Volg ons op:

Twitter Updates

Stamrechtovereenkomst (beleggingsvariant) 
 

De ondergetekenden:

  1. De besloten vennootschap .............................., gevestigd te .............................., nader te noemen partij A,
  2. De heer / mevrouw .............................., geboren op ............... te .............................., wonende te .............................., nader te noemen partij B,

Overwegen als volgt:

  1. Partij A verbindt zich periodieke uitkeringen te doen en wel als volgt:

2. De koopsom van de periodieke uitkeringen (lijfrente) bedraagt per heden € ............... (zegge: ..............................).

3. De grootte van de onder 1 genoemde uitkeringen is gelijk aan het bedrag dat ten tijde van de ingang kan worden verkregen bij een solide in Nederland gevestigde levensverzekeringsmaatschappij voor het opgebouwde kapitaal als bedoeld onder 2.

4. Indien partij B overlijdt in de eerste helft van de periode gelegen tussen de ondertekening van deze overeenkomst en het bereiken van de leeftijd waarin de uitkeringen zoals vermeld in sub 1 bij in-leven-zijn plus een dag in zouden gaan, bedraagt het kapitaal waarover de uitkering van de andere gerechtigden wordt berekend 110% van de opgerente koopsom. Indien partij B overlijdt in de tweede helft van de periode gelegen tussen de ondertekening van deze overeenkomst en het bereiken van de leeftijd waarin de uitkeringen zoals vermeld in sub 1 bij in-leven-zijn plus een dag in zouden gaan, bedraagt het kapitaal waarover de uitkering van de andere gerechtigden wordt berekend 90% van de opgerente koopsom.

5. De onder 1 bedoelde uitkeringen worden bij achterafbetaling per kwartaal voldaan en wel aan partij B, zolang hij in leven is, respectievelijk zijn echtgenote, zolang zij in leven is, respectievelijk aan één of meer minderjarige kinderen tot het bereiken van de leeftijd van 30 of bij eerder overlijden.

6. Het in deze overeenkomst bedongen recht op periodieke uitkeringen kan niet worden beleend, vervreemd, verpand of afgekocht.

7. Partij A verklaart als binnenlands belastingplichtige aan de vennootschapsbelasting te zijn onderworpen en de bij deze overeenkomst toegezegde verplichting geheel te zullen (blijven) rekenen tot het vermogen van haar in Nederland gedreven onderneming of gedeelte van haar onderneming.

Aldus opgemaakt in tweevoud te .............................. en ondertekend op ............... 20...

Ondertekening

Partij A ..............................
Partij B ..............................
 

Artikel datum : 25-01-2005 | Artikel laatst gewijzigd : 26-10-2012

© 2019 Jongbloed Fiscaal Juristen