print sitemap zoeken disclaimer contact

Algehele boedelvolmacht

Met dit model wordt een volmacht gegeven aan iemand om een nalatenschap af te wikkelen. De volmacht is wel erg ruim, dus waar nodig zaken eruit halen. 


DE ONDERGETEKENDE:

.............................. (voornamen, naam, beroep, geboortedatum, geboorteplaats, adres voluit, burgerlijke staat)

VERKLAART VOLMACHT TE GEVEN AAN:

.............................. (voornamen, naam, beroep, geboortedatum, geboorteplaats, adres voluit, burgerlijke staat); om namens de ondergetekende alle daden van beheer en beschikking te verrichten met betrekking tot de nalatenschap van .............................., geboren te .............................. op ..............., overleden te .............................. en de gemeenschap van .............................. waarin de overledene was gehuwd met .............................. / mede te dien einde vorderingen, alsmede uitkeringen, zoals van levensverzekering of pensioen, door het overlijden van de / erflater opeisbaar geworden en aan de nalatenschap of aan één of meer van de erfgenamen toekomende te innen, rekeningen bij banken, spaarbanken en girodiensten op te heffen en te doen overboeken, goederen, waaronder begrepen registergoederen te verkopen en te leveren op de wijze, onder de voorwaarden en tegen de prijzen welke de gevolmachtigde raadzaam zal achten, safes te openen, belastingaangiften te doen (waaronder die voor het recht van successie, overgang en schenking), over te gaan tot verdeling, en voorts al datgene verder of meer te doen wat de gevolmachtigde ter zake van een juiste afwikkeling raadzaam acht, alles met de macht van substitutie.

De opsomming van deze speciale handelingen heeft niet tot strekking een andere handeling, welke dan ook, waarvoor een boedelvolmacht in onderhandse vorm kan worden gegeven, uit te sluiten.

Getekend te .............................. op ............... 20...

Deel deze pagina

Laatste update op 26-10-2012
Artikel gemaakt op 31-10-2004
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Overeenkomsten Notarieel Algehele boedelvolmacht

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap