print sitemap zoeken disclaimer contact

Overeenkomst van geldlening na een schenking

Noot
Deze overeenkomst gebruikt u als u aan uw kind een bedrag heeft geschonken en dit weer van hem of haar wilt teruglenen. Het heeft mijn voorkeur dat de rente jaarlijks ook daadwerkelijk wordt voldaan, dit om de zakelijkheid aan te kunnen tonen.


Ondergetekenden:


1. de heer / mevrouw .............................., wonende aan de .............................., geboren op ............... te .............................. (paspoortnummer ...............) hierna te noemen ‘ouders’

en

2. de heer / mevrouw .............................., wonende aan de .............................., geboren op ............... te .............................. (paspoortnummer ...............) hierna te noemen ‘kind’

Overwegende

  1. dat het kind op ...............-2005 aan de ouders een bedrag heeft geleend van € ............... (zegge: ..............................); 
  2. dat ouders en kind dit schriftelijk willen vastleggen.

Zijn overeengekomen als volgt

  1. Het bedrag van € ............... (hierna hoofdsom) is opeisbaar bij het overlijden van de langstlevende ouder.
  2. Ouders zijn bevoegd om eerder tot gehele of gedeeltelijke aflossing over te gaan. Kind is niet gerechtigd dit bedrag eerder op te eisen.
  3. Kind eist een rentevergoeding van ouders. Ouders en kind spreken af dat over de (uitstaande) hoofdsom een rente wordt voldaan van 4% per jaar. De rente is samengesteld en pas opeisbaar bij het overlijden van de langstlevende ouder. Ouders zijn bevoegd om eerder tot gehele of gedeeltelijke betaling van rente over te gaan.
  4. De betaling van ouders aan het kind zal plaatsvinden op een bank- of girorekening van het kind, dit is vooralsnog ...............


Aldus overeengekomen op ...............-2005 te ..............................

(handtekening ouders) 

(handtekening kind)

Auteur: mr D.J.B. Jongbloed
Datum: 17 mei 2005


 


 

Deel deze pagina

Laatste update op 28-10-2012
Artikel gemaakt op 17-05-2005
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Overeenkomsten Notarieel Geldlening na schenking

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap