteden. Daarnaast moet u meer tijd besteden aan uw onderneming dan aan andere werkzaamheden. Alle uren die u besteedt aan uw onderneming tellen overigens mee voor het urencriterium. Deze uren moeten wel onderbouwd kunnen worden door middel van bijvoorbeeld offertes, uw agenda of urenbriefjes.

Het urencriterium gaat over een heel kalenderjaar, van januari tot en met december. Indien de onderneming is gestart per 1 juni van het kalenderjaar, moet toch worden voldaan aan het urencriterium van 1.225 uur om in aanmerking te komen voor de ondernemersaftrek.

In dit artikel behandelen wij een uitspraak van Rechtbank Zeeland - West-Brabant inzake het wel of niet mogen meenemen van opleidingsuren voor de berekening van het urencriterium.

Zelfstandigenaftrek en rechtspraak

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt (evenzo als de rechtbank) dat Henk niet aannemelijk maakt dat hij 1.225 uur aan zijn ondernemeing heeft besteed. Het urenoverzicht is lastig te controleren en objectief niet controleerbaar. Het overzicht is niet gedurende het jaar maar achteraf opgesteld. Sommige uren hadden betrekking op de dienstbetrekking en niet op de onderneming. Henk werkt als lector (24 uur per week) in dienstbetrekking en runt daarnaast een eigen onderneming (lid raden van toezicht, adviseur, etc.). Henk heeft over het jaar geen recht op zelfstandigenaftrek.

Casus zelfstandigen- en startersaftrek en urencriterium

Belanghebbende werkt sinds 2017 zelfstandig als voetreflexplus-therapeut. In 2014 is belanghebbende gestart met de opleiding tot voetreflexplus-therapeut, welke is afgerond in 2017. Na het afronden van deze opleiding is belanghebbende gestart met de opleiding medische basiskennis. De opleiding medische basiskennis is een vervolgopleiding van de opleiding tot voetreflexplus therapeut.

Belanghebbende heeft een urenoverzicht verstrekt, waarin zij heeft aangegeven dat zij in 2017 1.233,5 uren heeft besteed aan haar onderneming. Uit het overzicht volgt dat 451 uren zijn besteed aan de opleiding tot voetreflexplus-therapeut en vervolgens 454 uren aan de opleiding medische basiskennis. In de aangifte inkomstenbelasting over 2017 doet belanghebbende een beroep op de zelfstandigen- en startersaftrek.

Bij het vaststellen van de definitieve aanslag over 2017 is de inspecteur afgeweken van de ingediende aangifte door belanghebbende. De inspecteur heeft de zelfstandigen- en startersaftrek niet toegekend, omdat belanghebbende volgens de inspecteur niet voldoet aan het urencriterium. Daarbij heeft de inspecteur de door belanghebbende aangegeven uren in verband met de gevolgde opleidingen buiten beschouwing gelaten.

Geschil zelfstandigen- en startersaftrek en urencriterium

De rechtbank beoordeelt of belanghebbende recht heeft op de zelfstandigen- en startersaftrek. Meer specifiek is in geschil of belanghebbende voldoet aan het urencriterium voor toepassing van de zelfstandigen- en startersaftrek.

Oordeel rechtbank zelfstandigen- en startersaftrek en urencriterium

Rechtbank Zeeland - West-Brabant oordeelt dat belanghebbende niet voldoet aan het urencriterium en derhalve geen recht heeft op toepassing van de zelfstandigen- en startersaftrek. Als tijd die in beslag wordt genomen voor het drijven van een onderneming, geldt alle tijd die wordt besteed aan werkzaamheden die worden verricht met het oog op de zakelijke belangen van de onderneming. Tot zodanige werkzaamheden behoort het door een ondernemer volgen van cursussen of opleidingen, die zijn gericht op het op peil houden van de vakbekwaamheid die nodig is om de onderneming te kunnen blijven uitoefenen.

Tijdens de zitting heeft belanghebbende verklaard dat zij aan het einde van de opleiding tot voetreflexplus-therapeut is gestart met haar onderneming. De aan deze opleiding bestede uren tellen dan ook niet mee voor het urencriterium, gezien het feit dat de kennis die zij heeft vergaard met de opleiding tot voetreflexplus-therapeut dient te gelden als nieuwe vakkennis en niet als het op peil houden van de vakbekwaamheid. De door belanghebbende vergaarde kennis met de opleiding medische basiskennis wordt echter wel aangemerkt als het op peil houden van vakbekwaamheid die zij al bezat, wat ertoe leidt dat de daaraan bestede uren wel meetellen voor het urencriterium.

Noot fiscaal jurist inzake urencriterium

Het voldoen aan het urencriterium leidt voor een IB-ondernemer tot fiscale voordelen. De belastbare winst wordt namelijk verminderd met bepaalde soorten ondernemersaftrek. Dit leidt ertoe dat er minder inkomstenbelasting verschuldigd is. De uren die mee worden geteld moeten echter goed onderbouwd kunnen worden aan de hand van bijvoorbeeld facturen of urenbriefjes. Daarnaast dient duidelijk onderscheid gemaakt te worden tussen uren die wel meetellen voor het urencriterium en uren die niet meegenomen mogen worden.

Heeft u naar aanleiding van het lezen van dit artikel vragen? Neem dan gerust contact op met één van onderstaande auteurs.

Bron uitspraak zelfstandigenaftrek

ECLI:NL:RBZWB:2022:4116, Rechtbank Zeeland - West-Brabant, 21_1517 (rechtspraak.nl)

Meer weten van zelfstandigenaftrek, welke uren tellen?

Deel deze pagina

Laatste update op 19-09-2023
Artikel gemaakt op 29-08-2022
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Inkomstenbelasting Zelfstandigenaftrek, welke uren tellen?

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap