print sitemap zoeken disclaimer contact

Stamrechtovereenkomst (traditioneel)

De ondergetekenden:

 1. De besloten vennootschap .............................., gevestigd te .............................., nader te noemen partij 1,
 2. De heer / mevrouw .............................., geboren op ............... te .............................., wonende te .............................., nader te noemen partij 2,

Overwegen als volgt:
..............................

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

 1. Partij 1 verbindt zich periodieke uitkeringen te doen en wel als volgt:
  - levenslang aan partij 2 met ingang van de maand waarin partij 2 de leeftijd van ...... heeft bereikt (in geval van goudenhanddrukstamrecht uiterlijk 65 jaar);
  - levenslang aan .............................. (echtgenote), vanaf het overlijden van partij 2 tot haar overlijden, mits zij ten tijde van het overlijden van partij 2 in leven is en met partij 2 gehuwd is;
  - aan de in leven zijnde minderjarige kinderen, ieder afzonderlijk, vanaf het overlijden van partij 2 en zijn echtgenote tot aan het tijdstip waarop zij de leeftijd van 30 bereiken of bij hun eerder overlijden.
 2. De koopsom van de te bedingen periodieke uitkeringen (lijfrente) bedraagt per heden € ............... welk bedrag jaarlijks tot de dag van ingang van de uitkeringen zal stijgen met het gemiddelde rendement op staatsleningen met een gemiddelde looptijd van vijf jaar vermeerderd met 2%. (noot 1) De koopsom zal onmiddellijk worden verminderd met 2,5% ter dekking van de kosten van de B.V.
 3. De grootte van de onder 1 genoemde uitkeringen is gelijk aan het bedrag dat ten tijde van de ingang kan worden verkregen bij een solide in Nederland gevestigde levensverzekeringsmaatschappij voor het opgebouwde kapitaal als bedoeld onder 2.
 4. Indien partij 2 overlijdt in de eerste helft van de periode gelegen tussen de ondertekening van deze overeenkomst en het bereiken van de leeftijd waarin de uitkeringen zoals vermeld in sub 1 bij in-leven-zijn plus een dag in zouden gaan, bedraagt het kapitaal waarover de uitkering van de andere gerechtigden wordt berekend 110% van de opgerente koopsom. Indien partij 2 overlijdt in de tweede helft van de periode gelegen tussen de ondertekening van deze overeenkomst en het bereiken van de leeftijd waarin de uitkeringen zoals vermeld in sub 1 bij in-leven-zijn plus een dag in zouden gaan, bedraagt het kapitaal waarover de uitkering van de andere gerechtigden wordt berekend 90% van de opgerente koopsom.
 5. De onder 1 bedoelde uitkeringen worden bij achterafbetaling per kwartaal voldaan en wel aan partij 2, zolang hij in leven is, respectievelijk zijn echtgenote, zolang zij in leven is, respectievelijk aan één of meer minderjarige kinderen tot het bereiken van de leeftijd van 30 of bij eerder overlijden.
 6. Het in deze overeenkomst bedongen recht op periodieke uitkeringen kan niet worden beleend, vervreemd, verpand of afgekocht.
 7. Partij 1 verklaart als binnenlands belastingplichtige aan de vennootschapsbelasting te zijn onderworpen en de bij deze overeenkomst toegezegde verplichting geheel te zullen (blijven) rekenen tot het vermogen van haar in Nederland gedreven onderneming of gedeelte van haar onderneming.


Aldus ondertekend te .............................. op ...............


Ondertekening
Partij 1 ..............................
Partij 2 ..............................

Noot 1:
Indien de B.V. belegt in staatsobligaties, is het debiteurenrisico voor de gerechtigde praktisch afwezig. Dan uitgaan van rendement op staatsobligaties minus 0,5%.
Als het stamrecht wordt gebruikt om een opvolger (kan ook zijn de B.V.) te financieren, is in de regel sprake van een substantieel debiteurenrisico en dient de rekenrente veel hoger te zijn (bijvoorbeeld het rendement op staatsobligaties plus 4 procentpunten).

Deel deze pagina

Laatste update op 26-10-2012
Artikel gemaakt op 25-10-2004
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Overeenkomsten Notarieel Stamrechtovereenkomst 1

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap