print sitemap zoeken disclaimer contact

BTW-heffing in de zorg

Sinds 1 januari 2013 geldt de BTW-vrijstelling voor medische diensten alleen nog voor medische diensten welke door zogenaamde "BIG-medici of -beroepsbeoefenaren" worden uitgeoefend. Tevens wordt de eis gesteld dat de uitoefening van de diensten heeft plaatsgevonden in het kader van het beroep van deze medicus. Voor huisartsen die alternatieve geneeswijzen toepassen wil dit zeggen dat op een deel van de activiteiten 21% BTW moet worden gerekend.

Medici en omzetbelasting

In de BTW-wetgeving tot en met 2012 is opgenomen dat medische diensten zijn vrijgesteld voor de BTW. Dit geldt dan voor diensten welke worden verricht door zogenaamde BIG- (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) geregistreerde medici. De BTW-vrijstelling was ook van toepassing op diensten die door medici worden verricht en die normaal niet onder de vrijstelling zouden vallen. De BTW-vrijstelling was ook van toepassing op diensten door mensen zonder BIG-registratie, mits zij voldeden aan bepaalde beroeps- en opleidingseisen. Dit is dus sinds 2013 anders.

Toelichting vrijstelling medici in 2013

Als een BIG-geregistreerde medicus ook daadwerkelijk BIG-diensten verricht, is er niets aan de hand. Voor bepaalde beroepsgroepen is in de wet vastgelegd dat de BTW-vrijstelling komt te vervallen. De belangrijkste zijn:

  1. Psychologen, tenzij zogenaamde GZ-psychologen.
  2. Pedagogen, osteopaten, chiropractoren en acupuncturisten, geen BTW-vrijstelling meer.
  3. Kinder- en jeugdpsychologen, psychologen arbeid en gezondheid mogen een BTW-vrijstelling toepassen, zelfs als ze geen BIG-registratie hebben.
  4. Orthopedagogen hebben ook recht op een BTW-vrijstelling, zelfs zonder BIG-registratie.

Advies fiscaal jurist inzake nieuwe wetgeving

Het is belangrijk dat u de wetgeving juist gaat toepassen en vervolgens bezwaar gaat aantekenen tegen de aanslag. De verwachting is dat er eerdaags (ook door ons kantoor) een bezwaar- en beroepsprocedure wordt opgestart tegen deze wetswijziging. De insteek hierbij zal zijn de Europese wetgeving op dit gebied en het gelijkheidsbeginsel.

Administratie en bedrijf medicus aanpassen

Steeds meer medici verrichten BTW-vrijgestelde en BTW-belaste activiteiten. Doordat sommige prestaties zijn belast met BTW, kan de BTW op de hierop drukkende kosten worden teruggevraagd. Het kan hiervoor wenselijk zijn dat u de BTW-belaste prestaties onderbrengt in een aparte ruimte / gebouw en / of uw administratie anders moet inrichten. De Belastingdienst wil hebben dat uw administratie qua kostenplaats duidelijkheid geeft over de koppeling aan de prestatie (dus met of zonder BTW). Eventueel moeten ook investeringen worden toegedeeld aan de beide groepen. Overleg dit met uw fiscaal jurist.

Mening Staatssecretaris

Staatssecretaris Weekers van Financiën is van mening dat het ter beschikking stellen van personeel of arbeid aan ziekenhuizen in de BTW-heffing moet worden betrokken, ook als het gaat om BIG-geregistreerde verpleegkundigen en / of ZZP'ers. Dit standpunt wordt door de Belastingdienst via voorlichting en handhaving uitgedragen. Volgens de Staatssecretaris laat de Belastingdienst geen onduidelijkheid over de toepassing van de regelgeving bestaan, dit volgt uit onderstaande brief met kenmerk Brief Staatssecretaris van Financiën, 4 april 2013, nr. DGB/2013/639 U.  

Bron

Brief Staatssecretaris d.d. 4 april 2013 (zie onder).

Antwoord naar aanleiding van schriftelijke vragen van de leden Mei Li Vos, Groot en Wolbert (allen PvdA) aan de Minister van Economische zaken en de Staatssecretaris van Financiën over de BTW-heffing bij zelfstandigen in de zorg (ingezonden op 1 februari 2013, nummer 2013Z01927).


Vraag 1 Bent u bekend met het artikel ‘Ondernemers laken controle door fiscus op BTW in de zorg’?


Antwoord op vraag 1 Ja.


Vraag 3 Wanneer is volgens de Belastingdienst een verpleegkundige zelfstandig ondernemer (ZZP'er)?


Antwoord op vraag 3
Er bestaat geen wettelijke definitie van de zelfstandige zonder personeel (ZZP'er). <2>
Specifiek voor de omzetbelasting betekent dit dat, zodra een verpleegkundige buiten dienstbetrekking en regelmatig tegen betaling werkzaamheden verricht voor één of meer ziekenhuizen, deze verpleegkundige ondernemer is voor de omzetbelasting. Aan de hand van de concrete feiten en omstandigheden van het geval zal moeten worden beoordeeld of al dan niet sprake is van ondernemerschap in de zin van de inkomstenbelasting en van de omzetbelasting. Beslissend zijn de criteria van artikel 3.4 van de Wet inkomstenbelasting 2001 en artikel 7 van de Wet op de omzetbelasting 1968 en de daarop betrekking hebbende jurisprudentie.


Vraag 2 Op wie en in welke werksituatie is de BTW-vrijstellingsregeling in de zorg precies van toepassing?


Vraag 4 In welke andere sectoren wordt het criterium ‘onder toezicht staan’ ook toegepast bij de beoordeling van zelfstandigheid en waarom?


Antwoord op de vragen 2 en 4
In de Wet op de omzetbelasting 1968 (de wet) is een vrijstelling opgenomen voor de gezondheids-kundige verzorging van de mens door beoefenaren van een beroep waarvoor regels zijn gesteld bij of krachtens de Wet BIG (artikel 11, eerste lid, onderdeel g, onder 1°, van de wet, de zgn. medische vrijstelling). De vrijstelling geldt alleen als de beroepsbeoefenaar zelfstandig een gezondheidskundige dienst verricht, een Wet BIG-opleiding heeft afgerond en de verrichte dienst behoort tot het deskundigheidsbereik van die beroepsbeoefenaar.
Van het zelfstandig verrichten van een gezondheidskundige dienst is geen sprake als de betrokken beroepsbeoefenaar onder leiding en toezicht van een opdrachtgever (bijvoorbeeld een arts) werkzaamheden uitvoert. In dat geval stelt de Wet BIG-beroepsbeoefenaar zijn of haar diensten (arbeid) ter beschikking en is sprake van een met BTW belaste prestatie, ook al wordt gezondheidskundige arbeid verricht. Deze dienstverlening is vergelijkbaar met die van medische uitzendbureaus, die Wet BIG-beroepsbeoefenaren ter beschikking stellen. De Hoge Raad heeft beslist dat in het geval van een medisch uitzendbureau de BTW-vrijstelling niet van toepassing is <3>. Hof Amsterdam heeft beslist dat de BTW-vrijstelling niet van toepassing is bij prestaties door een verpleegkundigenmaatschap aan ziekenhuizen <4>, aangezien zij in concurrentie treden met uitzendbureaus: de prestatie (ter beschikking stellen van arbeid) is in wezen gelijk. Hetzelfde geldt ook voor de diensten van BIG-geregistreerde ZZP'ers / zorgverleners die hun arbeid, al dan niet door middel van bemiddelingsbureaus, aan ziekenhuizen ter beschikking stellen. <5>
Of in een concrete situatie sprake is van het zelfstandig verrichten van een gezondheidskundige dienst, moet worden beoordeeld aan de hand van de feiten en omstandigheden van het geval. In zijn algemeenheid merk ik op dat verpleegkundigen die door een ziekenhuis worden “ingehuurd” niet zelfstandig gezondheidskundige diensten verrichten. Die verpleegkundigen verrichten hun werkzaamheden niet zelfstandig, maar onder leiding en toezicht van een arts. Dit betekent dat verpleegkundigen die als ZZP'er werkzaam zijn in een ziekenhuis, BTW-plichtig zijn voor de door hen verrichte diensten.


Vraag 5 Is er sprake van oneerlijke concurrentie in de zorg als gevolg van onduidelijkheid over de toepassing van de regels omtrent BTW-vrijstelling? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u doen om de problemen op te lossen?


Vraag 6 Kunt u ingaan op de kritiek van accountant L. Dijckmans over de ‘lakse houding van de Belastingdienst’?


Vraag 7 Herkent u de kritiek dat belastinginspecteurs de regels niet eenduidig hanteren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke maatregelen treft u om de al geruime tijd bestaande klachten op te lossen?


Antwoord op de vragen 5, 6 en 7
Hiervoor heb ik het standpunt ingenomen dat het ter beschikking stellen van personeel of arbeid aan ziekenhuizen in de BTW-heffing moet worden betrokken.


Dat is ook het geval als het om BIG-geregistreerde verpleegkundigen gaat en / of ZZP'ers. Dit standpunt volgt uit wet- en regelgeving en de rechtspraak en is bekend binnen de Belastingdienst. Dit draagt de Belastingdienst ook uit, zowel langs voorlichting vooraf als via de handhaving achteraf. Zo is het ook onder de aandacht gebracht van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en bij ZZP-Nederland.


Ik zie daarom het artikel meer als een signaal dat er mogelijk nog wat te verbeteren valt dan dat de Belastingdienst onduidelijkheid over de toepassing van de regelgeving laat bestaan.


Algemeen bekend is dat het uitlenen van verpleegkundigen door uitzendbureaus belast is met BTW. Zelfstandige verpleegkundigen die werkzaam zijn voor ziekenhuizen treden in concurrentie met deze uitzendbureaus. Het achterwege laten van BTW bij zelfstandige verpleegkundigen is wettelijk niet toegestaan en leidt tot oneerlijke concurrentie met uitzendbureaus.
Ik herken de kritiek niet dat belastinginspecteurs de regels niet eenduidig zouden hanteren. Als in het toezicht blijkt dat door een onjuiste tarieftoepassing te weinig BTW is voldaan door een belastingplichtige in deze branche, vindt correctie plaats. Ook voor wat betreft overleg of vragen van belastingplichtigen zijn er geen concrete signalen dat inspecteurs verschillende standpunten innemen.
Zoals hiervoor al is aangegeven, heeft de Belastingdienst contact opgenomen met de NVZ en ZZP-Nederland over deze problematiek.

Daarnaast heeft de Belastingdienst deze problematiek nadrukkelijker opgenomen in de toelichting op belastingdienst.nl (zie: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/tarieven_en_vrijstellingen/vrijstellingen/gezondheidszorg/vrijstelling_in_de_gezondheidszorg).

Noot bij dit artikel

1 Het Financieele Dagblad, 30 januari 2013.
2 Zie brief 17 september 2012, DB 2012/253.
3 7 december 1994, nr. 29.571, LJN AA2991.
4 Hof Amsterdam, LJNBZ0905, 11/00832. 07-02-2013.
5 Rechtbank Breda heeft anders beslist op 6 maart 2013. Tegen deze uitspraak zal hoger beroep worden ingesteld.

Deel deze pagina

Laatste update op 12-04-2013
Artikel gemaakt op 09-04-2013
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Zorginstellingen en fiscus BTW-heffing in de zorg

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap