print sitemap zoeken disclaimer contact

Innovatie en fiscale voordelen

Nederland wil - ook internationaal - voorop staan met haar kenniseconomie en innovatiekracht. Hiervoor zijn in de loonbelasting en vennootschapsbelasting fiscale voordelen te behalen. In dit artikel een overzicht van de mogelijkheden en onmogelijkheden.

Fiscale voordelen voor innovatie: voor wie?

U heeft een onderneming die innovatieve ontwikkelingen voortbrengt. Uw onderneming houdt zich bezig met ontwikkelen en onderzoek dat leidt tot slimme oplossingen die gebruikt worden in uw producten. Het innoveren draagt bij aan het product dat u verkoopt.

Fiscale voordelen in de loonbelasting

In ons fiscale landschap kennen we diverse stimuleringsmaatregelingen en faciliteiten voor ondernemers die zich bezighouden met Research en Development (R&D), ook wel speur- en ontwikkelingswerk (S&O) genoemd. Wij merken in de praktijk dat deze regelingen niet altijd even goed bekend zijn bij de ondernemer. Daarom gaan wij in dit artikel in op deze fiscale faciliteiten, te beginnen met de faciliteiten in de Loonbelasting.

Faciliteiten in de loonbelasting

Op het moment dat je personeel in dienst hebt, dit kun je overigens ook zelf zijn als DGA, zal er sprake zijn van een inhoudingsplicht ten aanzien van de loonbelasting. Als een inhoudingsplichtige vennootschap ook research en development-activiteiten ontplooit, kan er mogelijk gebruik worden gemaakt van de zogeheten S&O-afdrachtvermindering (WBSO). Om gebruik te kunnen maken van deze afdrachtvermindering, heeft de inhoudingsplichtige een S&O-verklaring nodig. Deze verklaring kan worden afgegeven als er gekwalificeerd speur- en ontwikkelingswerk wordt verricht.

Wat is speur- en ontwikkelingswerk?

Onder speur- en ontwikkelingswerk wordt verstaan het verrichten van systematisch georganiseerde werkzaamheden, direct en uitsluitend gericht op:

  • Technisch wetenschappelijk onderzoek;
  • De ontwikkeling van voor de S&O-inhoudingsplichtige technische nieuwe (onderdelen van):  fysieke producten, fysieke productieprocessen of programmatuur (software).

Onder programmatuur wordt verstaan, het niet-fysieke, logische deelsysteem van een informatiesysteem dat de structuur van de gegevens en van de verwerkingsprocessen bepaalt voor zover dat deelsysteem is vastgelegd in een formele programmeertaal.

Let op! Niet als S&O-activiteiten kunnen worden aangemerkt:

  • Het bij het verrichten van andere activiteiten toevallig iets nieuws ontdekken;
  • Werkzaamheden zoals marktonderzoek, het verrichten van beleidsstudies, het analyseren van productieprocessen die niet binnen de onderneming zijn ontwikkeld en productvergelijkend onderzoek e.d.;
  • Organisatorische en administratieve werkzaamheden.
Hoe hoog is het voordeel in de loonbelasting bij de WBSO?

Ten aanzien van de hoogte van de afdrachtvermindering in de loonheffing geldt het volgende. De grondslag van de afdrachtsvermindering wordt gesteld op de som van:

  • Het aantal uren dat de werknemers naar verwachting aan het speur- en ontwikkelingswerk zullen besteden, vermenigvuldigd met het gemiddelde uurloon; en
  • Het bedrag aan kosten en uitgaven of het forfaitaire bedrag aan kosten en uitgaven.

Het forfaitaire bedrag aan kosten en uitgaven wordt berekend door de eerste 1.800 S&O-uren in het kalenderjaar te vermenigvuldigen met € 10 en de overige S&O-uren met € 4 te vermenigvuldigen, en de uitkomsten bij elkaar op te tellen.

Voor het bedrag van de afdrachtvermindering wordt uitgegaan van 16% van de grondslag. Over de eerste € 350.000 binnen het kalenderjaar is de afdrachtvermindering echter 32% (voor starters zelfs 40%). De S&O-afdrachtvermindering kan echter nooit meer bedragen dan de af te dragen loonheffing in een tijdvak.

Let op! Als een keuze wordt gemaakt voor de forfaitaire benadering, dan hoeft geen administratie te worden bijgehouden van de gerealiseerde kosten en uitgaven en hoeft na afloop geen melding te worden gedaan van de gemaakte kosten en uitgaven. Dit kan een lastenverlichting opleveren. In de praktijk is het echter zo dat deze administratieve last veelal opweegt tegen het voordeel dat behaald wordt bij het uitgaan van de werkelijke kosten gelet op de huidige uurtarieven.

Faciliteiten in de inkomstenbelasting

Op het moment dat je als ondernemer voor de inkomstenbelasting zonder personeel opereert, ben je logischerwijs niet inhoudingsplichtig voor wat betreft de loonbelasting en kun je om die reden ook geen gebruik maken van de hiervoor beschreven afdrachtvermindering. Wanneer je dan wel activiteiten op het gebied van research en development verricht, kun je gebruik maken van een specifieke ondernemersaftrek, te weten de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O-aftrek).

Kom ik in aanmerking voor een innovatievoordeel in de inkomstenbelasting?

Indien je als ondernemer voldoende onderzoekuren maakt, kun je voor een extra aftrek op de winst in aanmerking komen. Om deze S&O-aftrek toe te kunnen passen, moet aan diverse voorwaarden worden voldaan. Er moet namelijk sprake zijn van:

  • Een ondernemer;
  • Die voldoet aan het urencriterium;
  • En in het kalenderjaar ten minste 500 uur besteedt aan werk dat middels een S&O-verklaring is aangemerkt als (eerder in dit artikel beschreven) speur- en ontwikkelingswerk.
Hoe hoog is het voordeel bij innovatie in de inkomstenbelasting?

De hoogte van de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk is een wettelijk vastgelegd vast bedrag. In de wetgeving voor 2023 bedraagt dit bedrag € 14.202. Daarbovenop geldt nog een extra aftrek voor de startende zzp’ers van € 7.106.

Let op! Op het moment dat je als ondernemer voor de inkomstenbelasting met een S&O-verklaring op het punt staat de onderneming om te zetten naar een bv-structuur, ben je aangewezen op de geruisloze omzetting, wil je niet het mogelijke recht op toepassing van de innovatiebox verliezen. Laat je hierbij altijd adviseren door een deskundige partij.

Faciliteiten in de vennootschapsbelasting

Indien je ondernemer bent middels een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, dan is dat lichaam belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Allereerst kan er dan mogelijk gebruik worden gemaakt van de hiervoor beschreven faciliteit in de loonbelasting, voorts kan er in de vennootschapsbelasting mogelijk nog beroep worden gedaan op de zogeheten innovatiebox.  

Wat is de innovatiebox?

De innovatiebox houdt in, dat netto-voordelen uit zelf voortgebrachte kwalificerende immateriële activa belast zijn naar een effectief tarief van (maximaal) 9%. De faciliteit is niet vormgegeven als een direct toe te passen verlaagd tarief, maar in plaats daarvan is bepaald dat de voordelen die voor de innovatiebox in aanmerking komen slechts voor 9/25e deel in aanmerking worden genomen, het overige deel van de behaalde resultaten is dan vrijgesteld.

Het is echter zo, dat de voordelen pas tegen het gunstige innovatiebox-tarief in aanmerking worden genomen als de drempel is overstegen. Deze drempel bestaat (in het algemeen) uit het bedrag van de nog in te lopen voortbrengingskosten. Deze kosten zijn immers al voor aftrek in aanmerking gekomen. Er is dus pas sprake van winst die in aanmerking komt voor de innovatiebox als de kosten zijn goedgemaakt.

Wanneer kan ik de faciliteit toepassen?

De faciliteit kan worden toegepast als er sprake is van het zelf voortbrengen van een kwalificerend immaterieel actief, met andere woorden het activum waarmee voordeel behaald wordt moet voor eigen rekening en risico van de vennootschap zijn voortgebracht. Voorts wordt met kwalificerend immaterieel activum bedoeld: een immaterieel activum dat is voortgevloeid uit speur- en ontwikkelingswerk waarvoor aan de belastingplichtige een S&O-verklaring is afgegeven. Kortom: zonder S&O-verklaring (WBSO) geen toepassing van de innovatiebox.

Fiscale advisering inzake innovatie en belastingen

Gezien de grote belangen, valt het aan te bevelen om zaken over de toepassing van de innovatiebox zoveel mogelijk vooraf af te stemmen met de Belastingdienst. Bij voorkeur worden deze afspraken dan vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, welke veelal zal gelden voor vijf jaar.

Voorts is het van belang dat de S&O-verklaring tijdig vooraf wordt aangevraagd, de faciliteiten gelden namelijk enkel en alleen ten aanzien van toekomstige werkzaamheden.

Advies of offerte inzake innovatie?

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen of wenst u meer informatie te ontvangen? Neem dan gerust eens – geheel vrijblijvend – contact op met één van onze onderstaande adviseurs.

Deel deze pagina

Laatste update op 16-02-2023
Artikel gemaakt op 15-02-2023
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Innovatie en investeren Innovatie en fiscale voordelen

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap