print sitemap zoeken disclaimer contact

ZZP'er in de zorg (Kamervragen)

Wij krijgen steeds meer vragen van zorgverleners over de VAR-verklaring. Het blijkt dat de Belastingdienst geen VAR WUO of VAR ROW meer afgeeft aan zorgverleners en dat enkel een VAR Loon wordt afgegeven. Dit geeft veel problemen in de zorg en bij thuiszorgorganisaties of bemiddelingsbedrijven. De eerste procedures staan op stapel.

De Minister heeft diverse vragen beantwoord omtrent ZZP'ers in de zorg. Na het lezen komen wij tot de conclusie dat er een klein stapje wordt gezet, maar dat er wederom geen duidelijkheid wordt gegeven over de ZZP'er in de zorg. Een gemiste kans.

Volgens de beide ministers is het wel (weer) mogelijk dat ondernemers in de zorg een zogenaamde VAR WUO verkrijgen, dit is een positief signaal.

Schijnzelfstandigheid ZZP'er in de zorg

In een brief d.d. 23 april 2014 geeft de Staatssecretaris van Financiën een nadere toelichting. In het kort komt hij tot de volgende conclusies en vaststellingen:

 1. Vanaf 2015 wordt de opdrachtgever mede verantwoordelijk (en aansprakelijk) voor de juistheid van de VAR-aanvraag.
 2. Bonafide opdrachtgevers en ZZP'ers ondervinden geen belemmeringen.
 3. Bij een onjuiste VAR-aanvraag kan de opdrachtgever (vanaf 2015) aansprakelijk worden gesteld en kunnen ook bij de opdrachtgever naheffingsaanslagen loonheffing / premies werknemersverzekeringen en boetes worden opgelegd.
 4. Het kabinet staat positief tegenover het model dat door ZZP Nederland is voorgesteld omtrent een zogenaamde service organisatie.
 5. Er komt een landelijke task force (voor mogelijke problemen).

Antwoorden Kamervragen over ZZP'er in de zorg

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Staatssecretaris van Volksgezondheid en Sport en de Staatssecretaris van Financiën hebben geantwoord op vragen van een aantal Tweede Kamerleden. Er zijn diverse vragen gesteld over de ZZP'er in de zorg en de verstrekte VAR-verklaringen. In de beantwoording komen de volgende onderdelen aan de orde:

 • In de beantwoording wordt eerst de algemene lijn weergeven.
 • Schijnzelfstandigheid moet worden bestreden.
 • Zorgondernemers moeten als normale ondernemers worden gezien.
 • Zorgverleners kunnen zich binnenkort weer aanmelden voor een (beproefde) pilot bij het zorgkantoor (met de Belastingdienst). Hierover zal eerdaags overleg plaatsvinden met VWS en de zorgkantoren.
 • Zorgverleners die rechtstreeks voor het zorgkantoor (zijn er nu 750) en zorgvragers werken hebben vrijwel geen problemen met hun zelfstandig ondernemerschap.
 • Toetsing en handhaving moeten geschieden op basis van de wet- en regelgeving, de jurisprudentie en de daaruit ontwikkelde beleidsregels.
 • Zorg in natura aanbieden door ZZP'ers via bemiddelingsbureau's is niet (meer) mogelijk, aldus de ministers.
 • In de praktijk blijkt dat de VAR-verklaringen niet juist worden aangevraagd en dat dan dus soms ten onrechte een VAR-verklaring wordt verstrekt, in dergelijke situaties wordt de toegekende VAR met terugwerkende kracht teruggedraaid.
 • Een VAR-verklaring geeft dus aan de opdrachtgever een beperkte zekerheid. De opdrachtgever moet naast de VAR-verklaring ook het verzoek dat de ZZP'er heeft ingediend opvragen (om te kijken of deze aansluit bij de werkelijkheid).
 • De toetsing van gezag bij zorg in natura moet plaatsvinden op grond van het besluit Beleidsregels beoordeling dienstbetrekking. Dit is altijd zo !

Procedure ZZP'er via uitzendbureau

De positie van zorgverleners is vaak onderwerp van gesprek met de Belastingdienst. Zorgverleners worden sinds jaar en dag gezien als echte ondernemers, edoch de Belastingdienst steekt hier sinds eind 2013 een stokje voor. In een procedure bij de Rechtbank Noord Holland d.d. 21 juni 2013 ging het om een uitzendbureau in de particuliere thuiszorg. Dit uitzendbureau werkte met ZZP'ers in de zorg (in het bezit van een VAR WUO) voor een aantal zorginstellingen. De ZZP'ers hebben geen overeenkomst gesloten met de zorginstelling. Vervanging wordt geregeld door het uitzendbureau. De Belastingdienst is van mening dat de ZZP'ers in fictieve dienstbetrekking zijn. De rechter is het met de Belastingdienst eens.   

Procedure ZZP'er via bemiddelingsbureau

In een procedure (in hoger beroep) bij het Gerechtshof Leeuwarden (Noord Nederland) d.d. 15 mei 2012 wordt een ZZP'er die werk verrichtte via een bemiddelingsbureau in het gelijk gesteld. Mevrouw Jansen (fictieve naam) is verpleegkundige en stond ingeschreven in het BIG-register. In het kort speelt het volgende:

 • Ze werkt 20 uur per week in een ziekenhuis, daarnaast werkt ze ook nog als zelfstandige in de zorg.
 • Ze stond ingeschreven bij een bemiddelingsbureau sinds 2004.
 • Ze bezoekt zelfstandig de patiënt en doet daar haar werk.
 • Als mevrouw Jansen geen zin heeft om te werken en / of er geen klik is met de patiënt, dan kan ze haar werkzaamheden weigeren.
 • Het bemiddelingsbureau heeft geen kennis van de zorgmarkt.
 • Er is geen afspraak over een minimum aantal uren en het zorgplan wordt door mevrouw Jansen opgesteld.
 • Daarnaast ontvangt mevrouw geen geld als ze niet werkt en wordt er geen pensioen voor haar opgebouwd.
 • Mevrouw Jansen beschikt zelf over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
 • Het bemiddelingsbureau factureerde de uren van mevrouw Jansen aan de zorgvrager.

De rechter is van mening dat mevrouw Jansen werkzaam is als een zelfstandige in de zorg.

Procedure FNV voor zorgverleners

FNV Zelfstandigen is een procedure opgestart tegen de VAR Loon / de Belastingdienst. Er is een voorlopige voorziening aangevraagd bij de Rechtbank Leeuwarden. Het verzoek om een voorlopige voorziening is afgewezen (geen financiële noodsituatie).

Zorgverleners en fiscus via bemiddelingsbureau

De Belastingdienst is van mening dat de werkzaamheden van zorgverleners via tussenkomst van een bemiddelingsbureau of zorginstelling in dienstbetrekking worden verricht.

Als u meedoet aan de zogenaamde zorgpilot (werkzaamheden via een zorgkantoor dat werkt volgens de raamovereenkomst), dan kunt u een nieuwe VAR-verklaring aanvragen en / of bezwaar aantekenen tegen de beschikking inzake de VAR Loon.

Zorgverleners en fiscus zonder bemiddelingsbureau

Bent u een zorgverlener die zorg aan particulieren heeft verleend zonder tussenkomst van een zorginstelling of bemiddelingsbureau, dan adviseren wij u een nieuwe VAR-verklaring aan te vragen. De Belastingdienst zal dan uw werkzaamheden opnieuw beoordelen, eventueel doet u dit via een bezwaarschrift. Geef duidelijk aan: 'Zorg aan particulieren zonder tussenkomst van een zorginstelling of bemiddelingsbureau.'

Noot fiscaal jurist

De Belastingdienst maakt het niet leuker voor bemiddelingsbureau's. Er is veel onrust en de eerste procedures zullen eerdaags voorbij komen. Voorlopig is de rechter veelal van mening dat de ZZP'er een ondernemer is (zelfstandig beroep). De Belastingdienst schiet met hagel en wijst massaal alle VAR-verzoeken af zonder te kijken naar de feitelijke situatie.

De onderstaande Kamervragen geven (spijtig genoeg) geen duidelijkheid voor de nabije toekomst.

Zijn er vragen, bel dan met onderstaande adviseurs.

Bron

Besluit Beleidsregels beoordeling dienstbetrekking.

Kamervragen over ZZP'er in de zorg d.d. 7 april 2014.

Voorbeeld raamovereenkomst.

Procedure FNV d.d. 19 december 2013 Rechtbank Noord Nederland.

Procedure uitzendbureau d.d. 21 juni 2013 Rechtbank Noord Holland.

Procedure bemiddelingsbureau d.d. 15 mei 2012 Rechtbank Noord Holland.

Deel deze pagina

Laatste update op 26-05-2017
Artikel gemaakt op 09-04-2014
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Zorginstellingen en fiscus ZZPer in de zorg kamervragen

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap