print sitemap zoeken disclaimer contact

Fiscale scan eenmanszaak of VOF?

Vraag onze fiscaal juristen

Klik hier

Inbreng in de BV ?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Discussie met de Belastingdienst?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Voorbereiding voor een starter!

Als u een onderneming start, is er een aantal zaken waar u rekening mee moet houden. U dient een groot aantal zaken te regelen waar u misschien in eerste instantie niet aan zou denken. Wij hebben voor u een handige checklist gemaakt, zodat u uw onderneming een juiste start kunt geven. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met ons opnemen.

Belastingdienst

Vraag het formulier startende ondernemingen op bij de Belastingdienst, of download dit hier. Voor B.V.'s is er een ander formulier, dit kunt u hier downloaden. Dit formulier zorgvuldig invullen en waar nodig overleggen met uw administrateur of accountant. Op grond van dit formulier worden u de benodigde fiscale nummers verstrekt (Omzetbelasting, Loonbelasting, Vennootschapsbelasting, etc.).

Ondernemingsplan

De eerste stap bij het starten van een onderneming is het ondernemingsplan. U bent niet verplicht een ondernemingsplan op te stellen, maar de banken vragen meestal een ondernemingsplan voordat zij bereid zijn u te helpen bij de financiering van uw onderneming. Een goed ondernemingsplan bestaat uit een aantal onderdelen:

Persoonlijke gegevens
U beschrijft uw persoonlijke situatie, uw werkervaring, uw burgerlijke staat, uw eigen vermogen, etc. Ook vermeldt u uw motivatie om een onderneming te starten. Dit onderdeel is van belang om buitenstaanders inzicht te geven in uw situatie.

Omschrijving van het plan
In dit onderdeel omschrijft u waaruit de activiteiten van de onderneming bestaan en waar u de onderneming wilt vestigen. Hierin wordt ook een keuze gemaakt voor de rechtsvorm van de onderneming. De rechtsvorm is van belang voor de van toepassing zijnde belastingen en de aansprakelijkheid.

Marketingplan
Dit plan is gebaseerd op de vijf p's: plaats, product, prijs, promotie en personeel. De plaats van vestiging is van belang voor onder andere de concurrentie, de bereikbaarheid en de distributie. De p van product staat voor het product of de dienst die u gaat ontwikkelen of verlenen. In het plan moet uiteengezet worden wat het product of de dienst inhoudt. Ook vermeldt u hierbij welke service u aan de cliënten verleent.
Bij de prijs vermeldt u hoe deze is opgebouwd. Wat is bijvoorbeeld uw winstmarge, wat is het uurloon, etc. Om het product of de dienst te gaan verkopen, dient u het te promoten. In het marketingplan maakt u duidelijk wat u gaat doen voor de promotie van uw product of dienst. Als u van plan bent personeel in dienst te nemen, werkt u in het marketingplan uit hoe u van plan bent met uw personeel om te gaan. Wat gaat u doen om uw personeel te motiveren, wat zijn uw arbeidsvoorwaarden, etc.

Financieel plan
Het financiële plan bevat een aantal onderdelen: een investeringsplan, een liquiditeitsbegroting, een financieringsplan en een exploitatiebegroting. In deze onderdelen geeft u aan wat voor investeringen u denkt nodig te hebben, hoe u deze investeringen denkt te financieren, welke inkomsten u wanneer zult ontvangen, welke uitgaven u wanneer moet doen en wat de verwachte winst zal bedragen.
Bij het opstellen van een ondernemingsplan is het verstandig hulp in te roepen van deskundigen. Wij kunnen u helpen met het opstellen van een ondernemingsplan. Verder kunt u bijvoorbeeld een cursus voor startende ondernemers volgen bij de Kamer van Koophandel.

Verklaring van geen bezwaar

Als u een B.V. of N.V. gaat oprichten, moet u eerst een verklaring van geen bezwaar aanvragen bij het Ministerie van Financiën. Deze verklaring kunt u binnen 48 uur krijgen, mits er geen uitgebreid onderzoek gedaan moet worden naar uw handel en wandel in het verleden. Overigens kan de notaris deze verklaring ook aanvragen. De oprichting van de B.V. of N.V. zal toch met behulp van de notaris moeten gebeuren, de verklaring van geen bezwaar kan hij dan meenemen in zijn werkzaamheden.

Inschrijven Kamer van Koophandel

Voordat u zich als ondernemer gaat vestigen, moet u zich laten inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Het is verstandig om bij de inschrijving tevens een landelijk handelsnaamonderzoek te laten plaatsvinden. In beginsel mogen er geen twee ondernemingen met dezelfde naam bestaan. Indien u een bedrijfsnaam kiest die al bestaat, loopt u het risico dat u uw bedrijfsnaam moet veranderen. Voor een uitgebreid handelsnaamonderzoek worden wel kosten in rekening gebracht. Voor de hoogte hiervan verwijzen wij u naar de Kamer van Koophandel. Een brochure over handelsnamen kunt u downloaden van de site van de Kamer van Koophandel. In de brochure is ook een aanvraagformulier opgenomen.

Internetsite

Is een eigen internetsite voor u van groot belang, dan kunt u op www.domain-registry.nl controleren of het domein dat u wilt gebruiken al bestaat. U dient dan een ander domein te kiezen.

Aansprakelijkheid

Als u een B.V. opricht, bent u veelal alleen aansprakelijk voor het door u ingebrachte kapitaal. Soms wordt u als bestuurder aansprakelijk gesteld. Dit zal in beginsel alleen gebeuren bij onbehoorlijk bestuur. U bent in dat geval wel met uw privévermogen aansprakelijk. U kunt zich hiertegen verzekeren. Begint u een eenmanszaak, dan bent u aansprakelijk met uw hele vermogen. Als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd, kan het verstandig zijn om huwelijkse voorwaarden op te stellen. Hiervoor kunt u contact opnemen met een notaris.

Vergunningen en diploma's

Als ondernemer krijgt u te maken met verschillende soorten vergunningen. Denk hierbij aan milieu- en bouwvergunningen. Bij sommige bedrijfstakken zijn extra diploma's nodig. Dit zijn de diploma's bedrijfstechniek en vaktechniek. Deze diploma's zijn met name nodig voor meer complexe bedrijven. Het is verstandig om, ruim voordat u daadwerkelijk de onderneming start, bij de gemeente of de Kamer van Koophandel na te gaan of u bepaalde vergunningen of diploma's nodig heeft.

Risico’s

Als ondernemer moet u nagaan welke specifieke risico's u loopt. U kunt zich hierover laten informeren door uw assurantietussenpersoon, uw bank of de brancheorganisatie. De belangrijkste risico's waar u aan moet denken zijn:

 1. ziektekosten (ziekenfonds of particulier);
 2. arbeidsongeschiktheid (WAZ en aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering);
 3. aansprakelijkheid (beroeps en persoonlijke);
 4. ongevallen;
 5. sociale zekerheid.

Werknemers hebben een aantal sociale zekerheden, zoals de WAO, WW en Ziektewet. Voor de zelfstandige ondernemer gelden deze wetten niet. Hieronder zetten wij voor u de belangrijkste punten van de sociale zekerheid uiteen.

Ziektekostenverzekering

Als zelfstandige ondernemer bent u verplicht verzekerd voor het ziekenfonds als u een belastbaar inkomen heeft dat lager is dan het toetsinkomen. Voor 2003 is het toetsinkomen € 20.250. U krijgt dan van de Belastingdienst een verklaring waarmee u zich in kunt schrijven bij het ziekenfonds van uw keuze. Zonder deze verklaring moet u zich particulier verzekeren. Heeft u een hoger belastbaar inkomen dan het toetsinkomen, dan moet u zich particulier verzekeren. Om te voorkomen dat u wellicht jaarlijks van verzekering moet wijzigen, wordt gekeken naar het gemiddelde inkomen over de afgelopen drie jaren. Het voordeel van een ziekenfondsverzekering is dat uw gezin eventueel meeverzekerd kan worden tegen lage kosten. Als directeur-grootaandeelhouder (DGA) bent u niet verzekerd voor het ziekenfonds. U dient zelf een particuliere ziektekostenverzekering af te sluiten.

WAZ
De WAZ is een verplichte verzekering voor u als zelfstandige of directeur-grootaandeelhouder. Deze verzekering keert uit als u langdurig arbeidsongeschikt bent. U bent langdurig arbeidsongeschikt als u minimaal 52 weken voor minimaal 25% arbeidsongeschikt bent. U betaalt 8,8% (2002) premie voor de WAZ. Dit percentage wordt betaald over de winst met een maximum van € 38.118 verminderd met € 13.106.
Bij volledige arbeidsongeschiktheid is de uitkering gelijk aan 70% van het wettelijk minimum loon of, indien dit minder is, 70% van het winstinkomen in het kalenderjaar voorafgaand aan de arbeidsongeschiktheid. Doordat de winst jaarlijks kan verschillen mag u er ook voor kiezen de gemiddelde winst van de afgelopen vijf jaren te nemen.

Wet IOAZ
De bedoeling van deze wet is om oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen die hun bedrijf hebben beëindigd niet in de bijstand te laten komen. Er wordt een uitkering gegeven aan:

 1. Oudere zelfstandigen met een inkomen beneden het bruto sociaal minimum (voor 2002 € 20.672). De laatste drie jaren lag het bruto inkomen ook onder het sociale minimum. Ook dient u in de afgelopen zeven jaren minimaal drie jaar als zelfstandige of in loondienst te hebben gewerkt. Het laatste vereiste is dat u uw onderneming moet beëindigen.
 2. Zelfstandigen die op grond van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid hun bedrijf moeten beëindigen en die recht hebben op een WAZ-uitkering. Er moet dan recht zijn op een WAZ-uitkering waarbij u voor minder dan 80% bent afgekeurd. Voor het recht op een uitkering dient u drie jaren zelfstandig te zijn geweest.
  De IOAZ-uitkering wordt op basis van normbedragen bepaald. De hoogte van het normbedrag is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Voor meer informatie over de IOAZ verwijzen wij u naar de gemeente.

Belastingen

Startende ondernemers moeten zich aanmelden bij de Belastingdienst via een Opgaaf Startende Ondernemers. U kunt de opgaaf aanvragen bij de Belastingdienst. Aan de hand van de opgaaf zal voor u worden beoordeeld welke belastingen op u en uw onderneming van toepassing zijn. Als u een eenmanszaak, een VOF, een man / vrouw-firma, een maatschap of een commanditaire vennootschap bent begonnen, krijgt u in ieder geval te maken met de inkomstenbelasting. Voor ondernemers is de aanvraag van een zogenaamde VAR-verklaring wenselijk, download deze hier. Veelal bent u ook belastingplichtig voor de BTW. U krijgt door de Belastingdienst een BTW-nummer toegewezen als u een opgaaf startende ondernemers heeft ingestuurd. Neemt u werknemers in dienst, dan bent u ook inhoudingsplichtige voor de loonbelasting. Als u een besloten vennootschap opricht zult u vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting verschuldigd zijn. De directeur-grootaandeelhouder zal ook te maken krijgen met de inkomstenbelasting. Voor alle rechtsvormen geldt overigens wel dat, zodra u begint, u al aan administratieve verplichtingen moet voldoen. De boekhouding moet worden bijgehouden. De boekhouding is niet alleen belangrijk voor het doen van de aangifte, maar geldt ook als bewijs. Voor kleine ondernemers zijn er een aantal vrijstellingen voor de administratie. 

Een aantal zaken kunt u op het internet vinden:
1) voorbeeld balans en winst- verliesrekening inkomstenbelasting  
2) voorbeeld balans en winst- verliesrekening vennootschapsbelasting
3) voorbeeld kapitaalsvergelijking

Inkomstenbelasting box 1

Voor de inkomstenbelasting zijn de bepalingen van de winst uit onderneming op u van toepassing. Indien de Belastingdienst u beschouwt als ondernemer heeft u recht op de ondernemersaftrek. De ondernemersaftrek bestaat uit een zestal onderdelen:

 1. zelfstandigenaftrek en startersaftrek;
 2. aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk;
 3. meewerkaftrek;
 4. stakingsaftrek;
 5. startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid;
 6. MKB-winstvrijstelling.

Om in aanmerking te komen voor de zelfstandigen-, starters- en meewerkaftrek en de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk, moet u voldoen aan het urencriterium. U voldoet aan het urencriterium indien u meer dan 1.225 uur aan de onderneming besteed, en u meer dan 50% van uw totale arbeidstijd aan uw onderneming besteed. Voor de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid moet u voldoen aan het verlaagde urencriterium. Om voor de MKB-winstvrijstelling in aanmerking te komen geldt sinds 2010 het urencriterium niet meer. 

De zelfstandigenaftrek is afhankelijk van de hoogte van uw winst. Het percentage van de aftrek daalt naarmate uw winst stijgt. De zelfstandigenaftrek kan worden verhoogd met de startersaftrek als u in de afgelopen 5 jaren maximaal tweemaal de zelfstandigenaftrek heeft kunnen gebruiken. Heeft u in een bepaald jaar meer dan 625 uur besteed aan speur- en ontwikkelingswerk, dan heeft u hiervoor recht op de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk. De hoogte van de aftrek is per situatie verschillend. U dient voor de aftrek over een S&O-verklaring te beschikken. Op deze verklaring wordt ook de hoogte van de aftrek vermeld. U kunt voor algemene informatie en voor de aanvraag van de verklaring terecht bij:

Agentschap nl
Postbus 10073
8000 GB  Zwolle

Voor de meewerkaftrek komt u in aanmerking als uw partner u heeft geholpen in de onderneming. De hoogte van de meewerkaftrek wordt bepaald aan de hand van de winst van de onderneming en het aantal uren dat uw partner in de onderneming heeft gewerkt. In plaats van de meewerkaftrek kunt u uw partner een reële arbeidsbeloning toekennen. Deze beloning kunt u van uw winst aftrekken mits de beloning meer bedraagt dan € 5.000. Naast bovenstaande mogelijkheden kunt u als ondernemer ook een fiscale oudedagsreserve opbouwen. U kunt deze reserve alleen opbouwen als u aan het urencriterium voldoet en jonger dan 65 jaar bent. Het opbouwen van deze reserve houdt eigenlijk in dat u de belastingbetaling uitstelt. Bij het staken van uw onderneming kunt u de fiscale oudedagsreserve gebruiken om een lijfrente aan te kopen. NB: Bovenstaande fiscale faciliteiten zijn alleen van toepassing voor u als zelfstandig ondernemer en niet voor een B.V.

Om voor de MKB-winstvrijstelling in aanmerking te komen, geldt sinds 2010 het urencriterium niet meer. 12% Van de winst, nadat u deze hebt verminderd met de zelfstandigenaftrek en startersaftrek, is vrijgesteld.

Inkomstenbelasting box 2
Als u een B.V. opricht zullen bepaalde voordelen uit de B.V. bij u worden belast in box 2 met 25% inkomstenbelasting. U moet hierbij denken aan dividenduitkeringen en vervreemdingsvoordelen. Een vervreemdingsvoordeel is de waardestijging van de aandelen (of B.V.) bij verkoop of liquidatie.

BTW

Voor de BTW bent u ondernemer als u een zelfstandig bedrijf of beroep uitoefent. Deze eis is afwijkend van de eis die de inkomstenbelasting stelt aan het ondernemerschap. Als u ondernemer voor de BTW bent, heeft dat nog niet tot gevolg dat u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting. Omgekeerd bent u wel ondernemer voor de BTW als u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting. U bent BTW verschuldigd over uw omzet. Er is één algemeen percentage van 19% voor de BTW. Het tarief van 19% wordt toegepast op alle diensten en goederen die niet onder een uitzondering vallen. Er zijn twee uitzonderingen op het algemene tarief.
De eerste uitzondering is het 6% tarief. Dit tarief is van toepassing op bepaalde goederen en diensten (eten, drinken, campings, sportverenigingen, etc.). Door het verlaagde tarief toe te passen worden deze goederen en diensten toegankelijker gemaakt. De tweede uitzondering is het 0% tarief. Dit tarief geldt wanneer u goederen en diensten levert aan een buitenlandse ondernemer. Het 0% tarief dient niet verward te worden met de vrijstellingen voor de BTW. Indien een dienst of goed is vrijgesteld, heeft u geen recht op vooraftrek. Wordt het 0% tarief toegepast, dan heeft u wel recht op vooraftrek. Vooraftrek houdt in dat u recht heeft de door u betaalde BTW in aftrek te brengen. Het is zinvol om te onderzoeken of u in aanmerking komt voor de kleine ondernemersregeling voor de BTW. Als u hiervoor in aanmerking komt, kan dat betekenen dat u geen BTW hoeft af te dragen of dat u van een aantal administratieve verplichtingen wordt ontheven.

Vennootschapsbelasting

Indien u een B.V. heeft opgericht, is de B.V. belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Over de winst zal de belasting worden geheven. De vennootschapsbelasting bedraagt tot een winst van € 200.000 20% en daarboven 25,5%.

Loonbelasting

Als u personeel in dienst neemt als B.V. of als zelfstandige ondernemer, wordt u inhoudingsplichtige voor de loonbelasting. De inhoudingsplichtige dient loonbelasting in te houden op het looninkomen van de werknemer. Als u een werknemer in dienst heeft genomen, dan moet u dat bij de Belastingdienst melden. U moet u ook aanmelden bij de uitvoeringsinstelling van uw sector. Heeft u een werknemer in dienst genomen en valt deze onder de Ziekenfondswet, dan bent u verplicht deze werknemer binnen vier weken na indiensttreding aan te melden bij het ziekenfonds van zijn of haar voorkeur.
De overheid heeft een aantal maatregelen getroffen om de werkgelegenheid te bevorderen. Deze maatregelen betreffen voornamelijk het in dienst nemen van langdurig werklozen en / of arbeidsongeschikten. Als u van plan bent werknemers in dienst te nemen, dan is het verstandig om u hierover uitvoerig te laten informeren. Als u een B.V. heeft, dan valt het arbeidsinkomen van de directeur-grootaandeelhouder onder de loonbelasting. De B.V. is dan inhoudingsplichtige. Dit houdt in dat de B.V. verplicht loonbelasting moet inhouden over de beloning. Een directeur-grootaandeelhouder moet een salaris van minimaal € 41.000 (cijfers 2010) ontvangen. In bijzondere situaties kan hiervan worden afgeweken. Hierover kunt u afspraken maken met de Belastingdienst.

Pensioenvoorziening

Toen u nog in loondienst was, werd er waarschijnlijk keurig pensioen voor u opgebouwd. Nu u voor uzelf bent begonnen, moet u zelf voor uw oudedag zorgen. U kunt uw pensioen in eigen beheer opbouwen door bijvoorbeeld te gaan beleggen, maar u kunt de pensioenopbouw ook uit handen geven.
Indien u een IB-onderneming heeft, kunt u op de volgende manieren pensioen opbouwen:

 1. Deelname in een bedrijfs- en beroepspensioenfonds.
 2. Stakingswinst gebruiken voor de aankoop van een lijfrente.
 3. Afsluiten van een lijfrenteverzekering.
 4. Heeft u een B.V. opgericht, dan zijn dit voor u de mogelijkheden:
 • opbouw pensioen in eigen beheer;
 • gebruik maken van een bedrijfspensioen bij een verzekeraar;
 • afsluiten verzekeringsovereenkomst met een levensverzekeringsmaatschappij. Natuurlijk kunt u in beide gevallen ook een combinatie van bovenstaande mogelijkheden gebruiken om een pensioen op te bouwen.

TIP

Bij de start van een onderneming is het fiscaal toegestaan om het spaarloon en premiespaarloon te deblokkeren. Deze deblokkeringsmogelijkheid moet wel in de regeling van uw voormalige werkgever zijn opgenomen. Het spaarloon en premiespaarloon moeten binnen zes maanden opgenomen worden nadat u activiteiten bent gestart uit welke u vermoedelijk, als ondernemer, winst uit onderneming zal gaan genieten. Dit is in beginsel het moment waarop u zich laat inschrijven in het register van de Kamer van Koophandel. Voor het opnemen van het spaarloon en premiespaarloon heeft u wel een beschikking van de inspecteur nodig.

Nuttige informatiebronnen

 1. Handboek ondernemen, gratis verkrijgbaar bij de Belastingdienst.
 2. Startersoriëntatieset, verkrijgbaar bij de Kamer van Koophandel.
 3. Standaard Ondernemingsplan, verkrijgbaar bij de Kamer van Koophandel.

Brochures

De volgende interessante brochures zijn verkrijgbaar bij de Belastingdienst:

 1. Meewerkaftrek of arbeidsbeloning.
 2. Uw bedrijf en de BTW.
 3. Winst uit onderneming.
 4. Oudedagsvoorzieningen voor ondernemers.
 5. Hoe berekent u uw premie arbeidsongeschiktheidverzekering zelfstandigen? Afgeschaft per 2004.
 6. Starten; Belastingkrant voor startende ondernemers.
   

Ook staan er op deze site diverse links naar interessante site op het internet.

Deel deze pagina

Laatste update op 15-12-2012
Artikel gemaakt op 15-11-2004
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Ondernemer en belastingen Voorbereiding starter

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap