print sitemap zoeken disclaimer contact

Vrijwilligersvergoeding voor bestuursleden

Veel mensen zitten in een bestuur van een (ANBI) stichting. Dit zal bijna altijd zonder vergoeding plaatsvinden (onbezoldigd) en soms worden er kostenvergoedingen en / of vacatiegelden betaald. De eenvoudige vraag "mag een bestuurslid een vrijwilligersvergoeding ontvangen" is niet zo eenvoudig te beantwoorden. Het juiste antwoord is: "nee ,dat mag niet, tenzij ...". In dit artikel een toelichting omtrent de vrijwilligersvergoeding voor bestuursleden.

De maximumbedragen van de vrijwilligersregeling worden jaarlijks geïndexeerd. Het maximaal onbelast te vergoeden bedrag voor de vrijwilligersregeling wordt in 2024 verhoogd tot € 2.100 per jaar en € 210 per maand.

Vergoeding voor vrijwilligers

Vrijwilligers doen nuttig werk en men mag de vrijwilliger hiervoor maximaal € 1.900 per jaar (€ 190 per maand) voor geven (cijfers 2023). De vergoeding is belastingvrij. Een hogere vergoeding is mogelijk, maar zal op de gebruikelijke manier moeten worden onderbouwd. Bij hogere bedragen kan er sprake zijn van een dienstbetrekking en loopt men het risico van heffing.

Vrijwilligersvergoeding voor de voorzitter of penningmeester

Ik zit zelf in diverse besturen en ontvang daarvoor geen vergoeding. Als er een vrijwilligersvergoeding zou worden betaald, dan kan ik dit bedrag schenken aan de stichting en dit dus in mindering brengen als gift (met drempel, tenzij via notariële akte). De stichting krijgt hiermee haar geld terug en ik heb een aftrekpost.

Een bestuurder van een ANBI-stichting mag geen beloning ontvangen voor zijn bestuurstaken, anders dan een onkostenvergoeding of (niet bovenmatige) vacatiegelden. Voor de liefhebber, dit is geregeld in artikel 1a lid 1 onderdeel e van de uitvoeringsregeling AWR 1994.

Voor andere taken (dan bestuurstaken) mag het bestuurslid wel een vrijwilligersvergoeding ontvangen.

Vergoeding gemaakte kosten voor bestuurslid van ANBI

Een ANBI heeft als doel om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor goede doelen. Als bestuurder van de ANBI moet er dus geen greep in de kassa worden gedaan. Een onkostenvergoeding voor gemaakte kosten is prima. Deze kosten moeten dan aannemelijk worden gemaakt en separaat worden gedeclareerd. U kunt hierbij denken aan:

  • reiskosten / vervoerskosten
  • papier
  • eten / drinken

Een diner voor de bestuursleden is hierbij niet direct noodzakelijk en een vergoeding van dergelijke kosten lijkt niet redelijk.

Vacatiegelden voor bestuursleden

Vacatiegeld is een vergoeding voor het bijwonen (en voorbereiden) van een bestuursvergadering van de ANBI. Een niet bovenmatige vergoeding mag door de ANBI worden betaald. Maar wat is "niet bovenmatig"? Vorenstaande is opgenomen in een wet welke verwijst naar een besluit en dit besluit verwijst op haar beurt naar een ander besluit. Is het nog duidelijk? In het besluit vergoeding adviescolleges en commissies wordt bepaald dat de vergoeding 3% mag bedragen van het maximum uit de salarisschaal 18 (max € 9.757). Dit komt neer op zo'n € 275 per jaar (voor de voorzitter 30% meer namelijk € 350). Is een hogere vergoeding toegestaan? Nee!

Vrijwilligersvergoeding voor bestuursleden

Bestuursleden mogen wel een vrijwilligersvergoeding ontvangen voor andere werkzaamheden binnen de ANBI, derhalve werkzaamheden welke worden verricht buiten de bestuursfunctie om. Dit moet werk zijn dat voldoet aan de voorwaarden welke aan een vrijwilligersvergoeding worden gesteld, de vereisten zijn:

  • U bent 21 jaar of ouder (bent u jonger, dan is de vergoeding per uur € 2,75 en geen € 5).
  • De vergoeding is maximaal € 5 per uur (en € 180 per maand / € 1.800 per jaar).
  • Er is een afspraak gemaakt (schriftelijk) over de vrijwilligersvergoeding.
  • Vergoeding mag niet in verhouding staan tot het werk dat u verricht (dus erg lage vergoeding voor dit werk).

De vergoeding hoeft niet te worden doorgegeven aan de Belastingdienst, niet door de ANBI en ook niet door de vrijwilliger.

Werkt u voor meerdere goede doelen organisaties, waardoor de totale vergoeding hoger uitkomt dan € 1.800? Dan moet u de vergoeding opnemen in uw aangifte Inkomstenbelasting en hierover belasting betalen. De ANBI moet de vergoeding schriftelijk vastleggen in een vrijwilligersregeling en goed bijhouden in haar administratie (artikel 52 AWR). Het opnemen van een vergoeding in een bestuursbesluit is verstandig. Als dit niet op orde is, kan de Belastingdienst de beschikking van de ANBI intrekken, boetes en naheffingen opleggen, etc.

U werkt als bestuurslid voor meerdere ANBI's?

Elke ANBI mag per vrijwilliger toetsen of vergoedingen en verstrekkingen binnen de vrijwilligersregeling vallen. Blijft de vergoeding binnen de norm, dan hoeft de ANBI de vergoeding niet aan de Belastingdienst te melden. Is een vrijwilliger bij meer ANBI's actief, dan mag hij / zij de vrijwilligersvrijstelling in zijn aangifte inkomstenbelasting maar één keer benutten. Wordt de grens van € 1.800 overschreden, dan moet over het meerdere inkomstenbelasting worden betaald.

Welke kosten mogen naast de vrijwilligersvergoeding worden vergoed?

Dit moet gaan om werkelijk gemaakte kosten door de vrijwilliger, denk hierbij aan telefoonkosten, reiskosten, kosten openbaar vervoer, papier, etc. Kosten voor bijvoorbeeld een studie die nodig is voor de vrijwilliger vallen onder de grens voor de vrijwilligersvergoeding (is dus een verstrekking in natura en niet in geld). Zorg wel voor een onderbouwing van de onkostenvergoeding / reisvergoeding.

Vrijwilligersvergoeding aftrekken als gift

Er is een mogelijkheid dat de vrijwilligersvergoeding wordt betaald aan de vrijwilliger en dat deze vervolgens door de vrijwilliger als gift wordt terugbetaald. Het is ook mogelijk dat de ANBI een verklaring opstelt waarin de ANBI aangeeft dat zij het declarabele bedrag van de vrijwilliger als gift aanmerken. Met deze verklaring komt de gift van de vrijwilliger in aanmerking voor de giftenaftrek in de aangifte inkomstenbelasting (rekening houden met drempel). Dit geldt enkel indien de stichting een zogenaamde (erkende) ANBI of SBBI is.

Voorbeeld overeenkomst vrijwilligerswerk

Een overeenkomst opstellen voor de vrijwilliger is verstandig. Op deze internetsite treft u diverse voorbeelden aan.

DJ

Deel deze pagina

Laatste update op 20-09-2023
Artikel gemaakt op 11-03-2022
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Loonbelasting Kostenvergoedingen Vrijwilligersvergoeding voor bestuursleden

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap