print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Tozo-regeling

Tozo-regeling

Nieuws TOZO regeling juni 2021

De TOZO regeling is verlengd tot en met 30 september 201. De voorwaarden zijn niet aangepast. TOZO 5 kan worden aangevraagd vanaf 1 juli 2021. TOZO 4 moet u aanvragen voor 30 juni 2021.

Nieuws TOZO regeling 22 januari 2021

De maximale vergoeding voor de TOZO blijft gelijk. De voorwaarden worden wel iets beter. Door de verlengde lockdown komt er ruim € 7 miljard extra beschikbaar voor ondernemers. De belangrijkste wijzigingen:

 • TOZO: de vermogenstoets per 1 april 2021 komt te vervallen (TOZO 4). Een aanvraag met terugwerkende kracht voor de voorgaande maanden wordt mogelijk, dus aanvragen op 1 mei 2021 vanaf 1 april 2021. 
 • NOW regeling : er wordt 85% van de loonkosten vergoed (dit was 80%) (lees meer)
 • Let op: de TVL is fors verruimd (lees meer)

Nieuws TOZO

Terugbetaling van de lening in het kader van de TOZO begint niet per 1 januari 2021 maar pas vanaf 1 juli 2021, dit is op 16 december 2020 bekend gemaakt. Vorenstaande geldt voor alle TOZO leningen. Tevens krijgen de ondernemers langer de tijd om de lening af te lossen, de termijn was 3 jaar en wordt nu 3 jaar en 6 maanden.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo-regeling)

Veel ZZP'ers en ondernemers komen in de financiële problemen. Dit is nu al direct te merken in de cultuursector, in de horeca, bij kappers, etc. De overheid komt hierom met een tijdelijke ondersteuningsmaatregel voor deze groep ondernemers. Het besluit is op 17 april 2020 gepubliceerd. De nieuwe regelingis op 20 mei 2020 bekend gemaakt

Tozo 2.0 regeling (20 mei 2020) 

De Tozo regeling wordt verlengd. De voorwaarden

 • Geen vermogenstoets
 • Er wordt niet gekeken naar de levensvatbaarheid van de onderneming
 • Er komt een partnertoets, dit was bij Tozo 1 nog niet zo. De partnertoetst wil zeggen dat het inkomen van de partner meetelt voor het bepalen van de uitkering. Is het huishoudinkomen hoger dan het sociale minimum dan heeft u geen recht op de uitkering.

Heb ik recht op de Tozo uitkering?

Via deze internetsite kunt u eenvoudig bepalen of u recht heeft op de Tozo regeling

Financiële ondersteuning ZZP'ers (en DGA's) bij coronaproblemen

 • De maatregel geldt voor ondernemers en ZZP'ers en DGA's (laatste lees hier).
 • De maatregel wordt uitgevoerd door de gemeente.
 • De maatregel geldt voor 3 maanden (dus tot 1 juni 2020).
 • De tijdelijke maatregel vindt haar basis in het besluit bijstandverlening zelfstandigen 2014.
 • Toets levensvatbaarheid onderneming is niet van toepassing (artikel 2 Bbz).
 • Uitkering wordt binnen 4 weken verstrekt en kan maximaal 13 weken duren.
 • Maximale ondersteuning € 1.500 netto per maand.
 • De ondernemer moet zijn gestart vóór 1 januari 2020.
 • De ondernemer - die in Nederland woont - moet tenminste 18 jaar oud zijn en nog geen AOW ontvangen.
 • De ondernemer kan een lening krijgen van maximaal € 10.157.

Volgens de site van het ROZ in Hengelo geldt deze maatregel ook voor een DGA met tenminste 50% van de aandelen. Of dit landelijk zo is, is thans niet duidelijk.  

Terugbetalen van de uitkering

De uitkering hoeft niet te worden terugbetaald. De lening moet wel worden terugbetaald.

Welke informatie aanleveren voor Tozo-regeling?

 • Kopie ID-bewijs;
 • Uitdraai Kamer van Koophandel;
 • Gezinssamenstelling;
 • Informatie (ook financieel) over uw bedrijf en de personeelsleden.

DGA en Tozo-regeling

De Tozo-regeling is ook bedoeld voor de DGA. In de praktijk is dit echter een lastig verhaal. De voorwaarden:

 • De DGA moet fulltime voor de B.V. werken (tenminste 1.225 uur). Deze urenregeling geldt voor zelfstandige ondernemers (natuurlijke personen). Waarom deze nu ook voor DGA's moet gelden, is onduidelijk.
 • De DGA moet de volledige zeggenschap hebben (meer dan 50%) en het financiële risico dragen. Dit is een bijzondere bepaling, waarom de 50%> nodig is, is onduidelijk.
 • De DGA moet aannemelijk maken dat de DGA thans geen salaris kan betalen. Hierdoor moet er ook in overleg worden getreden met de Belastingdienst inzake het gebruikelijk loon, verwachten wij. Een voorbeeld brief treft u hier aan.

Wanneer geen recht op Tozo-regeling ?

 • U werkt niet minimaal 1.225 uur voor uw bedrijf.
 • In sommige gevallen als u ook een dienstbetrekking heeft.
 • U woont niet in Nederland, ondernemers die in België of Duitsland wonen komen niet in aanmerking voor de regeling.
 • U bent nog geen 18 jaar en / of bent met pensioen.
 • U bent na 1 januari 2020 gestart.
 • U heeft voldoende inkomen (er is geen vermogens-partnertoets).

TOZO regeling en TOGS regeling

De tegemoetkoming van deze regelingen kunnen samenlopen, dat is geen probleem. u kunt dus €4.000 (TOGS) aanvragen en ook een uitkering (TOZO). De eenmalige gift wordt niet verrekend met de uitkering.

Noodloket ondernemers

Er komt ook een noodloket voor ondernemers. De tegemoetkoming is eenmalig € 4.000. Dit betreft een gift die niet hoeft te worden terugbetaald. De regeling geldt voor ondernemers in bepaalde groepen, zoals horeca. De onderneming moet wel een fysieke ruimte / inrichting hebben buiten de eigen woning.

Tozo-regeling en AOW-leeftijd

De kring van rechthebbenden voor de Tozo bestaat inderdaad uit zelfstandigen vanaf de leeftijd van 18 jaar tot de AOW-gerechtigde leeftijd. Ondernemers met een AOW-uitkering komen omdat zij de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, niet in aanmerking voor bijstand op grond van de Tozo.  Personen met een volledige AOW-uitkering kunnen nooit onder het sociaal minimum terechtkomen, ook niet als hun inkomen daalt als gevolg van de coronacrisis. Die mogelijkheid bestaat alleen voor personen met een onvolledige AOW-uitkering. Over het algemeen hebben personen met een onvolledige AOW al een uitkering op grond van de aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO), waardoor zij een gegarandeerd inkomen hebben tot de voor AOW-gerechtigden geldende, hogere bijstandsnorm. Indien de AOW-gerechtigde ondernemer een inkomen heeft onder het sociaal minimum, al dan niet als gevolg van de coronacrisis, dan kan alsnog een beroep worden gedaan op de AIO, die wordt uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank.

Vermogen in B.V. en Tozo-regeling voor DGA

In de Kamervragen d.d. 10 april 2020 kwam dit aan de orde. De Minister komt tot het volgende:

Telt het ondernemingsvermogen in de B.V. mee voor de aanvraag van de Tozo-regeling? De B.V. heeft dan voldoende middelen om het salaris nog even te betalen. Dit geld is echter van de B.V. en is nodig om deze roerige tijd te doorstaan.

 • De DGA dient evenals andere zelfstandigen te voldoen aan de voorwaarden die in de Tozo worden gesteld.
 • Het ondernemingsvermogen wordt daarbij vrijgelaten in de Tozo.
 • De DGA die een beroep wil doen op de Tozo moet verklaren dat er als gevolg van de coronacrisis inkomensdaling is waardoor zijn / haar inkomen tot onder sociaal bijstandsniveau is gedaald.
 • Specifiek van belang voor de DGA is bovendien dat de DGA moet verklaren dat hij, alleen of samen met andere in de B.V. werkzame personen meer dan 50% van de aandelen heeft.
 • Daarnaast heeft de DGA evenals andere zelfstandigen die gebruik maken van de Tozo de plicht om uit eigen beweging inlichtingen te verstrekken die relevant zijn voor het recht op en de hoogte van de bijstand.

Wat mag de gemeente vragen voor Tozo-uitkering?

De maatregelen worden door gemeenten uitgevoerd. Elke gemeente doet dit op zijn eigen manier, dit levert problemen op. Dit is opgelost doordat het ministerie een model aanvraagformulier heeft opgesteld voor gemeenten.

Wat mag de gemeente vragen?

 • Uittreksel Kamer van Koophandel? Nee, KvK-nummer wel.
 • Vermogen van de partner? Nee, niet relevant voor aanvraag.
 • Jaarrekeningen? Nee, tenzij de laatste jaarrekening kan worden gebruikt om inzicht te geven over de liquiditeitsproblemen van de ondernemer.
 • Inkomen van de partner? Nee, niet relevant voor aanvraag.
 • Mag info van de partner worden gevraagd? Ja, dit enkel om de soort bijstandsuitkering vast te stellen (voor alleenstaanden of gehuwden).
 • Inzicht liquide middelen van de ondernemer? Ja, dit mag worden opgevraagd, aldus de Kamervragen op 10 april 2020. De ondernemer moet aannemelijk maken dat hij door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen zijn gekomen.

Via deze site kunt u het voorbeeldformulier "wat heeft de gemeente nodig voor een Tozo-aanvraag'" raadplegen.

Hoe een Tozo-aanvraag voorbereiden?

Als u dit formulier zou invullen, heeft u alle relevante informatie voorhanden.

Bestemming lening € 10.000 en Tozo

Moet de lening een bepaalde bestemming hebben en kan deze lening ook dienen om een deel van de vaste lasten te voldoen? 

 • De zelfstandige die als gevolg van de coronacrisis wordt geconfronteerd met een liquiditeitsprobleem, kan een beroep doen op bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal.
 • Een liquiditeitsprobleem is aan de orde als de zelfstandige over onvoldoende geldmiddelen beschikt om aan de financiële verplichtingen verbonden aan diens bedrijf of zelfstandig beroep te voldoen.
 • De aanvrager dient dit aannemelijk te maken en te verklaren.
 • Het betreft een lening van ten hoogste  € 10.157, met een maximale looptijd van drie jaar, met 2% rente.
 • De betaling van aflossing en rente wordt niet eerder verplicht dan 1 januari 2021.
 • Bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal wordt niet verleend voor zover dat leidt tot een overschrijding van het de-minimisplafond, bedoeld in de algemene de-minimisverordening.
 • Als eerder al staatssteun is verleend zonder dat het de-minimisplafond is bereikt, kan tot aan het plafond verdere steun worden verleend.
 • De staatssteun betreft hier het voordeel dat ontstaat vanwege de lage, niet marktconforme rente, van 2%.

Zelfstandige met inkomen uit dienstbetrekking

De zelfstandig ondernemer moet voldoen aan het urencriterium (1.225 uur per jaar) om een TOZO uitkering te kunnen krijgen. Ook als u naast het feit dat u zelfstandige bent een dienstbetrekking heeft moet u aan de regeling voldoen. De inkomsten uit de dienstbetrekking tellen mee bij bij de bepaling of u recht heeft op de TOZO uitkering. Dit inkomen mag de bijstandsnorm niet overtreffen. 

Fictieve dienstbetrekking, ondernemer en Tozo-uitkering

Het urencriterium brengt tot uitdrukking dat de uitoefening van het bedrijf of zelfstandig beroep een reëel karakter met een substantieel tijdsbeslag dient te hebben. Dit volgt uit de antwoorden op Kamervragen op 10 april 2020. Om in aanmerking te kunnen komen voor een uitkering op grond van de Tozo geldt:

 • Dat moet zijn voldaan aan het criterium dat de zelfstandige ten minste 1.225 uur per jaar (ofwel gemiddeld 23,5 uur per week) ten behoeve van het bedrijf of zelfstandig beroep werkzaam moet zijn geweest.
 • Dit geldt ook voor degene die naast zijn zelfstandige activiteiten werkzaamheden op basis van een fictief dienstverband verricht. Er geldt hiervoor geen afwijkende norm.
 • Indien een belanghebbende niet voldoet aan het urencriterium, wordt hij volgens de definitie in de Tozo niet aangemerkt als zelfstandige en kan daarmee geen recht doen gelden op een Tozo-uitkering.
 • Wie niet aan het urencriterium voldoet, is aangewezen op arbeid in dienstbetrekking en kan eventueel een beroep doen op bijstand op grond van de Participatiewet. Indien degene die, naast zijn zelfstandige activiteiten, werkzaamheden op basis van een fictief dienstverband verricht wel voldoet aan het urencriterium en aan de overige voorwaarden om in aanmerking te komen voor een Tozo-uitkering, dan wordt bij het vaststellen van het recht op en de hoogte van de algemene bijstand behalve het inkomen als zelfstandige ook het inkomen uit het fictief dienstverband in aanmerking genomen.
 • Er bestaat alleen recht op algemene bijstand als het totale inkomen de op de zelfstandige van toepassing zijnde bijstandsnorm niet overstijgt.

Bron Tozo-regeling

Uitleg rijksoverheid d.d. 25 maart 2020

Wie kan een beroep doen op de Tozo regeling

TOZO 2.0 regeling 20 mei 2020

De TOZO regeling per 1 juni 2020

Vragen over corona maatregelen?

Bedrijfsnaam

*

Naam

*

Aantal medewerkers

Bent u tevreden over uw belastingadviseur :

Wilt u een vrijblijvende offerte / advies ontvangen?

Opmerkingen/vragen

Ja, ik ga akkoord met de verwerking van mijn gegevens. Jongbloed Fiscaal Juristen NV mag mij per e-mail info sturen en mijn persoonlijke gegevens gebruiken om mijn interessegebieden vast te stellen zoals hier beschreven, en ik ben me ervan bewust dat ik op elk moment mijn toestemming kan intrekken.

Deel deze pagina

Laatste update op 21-06-2021
Artikel gemaakt op 01-04-2020
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Coronavirus en belastingen Tozo-regeling

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap