Volg ons op:

U bevindt zich hier : Overeenkomsten Notarieel Testament 1

Twitter Updates

Testament met wettelijke verdeling
 

Heden, de ..............., verscheen voor mij, mr. .............................., notaris te .............................., de heer / mevrouw .............................., wonende te ..............................(adres), geboren te .............................. op ..............., paspoortnummer ..............., in wettelijke gemeenschap van goederen / op huwelijkse voorwaarden *KEUZE gehuwd met de heer / mevrouw .............................. De verschenen persoon verklaarde als volgt over zijn / haar nalatenschap te beschikken:

I. Herroeping

Ik herroep alle uiterstewilsbeschikkingen *KEUZE waaronder die bij codicil die door mij voor dit testament zijn gemaakt.

II. Benoeming erfgenamen

*KEUZE Ik wijk niet af van de wettelijke erfopvolging of van de wettelijke regels van plaatsvervulling.

*KEUZE Ik benoem mijn echtgenoot / echtgenote tot erfgenaam voor eentiende (1/10) gedeelte van mijn nalatenschap en mijn kinderen tezamen voor het negentiende (9/10) gedeelte. De regels van plaatsvervulling van het erfrecht bij versterf zijn op deze benoeming voor zover nodig van toepassing.

III. Wettelijke verdeling

Op mijn nalatenschap zal de wettelijke verdeling worden toegepast.

IV. Vaststelling geldvorderingen

De geldvorderingen van mijn afstammelingen worden vastgesteld bij notariële akte binnen een jaar na mijn overlijden. In verband met deze vaststelling moet een boedelbeschrijving worden opgemaakt die de waardering van de goederen en schulden van mijn nalatenschap bevat. De waardering vindt plaats in onderling overleg. Indien in onderling overleg geen overeenstemming wordt bereikt over de waardering geschiedt deze door ..............................

V. Bijzondere bepalingen

In afwijking van de wettelijke regeling bepaal ik het volgende.

 1. De geldvorderingen van mijn kinderen op mijn echtgenoot / echtgenote zijn, naast de gevallen in de wet bepaald, tevens opeisbaar:
 2. indien mijn echtgenoot / echtgenote hertrouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, *KEUZE zonder het maken van huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden. Deze voorwaarden dienen in te houden de uitsluiting van iedere gemeenschap van goederen zonder toevoeging van enig verrekenbeding dat leidt of kan leiden tot verrekening van door zijn / haar ten huwelijk of partnerschap aangebracht vermogen; *KEUZE tenzij hij / zij zekerheid stelt voor de voldoening van de vorderingen;
 3. indien mijn echtgenoot / echtgenote ter voorziening in zijn / haar levensonderhoud *KEUZE aanspraak maakt op financiële steun van overheidswege; *KEUZE aanspraak maakt op een voorziening van overheidswege waarvoor een vermogenstoets wordt gehanteerd; b. *KEUZE Over de geldvorderingen van mijn kinderen wordt jaarlijks een verhoging voldaan conform de wettelijke regeling. *KEUZE In afwijking van de wettelijke regeling wordt over de geldvorderingen van mijn kinderen jaarlijks een verhoging voldaan met een enkelvoudige rente van ...... procent. Deze rente is pas opeisbaar in dezelfde situaties als die waarin de geldvorderingen opeisbaar zijn.
 4. Mijn echtgenoot / echtgenote is bevoegd over te gaan tot gehele of gedeeltelijke aflossing en / of rentebetaling aan één of meer van mijn kinderen.
 5. Mijn echtgenoot / echtgenote is vrij om een betaling in mindering te doen strekken op de hoofdsom of op de rente. Indien hij / zij zich daaromtrent niet uitlaat, strekt een betaling in mindering op de hoofdsom.
 6. KEUZE Ik hef de mogelijke verplichtingen van mijn echtgenoot / echtgenote tot overdracht van goederen aan mijn kinderen op grond van de artt. 19, 20, 21 en 22 van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek op. *KEUZE Alle mogelijke verplichtingen van mijn echtgenoot / echtgenote tot overdracht van goederen aan mijn kinderen op grond van de art. 19, 20, 21 en 22 van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek zijn onverkort van kracht. *KEUZE Mijn echtgenoot / echtgenote is niet verplicht tot overdracht van goederen aan mijn kinderen op grond van de art. 19 en 20 van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek.

VI. Ongedaanmaking /afwikkelingsbewind

Als mijn echtgenoot / echtgenote binnen de wettelijke termijn de wettelijke verdeling ongedaan maakt, beschik ik als volgt:

 1. Ik stel een bewind in over de erfdelen van mijn afstammelingen en benoem mijn echtgenoot / echtgenote tot bewindvoerder. Dit bewind wordt ingesteld in het belang van alle betrokkenen om te komen tot een goede afwikkeling van de nalatenschap. Op een eventuele vordering van mijn kinderen die in het kader van de verdeling door mij ontstaat, is het hiervóór bepaalde voor zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.
 2. Ik legateer aan mijn echtgenoot / echtgenote het vruchtgebruik van dat deel van mijn nalatenschap dat niet door hem / haar als erfgenaam wordt verkregen.

VII. Uitsluitingsclausule

Ik bepaal dat al hetgeen mijn erfgenamen uit mijn nalatenschap verkrijgen en hetgeen daarvoor door zaaksvervanging in de plaats komt, niet zal vallen in enige gemeenschap van goederen waarin zij zijn gehuwd of mochten huwen en niet in aanmerking mag worden genomen bij een verrekenbeding. Dit geldt ook voor de opbrengsten van die goederen.

VIII. *KEUZE Vrijstelling inbreng

Ik stel mijn afstammelingen vrij van de verplichting tot inbreng van giften in mijn nalatenschap, op welk tijdstip deze ook zijn gedaan, tenzij bij een gift schriftelijk anders is bepaald.

*KEUZE Verplichting tot inbreng

Ik verplicht mijn afstammelingen tot inbreng van giften in mijn nalatenschap, op welk tijdstip deze ook zijn gedaan.

IX. Echtscheiding /scheiding van tafel en bed

Indien ten tijde van mijn overlijden echtscheiding of scheiding van tafel en bed is uitgesproken of een verzoek daartoe is gedaan, sluit ik mijn echtgenoot / echtgenote uit als erfgenaam in mijn nalatenschap en vervallen alle beschikkingen ten behoeve van mijn echtgenoot / echtgenote.

X. Rechtskeuze

Ik bepaal dat op de vererving van mijn nalatenschap het Nederlandse recht van toepassing is.

XI. Executele

 1. Ik benoem mijn echtgenoot / echtgenote tot executeur.
 2. Meer executeurs: De executeur heeft de bevoegdheid bij notariële akte één of meer executeurs aan zich toe te voegen of in zijn plaats te stellen.
 3. Vervanging: Indien een executeur komt te ontbreken, kan de kantonrechter op verzoek van een belanghebbende een vervanger benoemen.
 4. Taak executeur / bevoegdheid: De executeur heeft tot taak de goederen van de nalatenschap te beheren en de schulden van de nalatenschap te voldoen die tijdens zijn / haar beheer uit die goederen moeten worden voldaan, zoals het afgeven van legaten, het nakomen of uitvoeren van overeenkomsten en de voldoening van de kosten van mijn begrafenis of crematie, van eventuele taxatie- en boedelkosten en van de successierechten die ten laste komen van erfgenamen of legatarissen. In verband met de betaling van de schulden is de executeur bevoegd de door hem / haar beheerde goederen van mijn nalatenschap te gelde te maken. *KEUZE Over de keuze en de wijze van te gelde making treedt de executeur in overleg met mijn erfgenamen. Indien een erfgenaam bezwaar maakt tegen de voorgenomen te gelde making, kan deze de beslissing van de kantonrechter inroepen. *KEUZE De executeur behoeft over de keuze en de te gelde making niet in overleg te treden met de erfgenamen en hun toestemming daarvoor is ook niet vereist.
 5. Boedelnotaris: De executeur is bevoegd een boedelnotaris aan te wijzen.
 6. Boedelbeschrijving: De executeur moet binnen drie maanden na mijn overlijden een boedelbeschrijving, met inbegrip van een voorlopige staat van schulden van de nalatenschap, opmaken en de hem bekende schuldeisers oproepen om hun vorderingen bij hem of bij de boedelnotaris in te dienen. Aan de erfgenamen wordt een afschrift van de boedelbeschrijving ter beschikking gesteld.
 7. Vertegenwoordiging: De executeur vertegenwoordigt bij de vervulling van zijn taak mijn erfgenamen in en buiten rechte.
 8. Zelfvertegenwoordiging: De executeur kan een legaat aan zichzelf afgeven en zelf als wederpartij optreden bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst.
 9. Inlichtingen: De executeur moet aan een erfgenaam alle gewenste inlichtingen geven over de uitoefening van zijn / haar taak.
 10. Rekening en verantwoording: De executeur is verplicht jaarlijks en bij het einde van zijn beheer rekening en verantwoording af te leggen aan mijn erfgenamen. Hij / zij geeft jaarlijks aan de erfgenamen een overzicht van de voor de belastingheffing van belang zijnde inkomsten en kosten.
 11. Loon: De executeur heeft recht op het wettelijk loon. *KEUZE De executeur heeft geen recht op loon. De door hem gemaakte onkosten worden direct uit de nalatenschap aan hem voldaan. *KEUZE De executeur heeft recht op een loon van € ............... per uur en op vergoeding van de door hem gemaakte onkosten.
 12. Einde taak en beheer: De taak en het beheer van de executeur eindigen:

Slotbepalingen

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. Voor het verlijden van de akte is door mij, notaris, aan de verschenen persoon mededeling gedaan van de zakelijke inhoud van de akte en heb ik daarop een toelichting gegeven. De verschenen persoon verklaarde van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en daarmee in te stemmen.

Deze akte is verleden te .............................. op de dag die in het hoofd van de akte is vermeld. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is de akte ondertekend door de verschenen persoon en mij, notaris.

Artikel datum : 25-10-2004 | Artikel laatst gewijzigd : 26-10-2012

© 2019 Jongbloed Fiscaal Juristen