print sitemap zoeken disclaimer contact

Innoveren met fiscaal voordeel

Voor innoverende ondernemers zijn er diverse fiscale voordelen te behalen, de belangrijkste zijn:

  • WBSO (minder loonheffing betalen);
  • de innovatiebox (lagere winstbelasting).

Zorg er voor dat je dit tijdig (vooraf) goed regelt, dan kun je veel fiscaal voordeel behalen.

Research & Development, de WBSO

De overheid wil investeringen in innovaties stimuleren. Voor werknemers die aan Research & Development werken, kan een forse korting worden verkregen op de loonkosten in de vorm van een vermindering op de af te dragen loonheffingen.

De hoogte van de afdrachtvermindering in de aangifte loonheffingen is als volgt:

  • 32% van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor speur- en ontwikkelingswerk, tot een bedrag van € 350.000;
  • 16% over het meerdere.

Starters en WBSO

Voor starters geldt een extra afdrachtvermindering: het percentage in de eerste schijf is dan 40%.

Aanvragen WBSO

Om in aanmerking te komen voor de afdrachtvermindering, moet de onderneming een S&O-verklaring aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Let er op deze tijdig aan te vragen; dit moet moet voorafgaand aan de periode waarop de aanvraag betrekking heeft.

Innovatiebox

Alle winsten die uw B.V. behaalt met innovatieve activiteiten vallen onder voorwaarden in de innovatiebox. Het tarief van de VPB voor deze winsten is 7%, in plaats van de standaard 20/25% van de vennootschapsbelasting. In 2021 gaat dit tarief naar 9%.

Als u een beroep wilt doen op de innovatiebox, moet u om te beginnen in het bezit zijn van een S&O-verklaring (speur- en ontwikkelingsverklaring). De S&O-verklaring is noodzakelijk voor het verminderen van de loonkosten voor innovatieprojecten. Deze verklaring is het centrale toegangsticket voor de innovatiebox.

Nieuwe wetgeving voor innovatiebox

Op 1 januari 2017 is de nieuwe innovatiebox ingevoerd. De Belastingdienst maakt sindsdien voor de innovatiebox onderscheid tussen kleine en grote ondernemingen. U bent een kleine belastingplichtige als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Als het brutovoordeel uit al uw immateriële activa in het boekjaar waarin uw B.V. gebruik wil maken van de innovatiebox en de vier voorafgaande boekjaren minder dan € 37,5 miljoen is.
  • Als uw netto-omzet in het boekjaar waarin uw B.V. gebruik wil maken van de innovatiebox plus de vier voorafgaande boekjaren ten hoogste € 250 miljoen is.
  • Onderdeel van een groep? Dan moet u uitgaan van de netto-omzet van de groep.

Wil er sprake zijn van een innovatieve activiteit, dan moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

  • U moet het immateriële activum zelf hebben voortgebracht. Hiervan is sprake als u zelf het speur- en ontwikkelingswerk heeft verricht voor het immateriële activum, en u dat voor uw eigen rekening en risico deed (dit geldt voor kleine en grote ondernemingen).
  • U heeft een S&O-verklaring gekregen voor de activiteiten (dit geldt voor kleine en grote ondernemingen).
  • Grote ondernemingen moeten óók nog over één van de volgende zaken beschikken:

o    een octrooi (of in aanvraag);

o    een kwekersrecht (of in aanvraag);

o    ontwikkeling van nieuwe biologische gewasbeschermingsmiddelen;

o    programmatuur;

o    een vergunning om geneesmiddelen op de markt te brengen;

o    een geregistreerd gebruiksmodel ter bescherming van innovatie;

o    aanvullend beschermingscertificaat verleend door Octrooicentrum NL.

Voldoet een immaterieel activum aan alle voorwaarden, dan kunt u ervoor kiezen om dit in de innovatiebox op te nemen. U geeft uw keuze voor de innovatiebox door in uw aangifte vennootschapsbelasting over het eerste jaar waarin u de innovatiebox wilt toepassen. U kunt deze keuze maken zolang de aanslag over dat jaar nog niet onherroepelijk vaststaat. De voordelen kunt u pas in de innovatiebox opnemen als ze boven de drempel van de totale voortbrengingskosten van de activa uitkomen.

Deze drempel berekent u als volgt:

Saldo in te lopen voortbrengingskosten plus de voortbrengingskosten in het boekjaar. De drempel moet u verhogen met de nog niet ingelopen innovatieverliezen. Zijn de voordelen in een boekjaar lager dan de in te lopen voortbrengingskosten, dan moet u het resterende bedrag meenemen naar het volgende boekjaar. Alleen het deel van de voordelen dat uitkomt boven de in te lopen voortbrengingskosten in het boekjaar (de drempel) valt onder de heffing van 7% (9% in 2021).

U kunt echter kiezen voor de toepassing van een vast percentage (forfait) bij toepassing van de innovatiebox. U hoeft dan niet uit te rekenen hoeveel winst u precies mag toerekenen aan de activa die u aan de innovatiebox heeft toegekend. Hiermee voorkomt u dus discussie met de Belastingdienst. Het forfait is 25% van uw nettowinst. Het gaat hierbij om de winst vóór toepassing van de innovatiebox. U mag elk jaar kiezen of u het vaste percentage wel of niet toepast. Het maximale bedrag waarop u het forfait mag toepassen is € 25.000. Dit bedrag kan dus nadelig voor u uitpakken, let dus goed op! U mag het forfait toepassen in het jaar waarin u de activa heeft voortgebracht en de twee volgende jaren.

Vragen over innovatie en fiscus

Mocht u innovatief aan het ondernemen zijn en nog geen gebruik maken van de WBSO en de innovatiebox, dan raden wij u aan contact op te nemen met een ter zake deskundige adviseur. Hiervoor kunt u contact opnemen met ons kantoor en dan zullen wij in samenspraak met een subsidieadviseur het gehele traject voor u kunnen regelen.

Deel deze pagina

Laatste update op 12-12-2019
Artikel gemaakt op 11-12-2019
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Innovatie en investeren Innoveren met fiscaal voordeel

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap