print sitemap zoeken disclaimer contact

Fiscale scan eenmanszaak of VOF?

Vraag onze fiscaal juristen

Klik hier

Inbreng in de BV ?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Discussie met de Belastingdienst?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Werkgroep onderzoekt de fiscale positie van ZZP'ers

Momenteel zijn er ongeveer 800.000 ZZP’ers in Nederland, oftewel 10% van de werkenden is ZZP'er. In 2013 kwamen er 42.000 ZZP’ers bij en naar verwachting zet deze trend zich in 2014 door. Bij ongewijzigd beleid zullen er binnen afzienbare tijd meer dan 1 miljoen ZZP’ers zijn. Deze groei van het aantal ZZP’ers roept de vraag op of dit een wenselijke ontwikkeling is en nagedacht moet worden over zaken als sociale voorzieningen en verzekeringen, de regels op de arbeidsmarkt, de fiscale wetgeving omtrent werkenden, de belemmeringen tot in dienst nemen van personeel en de inkomens- en vermogensposities van de ZZP-populatie.
Tijd voor een werkgroep derhalve. Hiermee wordt invulling gegeven aan de aankondiging uit de d.d. 23 april 2014 aan de Tweede Kamer verzonden brief over de aanpak van schijnzelfstandigen.

IBO ZZP

Minister Dijsselbloem heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over de taakopdracht van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek Zelfstandigen zonder personeel (IBO ZZP). Dit IBO streeft ernaar om een analyse, inventarisatie en beleidsopties beschikbaar te maken van de inkomens- en vermogensposities van ZZP’ers, hun positie op de arbeidsmarkt, de voor- en nadelen van hun fiscale behandeling, de verhouding tot andere groepen werkenden en de aansluiting van het stelsel van sociale voorzieningen en verzekeringen.

Opdracht aan de werkgroep

  • Inventariseren van de (huishouden)inkomens- en vermogensposities van (verschillende typologieën) ZZP’ers in Nederland en hoe deze zich hebben ontwikkeld.
  • Analyseren van de oorzaken en motieven achter het toenemend aantal ZZP’ers, waarbij in ieder geval de samenhang met werkgeverslasten, arbeidsrecht, fiscale (ondernemers)faciliteiten, sociale zekerheidswetgeving en premie- en lastendruk wordt bezien. Dit vergt zowel een benadering vanuit vraag- als aanbodzijde van de arbeidsmarkt'.
  • Analyseren of zich momenteel in bepaalde sectoren - zoals de zorg – belemmeringen voordoen in bijvoorbeeld de arbeidstijdenwet en / of CAO’s om voldoende flexibiliteit te realiseren binnen het kader van de arbeidsovereenkomst.
  • Analyseren van de gevolgen van het toenemend aantal ZZP’ers voor de economische ontwikkeling, het sociale zekerheidsstelsel, en de houdbaarheid van de overheidsfinanciën – sluiten sociale zekerheid en fiscaal instrumentarium nog aan op de moderne arbeidsmarkt?
  • Analyseren of en zo ja welke belemmeringen er voor ZZP’ers bestaan om door te groeien.
  • Formuleren van beleidsvarianten om de effectiviteit en efficiëntie van het instrumentarium rondom ZZP’ers te verhogen, de houdbaarheid van het sociale zekerheidsstelsel en de overheidsfinanciën te garanderen, waarbij zowel oog is voor de baten als de kosten van de instrumenten en het gelijke speelveld tussen ZZP’ers, zelfstandigen met personeel en werknemers in ogenschouw wordt genomen.

Meer weten van nader onderzoek positie zzp-ers

Deel deze pagina

Laatste update op 12-12-2016
Artikel gemaakt op 22-05-2014
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Ondernemer en belastingen Nader onderzoek positie ZZP-ers

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap