print sitemap zoeken disclaimer contact

Wijziging schenkbelasting 2023

Sinds 2023 zijn een aantal regelingen binnen de schenkbelasting gewijzigd. Zo is de schenkingsvrijstelling eigen woning verlaagd tot € 28.947 (gelijk aan de eenmalig verhoogde vrijstelling). Eind 2022 is er daarom een nieuw besluit vastgesteld. In dit artikel een toelichting. De tarieven en vrijstellingen zijn in 2023 aangepast.

Actualisering besluit schenk- en erfbelasting 

Het besluit vrijstellingen schenk- en erfbelasting is onlangs geactualiseerd naar aanleiding van de nieuwe wetgeving per 1 januari 2023. De wijzigingen hebben betrekking op:

  1. De eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning; 
  2. De samenloop tussen schenkbelasting en vennootschapsbelasting; en
  3. De schenkbelasting bij het vervallen van een schenking onder schuldigerkenning.  

In dit artikel gaan wij nader in op de nieuwe wetgeving en doorgevoerde wijzigingen in het besluit. 

Eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning 

Onderdeel 8 van het besluit over de eenmalige verhoogde vrijstelling schenkbelasting is geactualiseerd naar aanleiding van de verlaging van de eenmalig verhoogde vrijstelling schenkbelasting voor schenkingen ten behoeve van een eigen woning (jubelton) per 1 januari 2023 en de afschaffing daarvan per 1 januari 2024. 

Met ingang van 1 januari 2023 is de jubelton verlaagd tot € 28.947. Deze vrijstelling geldt voor een schenking ten behoeve van de eigen woning, mits de schenking voldoet aan de wettelijk vastgelegde voorwaarden. De jubelton zal per 1 januari 2024 volledig worden afgeschaft. 

De afschaffing van de jubelton heeft gevolgen voor met name de spreidingsmogelijkheid. De spreidingsmogelijkheid houdt in dat de verkrijger die in een kalenderjaar de eenmalig verhoogde vrijstelling eigen woning slechts gedeeltelijk heeft benut, in de twee daaropvolgende kalenderjaren aanvullende schenkingen voor de eigen woning van dezelfde schenker onder het restant van de eenmalig verhoogde vrijstelling mag brengen, mits aan alle voorwaarden is voldaan. Deze bepaling is per 1 januari 2023 komen te vervallen. Wel is er een overgangsrecht opgenomen voor schenkingen die voor het eerst in 2021 of 2022 zijn gedaan. Voor deze schenkingen geldt dat een eventueel restant van de vrijstelling nog in 2023 kan worden benut.  

De bestedingseis houdt in dat een schenking met toepassing van de verhoogde vrijstelling eigen woning uiterlijk in het tweede kalenderjaar volgend op het eerste kalenderjaar waarvoor een beroep op de vrijstelling is gedaan, moet zijn besteed ten behoeve van de eigen woning. Deze bepaling blijft in tegenstelling tot de spreidingsmogelijkheid wel van kracht, ongeacht het jaar waarin de schenking is ontvangen. Voor een schenking in 2023 betekent dit, dat de schenking uiterlijk op 31 december 2025 besteed moet worden aan de eigen woning.  

Samenloop schenkbelasting en vennootschapsbelasting 

In onderdeel 6 van het besluit is een goedkeuring opgenomen ter voorkoming van samenloop van vennootschapsbelasting en schenkbelasting. Onder voorwaarden keurt de staatssecretaris goed dat geen schenkbelasting wordt geheven over een schenking van een bedrag dat tot de belastbare winst voor de vennootschapsbelasting wordt gerekend. In een afzonderlijk artikel wordt nader ingegaan op de werking van deze samenloopvrijstelling (bij de overdrachtsbelasting) en de toepassing in de praktijk (lees hier).  

Schenkbelasting bij vervallen schenking onder schuldigerkenning 

In onderdeel 10 van het besluit is een goedkeuring opgenomen die de mogelijkheid opent om schenkbelasting terug te krijgen in de situatie dat een schuldigerkenning vervalt bij overlijden. 

Als schenker kunt u ervoor kiezen om het te schenken bedrag niet meteen aan de ontvanger te betalen, maar in plaats daarvan een bedrag schuldig te erkennen dat pas op een bepaald tijdstip opeisbaar is. Dit wordt een schenking onder schuldigerkenning, dan wel een schenking op papier genoemd. De schenking vindt plaats op het moment van de schuldigerkenning en de verkrijging. Dit is tevens het moment waarop schenkbelasting wordt geheven. 

In de situatie waarin de opeisbaarheid van de schenking onder schuldigerkenning is gekoppeld aan het overlijden van de schenker, is sprake van een zogenoemde schenking ter zake des doods. Indien deze schenking tijdens het leven niet reeds is uitgevoerd, komt de schenking op het moment van overlijden te vervallen voor zover de schenking niet is vastgelegd in een notariële akte of niet door de schenker persoonlijk is aangegaan. 

Bovenstaande leidt ertoe dat de schuld uit hoofde van de schuldigerkenning komt te vervallen. Dit zou betekenen dat over het schuldig erkende bedrag naast de eerder geheven schenkbelasting op het moment van overlijden ook erfbelasting verschuldigd kan zijn.  

In het geactualiseerde besluit is opgenomen dat de eerder geheven schenkbelasting door de inspecteur kan worden verminderd voor het gedeelte van de schuldigerkenning dat is komen te vervallen. De vermindering wordt verleend op het verzoek van de belastingplichtige door het doen van aangifte schenkbelasting. Indien de begiftigde tevens erfgenaam is, dan mag de inspecteur de te verminderen schenkbelasting in mindering brengen op de verschuldigde erfbelasting. 

Noot fiscaal jurist inzake schenkbelasting 2023

2023 Is het laatste jaar waarin een beroep gedaan kan worden op de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling ten behoeve van de eigen woning. Indien in 2021 of 2022 reeds een bedrag is geschonken onder toepassing van deze stakingsvrijstelling, maar niet de volledige vrijstelling is benut, dan mag het restant nog in 2023 worden geschonken. Deze spreidingsmogelijkheid is vervallen per 1 januari 2023, wat betekent dat een eventueel onbenut deel van de schenkingsvrijstelling na 2023 niet meer benut kan worden. 

Een schenking onder schuldigerkenning wordt vaak toegepast in de situatie waarin ouders vermogen willen overdragen aan de volgende generatie, maar nog zelf over dit vermogen wensen te beschikken tot aan het overlijden. In het geactualiseerde besluit is opgenomen dat deze schenking op het moment van overlijden komt te vervallen, indien de schenking niet is vastgelegd in een notariële akte. De schenking wordt dan toegevoegd aan de nalatenschap. Indien u voornemens bent om te schenken onder schuldigerkenning en u legt dit niet vast in een notariële akte, dan dient u de schuld uiterlijk 180 dagen voor uw overlijden af te lossen. Op deze wijze voorkomt u dat de schenking alsnog in de nalatenschap terecht komt.  

Heeft u naar aanleiding van het lezen van dit artikel vragen of bent u opzoek naar meer informatie omtrent het schenk- en erfrecht in het kader van bijvoorbeeld estateplanning? Neem dan gerust contact op met één van onderstaande adviseurs.  

Gratis fiscale informatie en advisering inzake estate planning

Voor verdere informatie kunt u zich inschrijven op onze nieuwsbrief of ons volgens op Facebook of LinkedIn. U kunt uw vraag stellen via e-mail, binnen 48 uur krijgt u van ons een offerte of een advies. Meer informatie over ons kantoor treft u hier aan (magazine).

Bent u bezig met een bedrijfsopvolging of estate planning, of wilt u hier eens over worden bijgepraat? Neem gerust contact op met de auteur van dit artikel.

Bron wijziging schenkbelasting 2023

Besluit 13 december 2022 nr 2022-0000023865 Schenk en erfbelasting

Deel deze pagina

Laatste update op 08-03-2023
Artikel gemaakt op 06-03-2023
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Schenken en erven Wijziging schenkbelasting 2023

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap