print sitemap zoeken disclaimer contact

Bezwaar Belastingdienst

In het belastingrecht geeft het bezwaar de belastingplichtige de mogelijkheid zich tegen een door de Belastingdienst opgelegde belastingaanslag of beschikking te verzetten. Bezwaar maken moet schriftelijk. Op onze internetsite staan voorbeeld-bezwaarschriften.

Waartegen kan bezwaar worden gemaakt?

Niet tegen elke beslissing of handeling van de Belastingdienst kan bezwaar worden gemaakt. Anders dan in het algemene bestuursrecht kan alleen bezwaar worden gemaakt tegen:

  • belastingaanslagen;
  • voor bezwaar vatbare beschikkingen;
  • voldoening, afdracht en inhouding.

Voor het indienen van een bezwaarschrift is geen griffierecht verschuldigd.

Waaraan moet het bezwaarschrift voldoen?

Het bezwaarschrift moet de volgende onderdelen bevatten:

  • naam en adres indiener;
  • dagtekening;
  • omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt;
  • de gronden (redenen) van het bezwaar.

Als niet aan die voorwaarden is voldaan, moet de Belastingdienst daarop wijzen en de mogelijkheid bieden het ontbrekende alsnog in te dienen. Als dat niet gebeurt, kan het bezwaar niet-ontvankelijk worden verklaard. In het algemeen zal de Belastingdienst dan nog wel een beslissing nemen op het bezwaar, maar die kan dan niet meer worden voorgelegd aan de rechter.

Wanneer moet bezwaar worden gemaakt?

De termijn voor het indienen van een bezwaar is zes weken, te rekenen vanaf de dagtekening van de beslissing van de Belastingdienst. Doorgaans is de dagtekening van belastingaanslagen gelegen na de verzending. Dat geeft dus wat extra ruimte.

Als de dagtekening ligt voor die van bekendmaking, beginnen de zes weken te lopen vanaf de dag na die bekendmaking.

Als sprake is van inhouding (bijvoorbeeld van loonbelasting), afdracht (bijvoorbeeld dividendbelasting) of voldoening (bijvoorbeeld BTW), begint de termijn te lopen de dag na die van inhouding / voldoening / afdracht.

Mondelinge toelichting

Bij de behandeling van het bezwaar bestaat ook de mogelijkheid de grieven mondeling toe te lichten. Op grond van de wet dient in belastingzaken te worden verzocht om te worden gehoord. De Belastingdienst heeft echter het beleid dat zij vraagt of de belastingplichtige wil worden gehoord.

Beslistermijn

De Belastingdienst beslist op het bezwaar binnen zes weken nadat de bezwaartermijn is verstreken dan wel nadat het bezwaar compleet is. Die termijn kan eenmaal met zes weken worden verlengd. Verdere verlenging is mogelijk met instemming van de belastingplichtige.

Redelijke termijn

De Belastingdienst moet binnen een redelijke termijn uitspraak doen op een bezwaarschrift (artikel 8:73 AWB). Als de Belastingdienst dit niet doet, dan kan er immateriële schadevergoeding worden geclaimd. In een procedure bij de Hoge Raad in 2013 wordt in deze een vergoeding van € 2.000 toegekend in een situatie waarbij een belastingplichtige ruim 2 jaar moest wachten op beantwoording van zijn bezwaarschrift.

Kostenvergoeding

Als het bezwaar wordt gehonoreerd, kan aanspraak worden gemaakt op vergoeding van de kosten van het bezwaar. De vergoeding is forfaitair (lees: laag) vastgesteld. Het standaardtarief voor het indienen van een bezwaarschrift door een adviseur is € 235.

Uitzonderingen

Niet in alle gevallen is het bezwaar de aangewezen weg om tegen een beslissing van de Belastingdienst op te komen. De belangrijkste uitzonderingen zijn:

  • De voorlopige aanslag inkomstenbelasting. Daarvan kan bij de Belastingdienst om herziening worden gevraagd. Als dat verzoek wordt afgewezen, kan tegen die afwijzing wel bezwaar worden gemaakt.
  • Rechtstreeks beroep. Als in de fase voorafgaande aan het bezwaar, doorgaans bij de aanslagregeling, het geschil al uitvoerig is besproken en uitgekristalliseerd, kan – met toestemming van de Belastingdienst – direct in beroep worden gekomen bij de (belasting)rechter. 

Oriënterend gesprek

Als u overweegt om een bezwaarprocedure jegens de Belastingdienst op te starten, is het verstandig om te kijken wat uw kansen zijn. In een oriënterend gesprek (geen kosten) kunnen wij met u de mogelijkheden en onmogelijkheden doorlopen. Tevens kan dan op basis van wetgeving en jurisprudentie (uitspraken van rechters) worden bekeken wat uw kansen zijn. Bel gerust met één van onze adviseurs.

Deel deze pagina

Laatste update op 07-01-2022
Artikel gemaakt op 18-07-2013
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kantoor Werkzaamheden Bezwaar Belastingdienst

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap