print sitemap zoeken disclaimer contact

16% Heffing hoge lonen onrechtmatig?

Bezwaarschrift noodzakelijk 

Tegen de crisisheffing moet u bezwaar maken omdat deze wellicht in strijd is met het Europese recht en / of te laat bekend is gemaakt (terugwerkende kracht) en / of onevenredig werkt voor bepaalde groepen werknemers. Om uw rechten veilig te stellen, moet u binnen 6 weken na het indienen van de aangifte loonheffing bezwaar maken tegen de zelf ingediende aangifte loonheffingen. De termijn begint te lopen op de dag van betaling van de loonheffing.

Op dit moment loopt er een procedure bij de Hoge Raad inzake de ingangsdatum van de crisisheffing. De uitspraak wordt eind 2015/ begin 2016 verwacht. De Advocaat-Generaal (adviseur van de Hoge Raad) heeft bepaald dat de heffing te vroeg is gestart.

De crisisheffing

In 2012 is als crisismaatregel in de loonbelasting de extra heffing ingevoerd van 16% voor zover het jaarloon van een werknemer de € 150.000 overschrijdt. De heffing komt voor rekening van de werkgever. Wij schreven al eerder, zie crisisheffing voetballers, dat dit een onredelijke heffing is omdat de wetgeving is ingevoerd op het moment dat werkgevers en werknemers hierop niet meer kunnen reageren. De wetgeving is met terugwerkende kracht ingevoerd.  

Uitspraak Rechtbank Noord Holland

Een DGA keert een bonus ad € 600.000 aan zichzelf uit in februari 2012. In april 2012 is aangekondigd dat de wetgeving (vermoedelijk) wordt aangepast. Dit is volgens de Rechtbank de eerste aanwijzing dat de crisisheffing wordt ingevoerd (artikel 32bd Wet Loonheffing). Er is sprake van het doorbreken van de fair balance, aldus de rechter. De loonheffing moet worden terugbetaald, het beroep is terecht. (Bron uitspraak.)

Uitspraak Hof Arnhem

Hof Arnhem heeft in een zaak over de belastingheffing over excessieve vertrekvergoedingen bepaald dat deze heffing, aangekondigd in mei 2008, in strijd is met artikel 1 van het EVRM. Deze wetgeving leidde, net als de 16% heffing, tot belastingheffing met terugwerkende kracht zonder dat hiervoor voldoende rechtvaardiging bestond.

Deze uitspraak kan ook gevolgen hebben voor de 16% werkgeversheffing over lonen boven de € 150.000. De maatregel werd namelijk aangekondigd in april 2012 als het zogenaamde Kunduz-akkoord. De heffing ziet echter op het loon van geheel 2012. Voor de maanden liggend vóór aankondiging van het akkoord is er sprake van materieel terugwerkende kracht.

Uitspraak Rechtbank Den Haag (2014)

De Rechtbank Den Haag (uitspraak 12 juni 2014) acht de crisisheffing (artikel 32bd Wet Loonbelasting 1964) niet in strijd met het wettelijke systeem. Ook is er geen aantasting van het eigendomsrecht binnen de EU (artikel 1 eerste protocol EVRM). Ook de terugwerkende kracht blijft binnen de beoordelingsvrijheid van de wetgever. Er is ook geen sprake van strijdigheid met discriminatieverboden.

Uitspraak Rechtbank Den Haag (2015)

De Rechtbank Den Haag heeft ook een negatieve uitspraak gedaan over de crisisheffing. De voetbalcub (in deze Feyenoord) moet ruim € 650.000 aan crisisheffing uit 2012 gewoon betalen. Feyenoord (of belastingplichtige, zoals we dit zo mooi zeggen) gaat in hoger beroep. Er is volgens de rechter geen sprake van een individueel buitensporige last of onredelijke last voor voetballers of diens werkgever. Als je meer loon hebt betaald, moet je ook meer heffing betalen, aldus de rechter.

De rechter kijkt bij deze uitspraak mede naar de positieve ontwikkeling van het eigen vermogen van de club. Deze ontwikkeling is positief, dus kon de club ook gewoon betalen. In de uitspraak staan ook de cijfers van Feyenoord (voor de liefhebber), het eigen vermogen is in 4 jaar tijd gestegen van € 25.000.000 (negatief) naar € 3.000.000 (positief) in 2013 / 2014, de resultaten zijn de laatste jaren (meer dan) prima: € 3.000.000 - € 5.000.000, daarnaast werd er in 2013 / 2014 ook nog € 1.600.000 verdiend met transfers. Lees hier de uitspraak.

Bezwaar maken

Voor zover het loon van één van uw werknemers boven de € 150.000 uitkomt, wordt dit aangemerkt als op 31 maart 2013 genoten loon. U moet dit aangeven in de aangifte loonheffingen over de maand maart. Wij adviseren u bezwaar aan te tekenen tegen deze heffing. Dit doet u door binnen 6 weken bezwaar aan te tekenen tegen uw eigen aangifte. 

De Staatssecretaris kan nog in beroep gaan tegen de bovengenoemde uitspraak en dan zal de Hoge Raad moeten aangeven of de maatregel daadwerkelijk onrechtmatig is. Dit lukt zeker niet voor het einde van de maand maart, bezwaar maken tegen uw eigen aangifte is dus een must. Een voorbeeld bezwaarschrift treft u aan onder deze link.  

Centraal adres Belastingdienst voor bezwaar

In de loonaangifte van het tijdvak waar 31 maart 2013 in viel (zeg de maand aangifte loonheffing over maart 2013) moest er 16% extra belasting worden betaald over lonen die in 2012 meer bedroegen dan € 150.000. U kunt hiertegen bezwaar maken binnen zes weken, dit kunt u indienen bij de Belastingdienst, Postbus 116 te 6400 AC Heerlen. Waarschijnlijk zal de Belastingdienst de bezwaren aanhouden totdat de Hoge Raad over de rechtmatigheid en geldigheid heeft geoordeeld. Een voorbeeld bezwaarschrift kunt u hier vinden.

Crisisheffing 2014

In het aanvullende bezuinigingspakket zijn plannen opgenomen om ook in 2014 de crisisheffing door te voeren. U zult dan in 2014 nog een keer 16% loonbelasting moeten betalen over jaarlonen voor zover die de € 150.000 overschrijden. De overheid maakt dezelfde fout als in 2012 door pas in maart aan te kondigen dat de regeling, die bedoeld was als eenmalig, ook voor het komende jaar geldt. Hiermee wordt opnieuw met terugwerkende kracht een heffing aangekondigd over inkomen dat al is uitbetaald / genoten in het eerste kwartaal van 2014.    

Crisisheffing 2015

De crisisheffing komt - aldus mededelingen uit Den Haag - per 2015 (over loon 2014) te vervallen.

Bron crisisheffing

Rechtbank Den Haag 12 juni 2014.

Rechtbank Noord Holland 4 december 2014 ECLI NL RBNHO 2014 11461.

Deel deze pagina

Laatste update op 03-01-2017
Artikel gemaakt op 21-02-2013
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Belasting en kredietcrisis 16% crisisheffing onrechtmatig?

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap