print sitemap zoeken disclaimer contact

Bezwaarschrift tegen naheffingsaanslag en boete Belastingdienst

Dit voorbeeld bezwaarschrift is opgesteld voor naheffingsaanslagen die zijn opgelegd gedurende de corona crisis.

Voorbeeld bezwaarschrift naheffingsaanslag corona maatregelen

Belastingdienst ...
Afdeling uitstel van betaling coronavirus
Postbus ...
.......................

Plaats, datum

Onderwerp:  Uitstel van betaling en vermindering van de boete wegens niet tijdig betalen belastingen in verband met coronavirus. Naheffingsaanslag ten name van ……. gevestigd aan de …. Te …… (aanslagnummer....)

                                                                            

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij verzoek ik u om uitstel van betaling voor de door ons verschuldigde belasting. Dit conform de brief van het Ministerie van Economische zaken en Klimaat d.d. 12 maart 2020 met kenmerk CE-AEP/ 20072624 en de brief d.d. 17 maart 2020 (kenmerk CE-AEP/ 20077147) inzake noodpakket banen en economie, onder aanvulling van de maatregelen welke specifiek door de Belastingdienst zijn genomen (belastingdienst.nl/coronavirus).

1. Aanslag

Omzetbelasting aangifte / aanslag nummer: ……(nr invullen) ad € ….

Loonbelasting aangifte / aanslag nummer: …….(nr. invullen) ad € ….

Periode : februari 2020 (of andere maand)

Boete: € ....

2. Feiten en omstandigheden

De reden voor de aanvraag hangt samen met het u bekende coronavirus (COVID 19) en de impact hiervan op onze ondernemersactiviteiten. Wij zijn werkzaam in de ….sector en door de gevolgen van het corona virus en de getroffen maatregelen wordt ons bedrijf in financiële zin geraakt. Hierdoor zijn er betalingsproblemen ontstaan. 

De verdere motivering hieromtrent is het volgende:

  • Door de uitbraak van het coronavirus is ons bedrijf in betalingsproblemen gekomen.
  • De betalingsproblemen zijn hoogst waarschijnlijk van tijdelijke aard waarbij het causale verband met het coronavirus evident is.
  • De onderneming is in normale omstandigheden levensvatbaar

3.        Verzoek uitstel van betaling loonbelasting 

De genoemde belasting over de maand ……. 2020 is niet betaald. De aangifte is wel tijdig ingediend, dit met aangiftenummer zoals is gemeld. Ik verzoek u om uitstel van betaling voor het genoemde bedrag.  Volgens de site van de Belastingdienst zouden wij eerst de naheffingsaanslag moeten afwachten. Dit hebben wij gedaan edoch er wordt thans ook een boete opgelegd. Op de internetsite van de Belastingdienst staat dat er nog een besluit wordt genomen over het moment dat de boete wordt verminderd. Hiertoe zijn wij genoodzaakt - via raadpleging van onze adviseur - een bezwaarschrift in te dienen.

4.        Boete

Ik verzoek u conform de hierboven genoemde regelingen geen (verzuim-)boete op te leggen. Ik verzoek u dan ook de boete te verminderen tot nihil.

5.        Periode uitstel

Volgens de regeling wordt er na de ontvangst van dit uitstelverzoek direct uitstel verleend voor een periode van 3 maanden. Eventueel langer uitstel kan worden verleend. Als u hiervoor nadere informatie wenst, verzoek ik u ons hierover te informeren.

6.        Rente

Normaal wordt er 4% invorderingsrente gerekend over belastingen welke buiten de betaaltermijn zouden worden betaald. Vanaf 23 maart 2020 verlaagt de Belastingdienst de invorderingsrente tijdelijk van 4% naar 0,01%. Dit geldt niet alleen voor deze belastingschuld waarvoor bijzonder uitstel van betaling wordt gevraagd, maar voor alle belastingschulden.

7.        Mediation

Als u het niet met mijn verzoek eens bent, doe ik hierbij alvast een beroep op de mogelijkheden van mediation. Omdat dit op basis van vrijwilligheid plaatsvindt, kan ik u niet verplichten. Volgens de Staatssecretaris (brief 8 april 2005, DBG 2005 - 01109) heeft in 80% van de gevallen mediation een positief effect. Dit instrument is dan ook - bij afwijzing van mijn bezwaren - een goede oplossing. Het heeft mijn voorkeur om te werken met een externe mediator.

8.        Deskundigenverklaring

Ik neem aan dat bovenstaande voldoende duidelijk is. Als u een zogenaamde des-kundigenverklaring wenst, kunnen wij u deze verstrekken. Zoals op uw internetsite is aangegeven, is thans een deskundigenverklaring niet noodzakelijk.

9.        Horen

Als u het niet met dit verzoek eens bent, verzoek ik u mij te horen of om een nadere motivering te vragen.

10.      Doorzending

Indien gewenst verzoek ik u deze brief - indien nodig - door te sturen aan mijn belastingeenheid resp. de invorderaar.

11.      Betalingsonmacht (alleen bij rechtspersonen)

Volgens de bekendmaking van het ministerie van financien is het niet nodig om betalingsonmacht te melden. Op de internetsite van de Belastingdienst staat hierover het volgende;

  • U doet uw verzoek als bestuurder van een commerciële onderneming die een rechtspersoon is en onder de vennootschapsbelasting valt en uw onderneming kan de loonheffingen en/of de omzetbelasting niet betalen.Dan zien wij uw verzoek om uitstel van betaling in beginsel ook als een melding van betalingsonmacht. Uw melding is tijdig voor de tijdvakken vanaf februari 2020. Dit betekent het volgende: uw melding van betalingsonmacht is rechtsgeldig voor de tijdvakken vanaf februari 2020 voor zover de betalingsonmacht daadwerkelijk is ontstaan door de coronacrisis.

Ik verzoek u dan ook om deze brief te zien als een rechtsgeldige melding voor betalingsonmacht.

12. Vergoeding kosten bezwaarfase

Onder verwijzing naar artikel 7.15 van de Algemene wet bestuursrecht en het op dat artikel gebaseerde Besluit proceskosten bestuursrecht, verzoek ik u de door ons gemaakte kosten te vergoeden. Er is immers sprake van onrechtmatig handelen van de zijde van de Belastingdienst er zou immers geen boete worden opgelegd, zoals door het ministerie is bepaald. Dat er nu wel een boete is opgenomen op de naheffingsaanslag is aan (de systemen van) de Belastingdienst te wijten. Het zonder nadere motivering niet volgen van de regeling van het ministerie, zoals in casu is gebeurd, is onrechtmatig. Het bedrag van de te vergoeden kosten kosten bedraagt tot op heden € 218. Ik ga daarbij uit van een zaak van gemiddeld gewicht, waarbij een factor hoort van 1. Ik behoud mij het recht voor om, mocht daartoe aanleiding bestaan, het bedrag aan verzochte onkostenvergoeding aan te passen aan toekomstige omstandigheden, zoals het eventueel bijwonen van een hoorzitting voor het geval u voornemens bent dit bezwaarschrift af te wijzen.

13.      Ontvangstbevestiging

Ik verzoek u de ontvangst van deze brief per post en e-mail (uw e-mailadres……..) aan mij te bevestigen. Tenslotte wil ik u alvast bedanken voor uw medewerking.

Hoogachtend,

Uw naam / telefoonnummer en mailadres

Vragen over betalingsregeling belastingdienst?

Vul uw naam en contactgegevens in en wij nemen contact met u op.


Deel deze pagina

Laatste update op 28-04-2020
Artikel gemaakt op 28-04-2020
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Overeenkomsten Bezwaarschriften Bezwaarschrift boete belastingdienst

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap