print sitemap zoeken disclaimer contact

Crisisheffing voetballers

Voetbalclubs krijgen een extra last van ongeveer € 50.000.000 voor de kiezen, dit is 12% van de totale begroting van alle clubs. In dit artikel een toelichting op de crisisheffing voor voetballers. De crisisheffing wil zeggen dat de voetbalclub 16% extra heffing moet betalen over de salarissen (en bonussen) van de voetballers, voor zover dit salaris hoger is dan € 150.000. De belangrijkste aandachtspunten voor voetbalclubs zijn:

 1. Maak bezwaar tegen de zelf ingediende aangifte loonbelasting.
 2. Bekijk bestaande contracten om te bezien of beloningen aan 2013 kunnen worden toegerekend.
 3. Hou er rekening mee dat de regeling ook in 2013 wel eens zou kunnen gelden, pas contracten hierop aan resp. sluit nieuwe contracten op een slimme manier af.

Crisisheffing, terugwerkende kracht mag niet

Een DGA keert een bonus ad € 600.000 aan zichzelf uit in februari 2012. In april 2012 is aangekondigd dat de wetgeving (vermoedelijk) wordt aangepast. Dit is volgens de Rechtbank de eerste aanwijzing dat de crisisheffing wordt ingevoerd (artikel 32bd Wet Loonheffing). Er is sprake van het doorbreken van de fair balance, aldus de rechter. De loonheffing moet worden terugbetaald, het beroep is terecht. (Bron uitspraak.)

De crisisheffing, een terugblik

Met ingang van 18 juli 2012 is de ‘Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013’ in werking getreden, het zogenaamde Kunduz-akkoord (medio april 2012). In deze wet zijn diverse maatregelen opgenomen die zouden ingaan per 1 januari 2012. Niet alle maatregelen zijn ingevoerd, de crisisheffing wel. Deze pseudo eindheffingsregeling doet veel voetbalclubs pijn in de "knip".

Een belangrijke wijziging voor voetballers (eigenlijk de voetbalclubs) is de zogenaamde eenmalige crisisheffing over salarissen in 2012 welke hoger zijn dan € 150.000. De werkgever moet eenmalig 16% over het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking (inclusief bonussen) afdragen. Het gaat hierbij om het loon dat in 2012 is genoten.

Deze crisisheffing is geregeld in een nieuw artikel in de Wet op de Loonbelasting 1964, namelijk artikel 32bd van de ‘Wet op de loonbelasting 1964’.

Crisisheffing verwerken in de jaarrekening

De crisisheffing moet in een jaarrekening worden opgenomen. Bij de meeste voetbalclubs is de jaarrekening niet gelijk aan het kalenderjaar. De regeling is bekend geworden op 18 juli en ziet vervolgens op geheel 2012, derhalve twee boekjaren. Per einde van van het boekjaar 2011 / 2012 moet dus een inschatting worden gemaakt van de fiscale schade van de crisismaatregel. Deloitte heeft hierover een artikel geschreven, dit kunt u hier raadplegen.

Betalen crisisheffing

De crisisheffing moet worden betaald vóór 31 maart 2013. Als er niet kan worden betaald, dan moet er schriftelijk betalingsonmacht worden gemeld. Wordt dit niet of niet tijdig ingediend, dan zijn de (feitelijk en formeel) bestuurders in privé aansprakelijk voor de belastingaanslag.

Wat is er tegen de crisismaatregel te doen?

Wet is wet en de rechter kan een wet niet toetsen. Zo, hiermee lijkt de zaak opgelost. Het kan wel zo zijn dat een wet in strijd is met Europese wetgeving en / of dat een wet onrechtmatig is. De voetbalclubs hadden hun begroting al ingediend en op orde en vervolgens komt er een forse belastingheffing voorbij. Dit zou als onbehoorlijk kunnen worden gezien, de maatregel wordt namelijk met terugwerkende kracht ingevoerd.

De meeste oplossingen zullen worden gevonden in:

 1. Het gaat om loon uit tegenwoordige dienstbetrekking, diverse clubs bedenken hiervoor hun eigen maatregelen. Biijvoorbeeld het verlagen van het salaris in 2012 en dit omzetten in een bonus in 2013 of een hogere vertrekpremie of tekengeld.
 2. Bonussen welke zijn toe te rekenen aan 2012 vallen onder de regeling. Zijn de bonussen toe te rekenen aan andere jaren (zoals 2013), dan geldt dit niet. Dit kan een spanningsveld opleveren, laat u adviseren door een fiscaal jurist.
 3. De heffing geldt niet voor ontslaguitkeringen.
 4. Als voetballers een pensioendotatie zouden verrichten, wordt de grondslag wellicht lager. Dit geldt met name voor buitenlandse voetballers.
 5. Maak van een werknemer een ondernemer, dit zal in de voetbalwereld een lastige optie zijn.
 6. Huur voetballers van een buitenlandse club (sale en lease back, dus verkoop en terug huren).
 7. Nieuwe voetballers die in 2012 in dienstbetrekking komen een lager loon over 2012 geven. Hierbij opletten dat er een zakelijke reden is om het salaris in 2013 te verhogen.
 8. Een creatieve (waarschijnlijk niet uitvoerbare) oplossing kan ook zijn om een voetballer bij 2 clubs (BVO's) te laten voetballen.

De Staatssecretaris heeft aangegeven kritisch te zullen kijken naar de uitvoering van deze maatregel door voetbalclubs. Als er enkel om belasting te ontgaan maatregelen worden genomen, zal er worden opgetreden.

Rechtmatige terugwerkende kracht crisismaatregel voetballers

Het legaliteitsbeginsel of nulla poena-beginsel wil zeggen dat we mogen vertrouwen op de overheid / wetgever. Een persoon (voetballer of voetbalclub) is gehouden aan wetten die al bestonden op het moment dat de voetbalclub een beslissing neemt waarop deze wet ziet. Dit beginsel is een basisprincipe in de Nederlandse wetgeving.

Het Europese Hof van Justitie heeft in 2005 op verzoek van de Nederlandse Hoge Raad gekeken naar wetgeving welke met terugwerkende kracht is ingevoerd. Het is soms mogelijk dat met de terugwerkende kracht het vertrouwens- en rechtszekerheidsbeginsel wordt geschonden.

Het Gerechtshof in Arnhem heeft op 13 februari 2013 een uitspraak gedaan over de heffing van 30% over een zogenaamde excessieve vertrekvergoeding (artikel 32bb Wet op de Loonbelasting). In deze uitspraak oordeelde de rechter dat de heffing in strijd is met de artikel 1 van het Eerste Protocol bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De reden was dat de (feitelijke of materiële) terugwerkende kracht die door deze wet wordt gecreëerd niet of onvoldoende gerechtvaardigd is. Tegen deze uitspraak komt nog een Hoger Beroep, dit mag wel duidelijk zijn.

Advies Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.

De Belastingdienst of onze Staatssecretaris zal er zeker anders over denken. Dit zal dus betekenen dat alle werkgevers die met deze heffing te maken krijgen - ter behoud van rechten - bezwaar moeten aantekenen tegen de door hen zelf ingediende aangifte loonheffing.

Terugwerkende kracht is in principe niet toegestaan. De rechter maakt hierop nog wel eens een uitzondering als de wetswijziging wordt ingevoerd voor het algemeen belang en deze ook hiervoor noodzakelijk is. Een paar zaken zijn hierbij van belang:

 • Het rechtmatige vertrouwen van de voetbalclub (of andere betrokkenen) mag hierbij niet worden geschonden. 
 • De wetswijziging moet terugwerkende kracht hebben omdat er anders op grote schaal constructies worden opgezet en dit door de wetswijziging wordt tegengegaan.

Bovenstaande lijkt mij een gezonde basis voor een leuke procedure. Het lijkt mij verstandig dat elke voetbalclub bezwaar gaat aantekenen tegen de eigen aangifte en dat vervolgens door de KNVB een procedure wordt opgestart.

Pas op

De wettelijke bepaling (artikel 32bd van de Wet op de loonbelasting 1964) zegt op dit moment nog niks over 2012 of 2013. De letterlijke tekst stelt  “…het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking waarover in het voorafgaande kalenderjaar…”. De wettekst is dus niet beperkt tot 2012. De tekorten nemen nog steeds toe en er is dus geld nodig, wellicht blijft de crisisheffing ook in 2013 bestaan. Bij contracten is het dus verstandig om rekening te houden met deze maatregel.

Gerelateerde artikelen

Voetballers en 16% heffing, MKB Fiscaal Juristen.

Crisisheffing onrechtmatig.

Deel deze pagina

Laatste update op 08-12-2014
Artikel gemaakt op 02-02-2013
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Sport, artiest en fiscus Crisisheffing voetballers 2013

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap