Volg ons op:

Twitter Updates

Tandarts en gebruikelijk loon

Een directeur-grootaandeelhouder dient volgens de Wet op de loonbelasting een gebruikelijk loon te verdienen. Hierbij wordt in de regel gekeken naar de omzet die de vennootschap-werkgever maakt, in het bijzonder naar de door de DGA zelf gemaakte omzet. Nu heeft de Rechtbank Den Haag bepaald dat voor een tandarts die tevens assistentes voor hem / haar heeft werken die derhalve rechtstreeks omzet maken, die prestaties geheel opgaan in die van de tandarts. De hieraan gerelateerde omzet is derhalve eveneens aan deze tandarts toerekenbaar en derhalve dient zijn gebruikelijk loon hierop te worden gebaseerd.

Verder oordeelde de rechter in deze zaak dat het gebruikelijk loon gelijk was aan het loon vóór aftrek van pensioenpremie en levensloopbijdragen. De inspecteur had bij de vaststelling van het gebruikelijk loon ten onrechte geen rekening gehouden met de pensioen- en levensloopbijdragen. Deze uitspraak wordt uiteindelijk door hogere rechters niet gevolgd (zie onder).

Wanneer sprake is van meerdere tandartsen-DGA's die in dezelfde praktijk werkzaam zijn, zal een toerekening moeten plaatsvinden. De inspecteur zou hier nog wel eens ‘een hele kluif’ aan kunnen hebben.

Overigens sluit ik niet uit dat dit ook komt te gelden voor bijvoorbeeld huisartsen, dierenartsen en andere zelfstandige (para-)medische praktijken waar met assistenten wordt gewerkt.

Tandarts en afroommethode

De Belastingdienst was van mening dat de afroommethode voor zogenaamde vrije beroepers als vertrekpunt moet dienen. Uit een uitspraak van de Hoge Raad (d.d. 9 november 2012 nummer 11/03555) volgt echter dat de afroommethode alleen kan worden toegepast als de winst wordt bepaald door persoonlijke arbeid van de directeur-grootaandeelhouder (DGA) (tenminste in zeer belangrijke mate).

Als het aandeel in de winst van de medicus voor meer dan 10% wordt bepaald door arbeid van de andere maten (of partners) en / of werknemers of andere personen binnen de maatschap, dan kan de afroommethode niet worden toegepast. Het salaris moet dan dus niet worden bepaald op grond van de omzet / het winstaandeel, maar op grond van zogenaamde soortgelijke werknemers (hiervan mag dan nog 30% marge worden afgetrokken). De zaak wordt verwezen naar het Gerechtshof in Amsterdam, dit Gerechtshof doet op 13 maart 2014 uitspraak in de lijn van het standpunt van de Hoge Raad. Het Gerechtshof komt tot de volgende conclusies:

Het Gerechtshof Amsterdam heeft zich op 26 september 2013 ook maar eens goed over deze zaak gebogen. Opnieuw wordt er in het voordeel van de belastingplichtige beslist. Deze zaak ziet specifiek op vrije beroepsbeoefenaren (advocaten, notarissen, etc.). De belangrijkste conclusies:

Salaris tandarts lager vaststellen

Veel medici zullen een zeer hoog salaris moeten uitbetalen (via de B.V.). Bij medisch specialisten zal het salaris veelal rond de € 150.000 - € 200.000 liggen. Bij advocaten, accountants en belastingadviseurs waarschijnlijk op een gelijk of iets lager niveau.

De vrije beroeper mag - met een redelijke tolerantie - een salaris vaststellen dat ook aan andere medici (of advocaten) in dienstbetrekking wordt betaald. U hoeft hierbij niet de meest verdienende te nemen, een doorsnee medicus is voldoende. De hiervoor genoemde uitspraak is van toepassing voor medici (of advocaten etc.) die via een persoonlijke holding participeren in een werk B.V. of een maatschap. De afroommethode blijft wel van toepassing voor medici die alleen werken en / of in een zogenaamde kostenmaatschap werkzaam zijn.

Fictief loon, afroommethode en tandarts

Om te voorkomen dat de medicus teveel management fee (aandeel in de winst) in zijn B.V. laat zitten, is het zogenaamde fictieve loon in de wet ingevoerd. Het minimum loon bedraagt € 45.000 (gebruikelijkloonregeling 2018) of het salaris dat gebruikelijk zou zijn in situaties waarin de DGA geen aanmerkelijk belang zou hebben.

Naast de gebruikelijkloonregeling in de Wet op de Loonbelasting is er ook nog een andere regeling die door rechters is ontwikkeld. Dit is de zogenaamde afroommethode. Deze methode wil zeggen dat de Belastingdienst de opbrengsten in een B.V. eerst zal verminderen met de directe kosten en afschrijvingen. Het bedrag dat dan zal resteren (zeg de bruto winst) is de basis voor het uiteindelijke salaris van de DGA. De Belastingdienst zal het fictieve salaris vaststellen op 70% van de "bruto winst". Het uiteindelijke fiscale loon mag hiervan nog 30% afwijken.

Zoals nu is gebleken, is de Hoge Raad van mening dat deze afroommethode niet mag worden toegepast als de winst binnen de B.V. voor minder dan 90% wordt behaald met persoonlijke werkzaamheden van de DGA.

Medicus met werknemers

De afroommethode lijkt ook niet van toepassing voor de DGA waarbij in de B.V. ook andere werknemers werkzaam zijn.

Advies

Laat eens beoordelen of dit in uw praktijk ook het geval is. En zo ja, wat hiervan de gevolgen kunnen zijn. Het zou immers vervelend zijn achteraf nog een stevige aanslag loonheffing te moeten betalen.


Meer weten van tandarts en gebruikelijk loonAuteur(s) van tandarts en gebruikelijk loon


mr. D.J.B. Jongbloed Dennis).
Fiscaal Jurist, DGA

088 027 00 00
d.jongbloed@jongbloed.tv


Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

Artikel datum : 05-04-2013 | Artikel laatst gewijzigd : 26-04-2018

© 2019 Jongbloed Fiscaal Juristen