print sitemap zoeken disclaimer contact

Eindejaarstips 2015 vennootschapsbelasting

Hieronder treft u de belangrijkste eindejaarstips 2015 aan. Mocht u behoefte hebben aan een adviesgesprek, onze fiscale APK, dan ontvangen wij u graag op ons kantoor. Korte vraag? Stuurt u ons een mail en u krijgt snel antwoord. Bellen kan uiteraard ook op 053 4327200. Wij wensen u een goed en fiscaalvriendelijk 2016 toe!

Vennootschapsbelasting - eindejaarstips 2015

Houd rekening met aanpassingen in Vpb-plicht overheidsondernemingen

Overheidsondernemingen van bijvoorbeeld gemeenten, provincies en waterschappen zijn per 1 januari 2016 belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Er komen twee belangrijke wijzigingen op de eerder aangenomen wet. De eerste wijziging is een antimisbruikregeling die moet voorkomen dat ondernemingswinsten door publiekrechtelijke rechtspersonen onbelast kunnen worden genoten door de onderneming onder te brengen in een commanditaire vennootschap. De tweede wijziging maakt het voor gemeenten, provincies, waterschappen en ministeries mogelijk om zonder fiscale consequenties te fuseren, te splitsen of taken te herschikken. Hierdoor wordt bijvoorbeeld regionale samenwerking gemakkelijker.

Voorkom uitsluiting deelnemingsvrijstelling bij hybride leningen

Vanaf 2016 zijn de deelnemingsvrijstelling en deelnemingsverrekening niet meer van toepassing op dividenden van buitenlandse deelnemingen, als die betalingen bij de deelneming aftrekbaar zijn voor de winstbelasting omdat deze dividenden daar worden gezien als rentelasten. Het gaat dus om zogeheten hybride leningen. Deze maatregel geldt in beginsel niet voor voordelen die worden behaald bij de vervreemding van een deelneming en voor valutaresultaten. De uitsluiting van de deelnemingsvrijstelling en -verrekening is verder ook van toepassing voor wat de vennootschap geniet als vervanging van de belastbare vergoedingen of verstrekkingen. Beoordeel nog in 2015 of de financieringsstructuur moet worden aangepast.

Let op heffing bij aanmerkelijk belang door buitenlandse deelneming

Vanaf 2016 gelden nieuwe antimisbruikregels voor de situatie dat een buitenlands lichaam een aanmerkelijk belang heeft in een Nederlandse vennootschap. Dit betekent dat moet worden getoetst of (1) het belang wordt gehouden met als hoofddoel of een van de hoofddoelen het ontgaan van inkomsten- of dividendbelasting en (2) de structuur niet is opgezet op grond van geldige zakelijke redenen die de economische realiteit weerspiegelen. In dergelijke gevallen is het buitenlandse lichaam belastingplichtig voor de inkomsten uit het aanmerkelijk belang. Van geldige zakelijke redenen is sprake als er voldoende "substance" is van de vennootschap die het aanmerkelijk belang houdt. Dit is in ieder geval zo als zij een materiële onderneming drijft en het aanmerkelijk belang ook functioneel kan worden gerekend tot haar ondernemingsvermogen. Toets tijdig of sprake is van voldoende "substance" en leg dit ook vast in de administratie.

Houd rekening met afschaffing pensioenopbouw bij eigen B.V.

Voor het opbouwen van pensioen in eigen beheer moet een directeur-grootaandeelhouder (DGA) minimaal 10% van de aandelen in de B.V. bezitten. Pensioenopbouw bij de eigen B.V. is alleen mogelijk als de DGA voldoende aandelen met stemrecht bezit. Het is niet mogelijk om in eigen beheer een nettopensioen op te bouwen voor pensioengevend loon boven € 100.000. Een dergelijke pensioenaanspraak moet dus worden ondergebracht bij een bank of verzekeraar. De Staatssecretaris is voornemens het pensioen in eigen beheer (in de loonbelastingsfeer) af te schaffen en te vervangen door een andere regeling voor de oude dag. Op welke termijn dit gaat gebeuren is nog niet duidelijk.

Geen kortere carry forward-termijn voor spijtoptanten verruimde carry back

Er geldt een nieuwe goedkeuring voor vennootschappen die kennelijk per abuis hebben gekozen voor de verruimde carry back over 2009, 2010 en / of 2011. Van een kennelijk abuis is sprake als de keuze geen teruggaaf van vennootschapsbelasting opleverde, omdat over de desbetreffende eerdere jaren geen belastbare winst beschikbaar was voor verliesverrekening. De goedkeuring houdt in dat deze vennootschappen niet worden getroffen door de verkorting van de voorwaartse verliesverrekeningstermijn.

Verzoek om voorlopige verliesverrekening van 80%

Als de vennootschap het jaar 2013 met winst heeft afgesloten maar in 2014 een verlies heeft geleden, is het mogelijk om een verzoek in te dienen voor een voorlopige verliesverrekening. Dit kan alleen als de aangifte vennootschapsbelasting over 2014 is ingediend, maar de aanslag hoeft nog niet definitief te zijn opgelegd. De Belastingdienst verrekent dan alvast 80% van het vermoedelijke verlies met de winst over 2013. Dit levert een liquiditeitsvoordeel op.

Kies als zustervennootschappen of moeder en kleindochter voor fiscale eenheid

Volgens het Europese Hof van Justitie is het Nederlandse fiscale-eenheidsregime in strijd met het Europese recht. Dit betreft de onmogelijkheid om een fiscale eenheid aan te gaan tussen (1) een moedermaatschappij en een kleindochtermaatschappij, waarbij de tussenhoudster in een andere EU-lidstaat is gevestigd, en (2) twee zustermaatschappijen met een moedermaatschappij in een andere EU-lidstaat. Op grond van een goedkeurend besluit is een fiscale eenheid voor deze situaties - onder bepaalde voorwaarden - toch mogelijk. Mocht de Belastingdienst zo'n aanvraag afwijzen, dan kan altijd nog een beroep worden gedaan op het arrest van het Europese Hof.

Vraag maximaal vier maanden uitstel bij betalingsproblemen

Vennootschappen die belastingschulden niet kunnen betalen, kunnen telefonisch vragen om uitstel van betaling van maximaal vier maanden. Dit geldt alleen voor schulden tot € 20.000. Wanneer gebruik wordt gemaakt van deze betalingsregeling, is wel invorderingsrente verschuldigd. Deze bedraagt sinds 1 april 2014 4%.

Verminder vennootschapsbelasting door Vamil

De regeling willekeurige afschrijving voor milieubedrijfsmiddelen (Vamil) biedt de mogelijkheid om 75% van de investeringskosten willekeurig af te schrijven en geldt voor vennootschappen die investeren in bedrijfsmiddelen die zijn aangewezen op de Milieulijst (investeringen in het belang van de bescherming van het Nederlandse milieu). De overige 25% volgt het reguliere afschrijfregime. Door de (snellere) afschrijving hoeft minder vennootschapsbelasting te worden betaald. Daar staat tegenover dat de vennootschapsbelasting later hoger is doordat minder afschrijvingskosten in aftrek kunnen worden gebracht. De Vamil levert dus een liquiditeitsvoordeel op.

Profiteer van gunstig tarief in innovatiebox

Voor octrooien, patenten en immateriële activa die zijn voortgekomen uit speur- en ontwikkelingswerk (S&O) waarvoor een S&O-verklaring is gekregen, kan het interessant zijn om te kiezen voor de innovatiebox. Het effectieve tarief voor de vennootschapsbelasting voor inkomsten uit innovatieve activiteiten bedraagt slechts 5%. De verliezen op de innovatieve activiteiten zijn echter aftrekbaar tegen het normale vennootschapsbelastingtarief van 20% of 25%. Dit maakt de innovatiebox tot een zeer aantrekkelijke regeling voor B.V.'s die zich bezighouden met S&O.

Compartimenteer deelnemingsvoordelen bij sfeerovergang

Een vennootschap met één of meer deelnemingen moet bij een sfeerovergang een compartimenteringsreserve vormen. Van sfeerovergang is sprake als de deelnemingsvrijstelling op een gegeven moment niet meer van toepassing is (van onbelaste naar belaste sfeer) of juist van toepassing wordt (van belaste naar onbelaste sfeer). In het eerste geval moet op de balans een onbelaste compartimenteringsreserve worden opgenomen en in het tweede geval een belaste compartimenteringsreserve. De reserve valt vrij wanneer (positieve of negatieve) voordelen worden gerealiseerd op de aandelen in de dochtervennootschap, dus bij verkoop van de aandelen maar ook bij een uitdeling van dividend.

Let op renteaftrekbeperking voor deelnemingsschulden

Bovenmatige rente en kosten van geldleningen die verband houden met de financiering van een deelneming, zijn niet aftrekbaar. Om het bovenmatige deel van de deelnemingsrente te berekenen, is de verhouding tussen het eigen en vreemd vermogen van belang. Door deze verhouding waar mogelijk aan te passen, kan de deelnemingsrente dan toch aftrekbaar zijn. Er geldt een drempel van € 750.000 aan bovenmatige deelnemingsrente. Door deze drempel wordt het MKB ontzien. Bij uitbreidingsinvesteringen is het soms toch mogelijk om de rente op de financiering van die investeringen van de winst af te trekken.

Let op renteaftrekbeperking voor overnameholdings

Als een overname wordt gefinancierd met een lening en de overnemende en overgenomen vennootschap vormen een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting, geldt mogelijk een renteaftrekbeperking. De overnamerente is namelijk alleen aftrekbaar voor zover de overnameholding zelf winst behaalt. Tot € 1 miljoen is overnamerente wel aftrekbaar. Bij een overnamerente boven € 1 miljoen bestaat mogelijk toch recht op aftrek, als binnen bepaalde financieringsgrenzen wordt gebleven. Soms is het nodig om extra af te lossen om gebruik te kunnen (blijven) maken van renteaftrek.

Overweeg om terug te keren naar onderneming voor inkomstenbelasting

Er bestaat een fiscale faciliteit om de B.V. (terug) om te zetten in een onderneming voor de inkomstenbelasting (eenmanszaak of aandeel in een personenvennootschap) zonder dat daarover fiscaal hoeft af te worden afgerekend. Door de inkomsten als winst uit onderneming te gaan genieten, kan de MKB-winstvrijstelling van 14% worden benut en bestaat in beginsel recht op de zelfstandigenaftrek en overige ondernemersfaciliteiten, zoals de oudedagsreserve. Dit kan voordeliger zijn dan in de B.V. te blijven. Ook het overnemen van (een deel) van de bedrijfsactiviteiten van de B.V. door de eenmanszaak met fiscale afrekening behoort tot de mogelijkheden. Dit kan gunstig zijn wanneer de B.V. verliezen heeft, omdat de hierbij gerealiseerde (stille en / of fiscale) reserves kunnen worden verrekend met deze (nog verrekenbare) verliezen.

Beoordeel of aftrek van gemengde kosten zo voordelig mogelijk is

Gemengde kosten zijn kosten die zowel een zakelijk als een privékarakter hebben en komen tot een bedrag van € 4.500 niet in aftrek. Er mag worden gekozen voor een aftrekbeperking van 26,5% van de gemengde kosten, als dit voordeliger is.

Te koop staand pand is bij herstructurering mogelijk geen bedrijfsmiddel meer

Een pand dat als bedrijfsmiddel werd aangemerkt, maar in het kader van een herstructurering te koop wordt gezet, kan daardoor het etiket bedrijfsmiddel verliezen en het etiket "voorraadpand" krijgen. Hierdoor kan een eventuele boekwinst op het pand niet in een herinvesteringsreserve worden gereserveerd. Het kan dus raadzaam zijn om een bedrijfspand te koop te zetten voordat de herstructureringsplannen definitief zijn.

(Bron o.m.RB)

Meer weten van eindejaarstips vennootschapsbelasting

Deel deze pagina

Laatste update op 08-09-2022
Artikel gemaakt op 22-12-2015
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Actuele fiscale info Eindejaarstips Vennootschapsbelasting

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap