print sitemap zoeken disclaimer contact

30% Regeling voor buitenlandse tandarts

Als u in Nederland komt werken, dan hebt u wellicht recht op de gunstige 30% regeling. Uw werkgever mag u onder deze regeling 30% van uw loon belastingvrij verstrekken. Deze regeling kan ook gelden voor tandartsen. Om voor de regeling in aanmerking te komen moet u een verzoek indienen bij de Belastingdienst. De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • u hebt een dienstbetrekking in Nederland;
  • u hebt specifieke deskundigheid die niet of nauwelijks in Nederland voorhanden is;
  • u bent in het bezit van een beschikking van de Belastingdienst;
  • u woont in de 24 maanden voor de eerste werkdag in Nederland op meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens (soms uitzonderingen).

30% regeling in 2024 en 2025

Per 1 januari 2024 wordt de 30% regeling aangepast (amendement 30% regeling). Voor ingekomen werknemers die voldoen aan de voorwaarden blijft de 30% regeling voor de eerste 20 maanden zoals deze was. Voor de volgende 20 maanden wordt het percentage gesteld op 20% van het loon en voor de daaropvolgende 20 maanden op ten hoogste 10%. Na 60 maanden is de maximale periode met betrekking tot de 30% regeling verstreken. Bij een beschikking voor een kortere periode dan 60 maanden gelden dezelfde percentages en perioden. Er geldt een overgangsregeling (zie standpunt kennisgroep belastingdienst d.d. 17 april 2024) voor werknemers die in het laatste tijdvak van 2023 een vergoeding genoten en beschikking hiervoor hadden. De 30% regeling moet voor toepassing van het overgangsregime wel in 2022 of 2023 zijn toegepast, zie standpunt kennisgroep belastingdienst d.d. 23 april 2023.

De regeling wordt in 2025 wellicht weer teruggedraaid (brief belastingplan 2024), dit zwalkende beleid zal niet helpen bij het behouden van internationaal opererende bedrijven.

30% regeling in 2023

Per 1 januari 2024 wordt de 30% wederom ingeperkt, nu tot de zogenoemde Balkenende-norm. Hiermee wordt verwezen naar de bezoldigingsnorm voor topfunctionarissen in de Wet normering topinkomens (WNT-norm).  In 2022 bedraagt deze WNT-norm € 216.000 op jaarbasis. Aftopping binnen de 30%-regeling komt dus aan de orde als de grondslag voor de 30%-regeling hoger is dan € 216.000. Er wordt wel een overgangsregeling voorgesteld op basis waarvan voor ingekomen werknemers bij wie de 30%-regeling over het laatste loontijdvak van 2022 is toegepast, geldt dat de aftopping van de 30%-regeling pas toepassing vindt vanaf 1 januari 2026. Voor deze groep ingekomen werknemers geldt dat bij aanvang van toepassing van de 30%-regeling nog niet definitief vaststond dat het binnen de regeling maximaal in aanmerking te nemen bedrag vanaf 1 januari 2024 zou worden afgetopt.

30% regeling van 2019

De regering wil de 30% regeling inkorten van 8 jaar naar 5 jaar. De wijziging zou in moeten gaan op 1 januari 2019. Een aanvraag nog in 2018 indienen is dus verstandig.

De speciale fiscale regeling voor tandartsen

De 30% regeling kan ook van toepassing zijn op in het buitenland aangetrokken tandartsen. Sinds 2012 is de regeling aangescherpt met een minimum inkomentoets en een minimale woonafstand tot de grens. Het Gerechtshof heeft bepaald dat tandartsen in aanmerking komen voor toepassing van de 30% regeling, mits ze voldoen aan het deskundigheidscriterium en de overige voorwaarden van de 30% regeling. In casu kwam de tandarts uit Duitsland, in Nederland is een tekort aan tandartsen (hiermee is een tandarts schaars).

In navolging van het Gerechtshof heeft de Hoge Raad bevestigd dat een Duitse tandarts over de specifieke deskundigheid beschikt die bovendien op de Nederlandse arbeidsmarkt schaars genoeg is, om de 30% regeling toe te passen. Dat een tandarts deskundig is, wordt niet in twijfel getrokken. De Hoge Raad baseert zich voor de schaarste op een rapport van de Stichting Capaciteitsorgaan voor medische en tandheelkundige (uit 2010).

Bron tandarts en 30% regeling

Gerechtshof Den Bosch d.d. 20 september 2013.

Hoge Raad 15 november 2013 (rolnummer 13/01406).

Deel deze pagina

Laatste update op 09-05-2024
Artikel gemaakt op 11-03-2014
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Tandarts en fiscus 30% regeling voor tandarts

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap