print sitemap zoeken disclaimer contact

Stamrechtovereenkomst (beleggingsvariant)

De ondergetekenden:

  1. De besloten vennootschap .............................., gevestigd te .............................., nader te noemen partij A,
  2. De heer / mevrouw .............................., geboren op ............... te .............................., wonende te .............................., nader te noemen partij B,

Overwegen als volgt:

  1. Partij A verbindt zich periodieke uitkeringen te doen en wel als volgt:
  • levenslang aan de partij B met ingang van de maand waarin partij B de leeftijd van ...... heeft bereikt (veiligheidshalve in geval van goudenhanddrukstamrecht resp. afkoopsom van werkgever uiterlijk 65 jaar);
  • levenslang aan .............................. (echtgenote), vanaf het overlijden van partij B tot haar overlijden, mits zij ten tijde van het overlijden van partij B in leven is en met partij B gehuwd is;
  • aan de in leven zijnde minderjarige kinderen van partij B, ieder afzonderlijk, vanaf het overlijden van partij B en zijn echtgenote tot aan het tijdstip waarop zij de leeftijd van 30 bereiken of bij hun eerder overlijden.

2. De koopsom van de periodieke uitkeringen (lijfrente) bedraagt per heden € ............... (zegge: ..............................).

  • Het lijfrentekapitaal en de daaruit ontvangen inkomsten zullen op aanwijzing van de verzekerde worden belegd. De hieraan verbonden beleggings- en bankkosten komen in mindering van het lijfrentekapitaal. De verplichting van de B.V. jegens de verzekerde uit hoofde van deze overeenkomst wordt volledig bepaald door de waardeontwikkeling van de gekozen beleggingen alsmede de eventuele herbeleggingen. Belegging is ook mogelijk in de vorm van een winstrecht met betrekking tot de onderneming van de B.V. en / of haar deelneming. De B.V. zal ter dekking van haar kosten het volgende ten laste van het lijfrentekapitaal brengen:
  • bij aanvang van deze overeenkomst 2,5% van de koopsom;
  • op de laatste werkdag van ieder kalender jaar 0,5% van de waarde het lijfrentekapitaal.

3. De grootte van de onder 1 genoemde uitkeringen is gelijk aan het bedrag dat ten tijde van de ingang kan worden verkregen bij een solide in Nederland gevestigde levensverzekeringsmaatschappij voor het opgebouwde kapitaal als bedoeld onder 2.

4. Indien partij B overlijdt in de eerste helft van de periode gelegen tussen de ondertekening van deze overeenkomst en het bereiken van de leeftijd waarin de uitkeringen zoals vermeld in sub 1 bij in-leven-zijn plus een dag in zouden gaan, bedraagt het kapitaal waarover de uitkering van de andere gerechtigden wordt berekend 110% van de opgerente koopsom. Indien partij B overlijdt in de tweede helft van de periode gelegen tussen de ondertekening van deze overeenkomst en het bereiken van de leeftijd waarin de uitkeringen zoals vermeld in sub 1 bij in-leven-zijn plus een dag in zouden gaan, bedraagt het kapitaal waarover de uitkering van de andere gerechtigden wordt berekend 90% van de opgerente koopsom.

5. De onder 1 bedoelde uitkeringen worden bij achterafbetaling per kwartaal voldaan en wel aan partij B, zolang hij in leven is, respectievelijk zijn echtgenote, zolang zij in leven is, respectievelijk aan één of meer minderjarige kinderen tot het bereiken van de leeftijd van 30 of bij eerder overlijden.

6. Het in deze overeenkomst bedongen recht op periodieke uitkeringen kan niet worden beleend, vervreemd, verpand of afgekocht.

7. Partij A verklaart als binnenlands belastingplichtige aan de vennootschapsbelasting te zijn onderworpen en de bij deze overeenkomst toegezegde verplichting geheel te zullen (blijven) rekenen tot het vermogen van haar in Nederland gedreven onderneming of gedeelte van haar onderneming.

Aldus opgemaakt in tweevoud te .............................. en ondertekend op ............... 20...

Ondertekening

Partij A ..............................
Partij B ..............................

Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Overeenkomsten Notarieel Stamrechtovereenkomst 2

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap