print sitemap zoeken disclaimer contact

Raamovereenkomst AWBZ ZZP'er - Zorgkantoor

De ondergetekenden:

A          Zorgkantoor XXX, namens de zorgverzekeraars die zich conform artikel 33 AWBZ tot uitvoering van de AWBZ hebben aangemeld,

hierna genoemd  ‘het zorgkantoor’, en

B          Naam zorgverlener: ..............................         

AGB-code zorgverlener: ...............

Nummer keurmerk ZZP'ers thuiszorg: ...............

Correspondentie adres: ..............................

Postcode / plaats: .........  ..............................          

Bezoekadres: ..............................          

Postcode / plaats: .........  ..............................          

Inschrijving KvK: ...............          

Rekeningnummer: ...............          

hierna genoemd 'de zorgverlener',

tezamen te noemen partijen

In overweging nemende dat:

  • Partijen, in samenwerking met het ministerie van VWS, het ministerie van Financiën, de NZa en ZN, een landelijke pilot uitvoeren met de directe contractering van zelfstandige zorgverleners.
  • De landelijke pilot tot doel heeft vast te kunnen stellen onder welke voorwaarden zelfstandige zorgverleners in de toekomst op grotere schaal thuiszorg kunnen verlenen ten laste van de AWBZ, zonder dat een dienstbetrekking met het zorgkantoor ontstaat.
  • Deze pilot loopt van 01-01-2013 t/m 31-12-2013.
  • Partijen een raamovereenkomst wensen te sluiten waarbij zij aangeven onder welke condities partijen elkander hebben gecontracteerd, inhoudend dat de zorgverlener voorafgaande aan de daadwerkelijke zorgverlening afspreekt met het zorgkantoor tegen welke prijs hij / zij daadwerkelijk de intentie heeft  AWBZ-thuiszorg in natura te verlenen (productieafspraken). Deze productieafspraken zijn vastgelegd in het bij deze overeenkomst behorende NZa-budgetformulier (bijlage 2).
  • Partijen op basis van voornoemde overeenkomst tussen zorgvrager en zorgverlener een overeenkomst van opdracht tot stand willen kunnen laten komen voor de daadwerkelijk te verlenen AWBZ thuiszorg in natura waarvan het zorgplan onderdeel uitmaakt.

Komen partijen ten behoeve van de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) overeen de contractuele relaties als volgt vast te leggen in deze raamovereenkomst, waaraan als bijlagen zijn gehecht de modelovereenkomst van opdracht met zorgplan (bijlage 1) en het NZa-budgetformulier (bijlage 2). De genoemde bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van deze overeenkomst.


Deze raamovereenkomst is gesloten onder de volgende bepalingen.

1.             Intentie, proces en afbakening

1.1.        Partijen verklaren dat zij uitdrukkelijk niet beogen om met elkaar een arbeidsovereenkomst te sluiten en uitsluitend met elkaar wensen te contracteren op basis van een overeenkomst van opdracht. Partijen verbinden zich er jegens elkaar toe hun feitelijke gedragingen bij het uitvoeren van de wederzijdse contractuele verplichtingen in overeenstemming te doen zijn met die welke gebruikelijk zijn bij het tot uitvoer brengen van een overeenkomst van opdracht. De zorgverlener vervult zijn / haar taak in volledige onafhankelijkheid en bepaalt zelf onder welke omstandigheden, bijvoorbeeld qua werktijd en wijze van uitvoering van de opdracht, hij / zij zijn / haar opdracht vervult. Voor zover het zorgkantoor de zorgverlener aanwijzingen of richtlijnen geeft in verband met de uitvoering van zijn / haar opdracht zullen deze louter strekken tot de effectieve uitvoering van de contractuele afspraken, zonder in te grijpen in de wijze van uitvoering van de overeenkomst , aangezien de zorgverlener daarover bij uitsluiting beslist.  De zorgverlener is volledig vrij ook voor derden werkzaam te zijn.

1.2.        Het proces van contractering en zorgverlening kent een apart traject – met een geoormerkt budget, waaraan zorgkantoren zijn gehouden bij het maken van contractafspraken, en aparte voorwaarden - en maakt geen onderdeel uit van het reguliere inkoopproces zoals beschreven in de zorginkoopgids ‘AWBZ 2013’. Het proces verloopt op hoofdlijnen als volgt. Deze hoofdlijnen worden, waar nodig, nader verduidelijkt in de overige artikelen van deze overeenkomst.

1.2.1.       Het zorgkantoor spreekt initieel op regionaal niveau met de zorgverlener af welke zorg (basisfuncties: persoonlijke verzorging, verpleging en eventueel begeleiding), tegen welke tarieven (prijs) en gedurende welk tijdvak in principe geleverd mag worden aan zorgvragers die een indicatie voor zorg van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) (zie ook 2.4). Bij de definitieve productieafspraak 2013 wordt vervolgens (op jaarbasis) het volume vastgesteld.

1.2.2.       Het zorgkantoor contracteert ZZP'ers alléén voor het leveren van de functiebegeleiding, indien persoonlijke verzorging of verpleging de dominante functie betreft (zie ook inkoopbeleid ‘Contracteren ZZP'ers AWBZ 2013’). 

1.2.3.       Bij het stellen van een indicatie voor zorg kan de zorgvrager aangeven aan welke zorgverlener hij de voorkeur geeft. De zorgverlener zal actief moeten werven om zorgvragers te krijgen. De zorgverlener neemt uiterlijk binnen twee werkdagen, maar bij voorkeur dezelfde dag, na ontvangst van het indicatiebesluit contact op met de zorgvrager en maakt op basis van het indicatiebesluit met de zorgvrager afspraken om te komen tot zorgverlening. Kan de zorgverlener de zorgvrager niet of niet tijdig in zorg nemen, dan volgt hij / zij de procedure als beschreven in artikel 2.5.

1.2.4.       Geeft de zorgvrager geen voorkeur aan, dan treedt het zorgkantoor met de zorgvrager in overleg om zijn wensen duidelijk te krijgen. Indien de zorgvrager kiest voor een zorginstelling, geldt deze raamovereenkomst niet.

1.2.5.       Heeft de zorgvrager de keuze voor een zelfstandig zorgverlener gemaakt, dan maken zorgvrager en zorgverlener afspraken over de te verlenen zorg (tijdstippen, plaats, zorginhoud, beëindiging zorg, vervanging). De zorgverlener legt deze afspraken vast in een overeenkomst van opdracht en een zorgplan, die door zorgvrager en zorgverlener worden ondertekend.

1.2.6.       De zorgverlener doet overeenkomstig de hieronder beschreven administratieve procedures melding bij het zorgkantoor van het in zorg nemen, wijzigingen in de zorg, eventuele vervanging en het einde van de zorg. Ook declareert de zorgverlener de geleverde zorg op de voorgeschreven wijze bij het zorgkantoor.

1.3.        Het doel van deze raamovereenkomst is het maken van afspraken over de levering van voldoende, kwalitatief goede en doeltreffende zorg aan de AWBZ-verzekerden in het werkgebied van het zorgkantoor.


2.             Prestaties

2.1.       De zorgverlener verleent zorg aan AWBZ-verzekerden (= zorgvrager) voor zover zij daarop zijn aangewezen en die zich daartoe melden bij de zorgverlener. De zorgverlener controleert of iemand verzekerd is op grond van de AWBZ en verifieert diens identiteit aan de hand van een geldig legitimatiedocument.

2.2.       De zorgverlener verleent zorg als bedoeld in artikel 2.1. van deze overeenkomst aan AWBZ-verzekerden mits de AWBZ-verzekerde beschikt over een geldig indicatiebesluit van het CIZ.

2.3.       Het is de zorgverlener niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van het zorgkantoor derden in te schakelen bij het verrichten van de in dit artikel vermelde diensten (doorcontractering).

2.4.       De zorg die de zorgverlener verleent als bedoeld in artikel 2.1. van deze overeenkomst, behelst de zorg als omschreven in artikel 4, 5 en 6 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ. Over de zorg die de zorgverlener verleent worden nadere productieafspraken gemaakt die schriftelijk worden vastgelegd in het NZa-budgetformulier voor het betreffende kalenderjaar. Hierin worden onder andere afspraken die betrekking hebben op de te leveren productie (prijs en bij definitieve productieafspraak ook volume) aan zorg vastgelegd; zie bijlage 2 van deze overeenkomst.

2.5.       De zorgverlener verleent de zorg zo snel mogelijk na de indicatiestelling. Indien de zorgverlener de te verlenen zorg niet of niet tijdig kan bieden, dan verwijst de zorgverlener de zorgvrager naar het zorgkantoor die de verzekerde zal informeren over zorgverleners die de geïndiceerde zorg wel (tijdig en) volledig kunnen leveren. In overleg tussen de zorgverlener, de zorgvrager en het zorgkantoor wordt vervolgens besloten op welke wijze en welk tijdstip de zorg verleend kan worden. Deze afspraak kan ook inhouden dat de zorg gaat worden verleend door een andere zorgverlener die een overeenkomst met het zorgkantoor heeft.

2.6.       Indien de zorgverlener, door bijvoorbeeld ziekte of vakantie, niet is staat is de afgesproken zorg te verlenen, zorgt hij dat zo snel als mogelijk en / of nodig is een vervangende zorgverlener met vergelijkbare kwalificaties en met een contract met het zorgkantoor de zorg voor de zorgvrager verleent. De zorgverlener stelt het zorgkantoor binnen twee werkdagen van deze vervanging op de hoogte. Voorziet de zorgverlener niet in vervanging, dan kan de zorgvrager het zorgkantoor vragen nieuwe zorgverleners voor te stellen, waar hij een keuze uit kan maken.

2.7.       De zorgverlener levert overeenkomstig dit contract zorg in het werkgebied van het zorgkantoor, tenzij anders is overeengekomen.

2.8.       Het zorgkantoor betaalt de zorgverlener voor de binnen de productieafspraak verleende zorg. Dit met inachtneming van het bepaalde in de Wet Marktordening Gezondheidszorg (WMG), alsmede de relevante beleidsregels van de NZa en het inkoopbeleid ‘Contracteren ZZP'ers AWBZ 2013’ van het zorgkantoor.

2.9.       Het zorgkantoor betaalt de zorgverlener de tarieven voor geleverde zorg zoals die tussen zorgkantoor en zorgverlener zijn overeengekomen en schriftelijk zijn vastgelegd in bijlage 2 van deze overeenkomst.

3.              Overeenkomst van opdracht en zorgplan en informatie voor de zorgvrager

3.1.       De afspraken tussen de zorgverlener en de zorgvrager aangaande de zorg worden schriftelijk in een overeenkomst  van opdracht en zorgplan vastgelegd, ondertekend door de zorgvrager (of diens wettelijk vertegenwoordiger) en de zorgverlener, en minimaal één maal per jaar geëvalueerd door zorgverlener en zorgvrager.


3.2.       In de overeenkomst van opdracht en zorgplan legt de zorgverlener in overleg met de zorgvrager minimaal vast:

3.2.1.             het indicatiebesluit waarop de zorg wordt verleend, als weergegeven in de modelovereenkomst van opdracht en zorgplan die als bijlage 1 bij deze overeenkomst zijn gevoegd;

3.2.2.             afspraken over vervanging en beëindiging van zorg;

3.2.3.             moment (tijdstip/dag) waarop de zorg en/of dienst geleverd wordt;

3.2.4.             vorm en inhoud van de zorg (eventueel ook onplanbaar) en / of dienst die de zorgverlener biedt;

3.2.5.             plaats waar de zorg en / of dienst geleverd wordt.

3.3.       Indien de aard en / of omvang van de te leveren zorg verandert ten opzichte van de afspraken in het zorgplan wordt dit in overleg met de zorgvrager gedaan. Voor deze wijziging tekenen zowel de zorgvrager (of diens wettelijk vertegenwoordiger) als de zorgverlener.

3.4.       Door de zorgverlener wordt een medisch dossier bijgehouden waarin tenminste het zorgplan is opgenomen.

3.5.       Voorafgaand aan en tijdens de zorgverlening informeert de zorgverlener de zorgvrager op een adequate wijze over alles dat van belang is bij de verlening van zorg.

3.6.       De zorgverlener informeert de zorgvrager over de wijze waarop de zorg voortijdig beëindigd kan worden en over vervangende zorg bij verhindering van de zorgverlener. De zorgverlener informeert het zorgkantoor vijf werkdagen voorafgaand aan het beëindigen van de zorg over voorgenomen voortijdige beëindiging van de zorgverlening, zodat het zorgkantoor nieuwe zorgverleners aan de zorgvrager kan voorstellen waaruit de zorgvrager een keuze kan maken.

3.7.       De zorgvrager besluit van welke zorgverleners hij zorg wil ontvangen. Per zorgvrager is er een zorgplan. Bij het opstellen van de overeenkomst en het zorgplan heeft het zorgkantoor geen rol.

4.             Informatie voor het zorgkantoor ten behoeve van de administratieve afhandeling

4.1.       De zorgverlener levert de berichten Melding Aanvang Zorg, Mutatie en Melding Einde Zorg binnen vijf werkdagen na aanvang, wijziging of beëindiging van de zorgverlening aan bij het zorgkantoor. Het zorgkantoor stelt per kwartaal vast of de zorgverlener aan deze prestatie-eis voldoet.

4.2.       De zorgverlener verstrekt de benodigde informatie over de door hem geleverde zorg aan het CAK ten behoeve van het innen van de eigen bijdrage door het CAK.

4.3.       De zorgverlener informeert het zorgkantoor over:

4.3.1.             Verscherpt toezicht door de Inspectie voor de Gezondheidszorg en andere publicitair gevoelige situaties, op zo kort mogelijke termijn;

4.3.2.             Relevante feiten en omstandigheden voor zover die betrekking hebben op het verkrijgen of behouden van keurmerken en verplichte registraties.

4.4.       De zorgverlener informeert het zorgkantoor zo vroeg mogelijk wanneer de continuïteit van zorg in gevaar dreigt te komen. Indien de continuïteit van zorgverlening door de zorgverlener in redelijkheid niet gevergd kan worden, verstrekt de zorgverlener alle relevante informatie die het zorgkantoor nodig heeft om, indien nodig, vervangende zorgverleners aan de zorgvrager voor te stellen, waaruit de zorgvrager een keuze kan maken.

4.5.       Het zorgkantoor kan steekproefsgewijs een materiële controle houden op de productie-afspraken en declaratie, en maakt vooraf de procedure, inhoud en omvang van de controle kenbaar.

4.6.       De zorgverlener geeft de medisch adviseur en / of diens functionele eenheid van het zorgkantoor, op verzoek en steekproefsgewijs, inzage in het medisch dossier / zorgplan onder schriftelijke toestemming van de zorgvrager, en in de administratieve organisatie.

4.7.       Indien uit de declaratie of controle blijkt dat de zorgverlener al dan niet opzettelijk verkeerde en / of onvolledige informatie heeft verstrekt of informatie heeft verzwegen over de zorgverlening en / of in rekening te brengen tarieven, dan wel daar op enigerlei wijze aan meewerkt, dan is het zorgkantoor gerechtigd om ten onrechte betaalde vergoedingen inclusief wettelijke rente terug te vorderen.

4.8.       In geval van aantoonbaar frauduleus handelen door de zorgverlener, is het zorgkantoor ook gerechtigd de onderzoekskosten terug te vorderen. Daarnaast is het zorgkantoor in die situatie gerechtigd om de gegevens van de zorgverlener op te nemen in het Interne en Externe Verwijzingsregister, conform het gestelde in het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen.

4.9.       Als de afspraken uit deze overeenkomst bij voortduring niet, of niet tijdig worden nagekomen, kunnen de volgende maatregelen (overeenkomstig het gestelde in het Burgerlijk Wetboek) gelden (oplopend in ernst van 4.9.1 t/m 4.9.4):

4.9.1.             signalering van de niet nagekomen afspraken, eventueel in combinatie met nader onderzoek, bijv. in de vorm van een materiële controle, naar de niet nagekomen afspraken;

4.9.2.             een indringend gesprek tussen (het management van) het zorgkantoor en de zorgverlener;

4.9.3.             een schriftelijke waarschuwing van het zorgkantoor in de vorm van een schriftelijke ingebrekestelling;

4.9.4.             opzeggen van de overeenkomst door het zorgkantoor.

4.10.    De maatregel die het zorgkantoor verbindt aan het niet nakomen van afspraken is ter beoordeling van het zorgkantoor. Het zorgkantoor zal zich hierbij onder andere laten leiden door de ernst van en de frequentie waarmee de afspraken door de zorgverlener niet zijn nagekomen.

5.             Declaratie van zorg

5.1.       De zorgverlener dient alle declarabele zorg op zorgvragerniveau volgens de afgesproken aanleverdata in te dienen bij het zorgkantoor volgens de geldende AW319 standaard. Het zorgkantoor en de zorgverlener conformeren zich hierbij aan het geldende landelijke declaratieprotocol indien en voor zover dit in de verhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan worden toegepast.

5.2.       De zorgverlener kan alleen declaraties indienen voor zorg die door de zorgverlener zelf is geleverd. Indien de zorgverlener zich laat vervangen door een andere zorgverlener, dan declareert deze laatste zorgverlener zelf de geleverde zorg bij het zorgkantoor.

5.3.       De zorgverlener zorgt voor een financiële administratie waarin de geldstromen van AWBZ-gefinancierde activiteiten en niet-AWBZ-gefinancierde activiteiten worden gescheiden.

5.4.       Het zorgkantoor kan gedurende de looptijd van deze overeenkomst de productieafspraken met de zorgverlener eenzijdig aanpassen, indien de geleverde productie achterblijft bij de redelijkerwijs te verwachten productie. Dit ter voorkoming van het ontstaan van wachtlijsten en / of onderuitputting van het totale budget van het zorgkantoor.

5.5.       Het zorgkantoor kan eenzijdig besluiten tot het herschikken van de productieafspraken wanneer de zorgverlener failliet gaat / dreigt te gaan en / of surseance van betaling wordt verleend.

5.6.       Aanpassing van de productieafspraken kan ook op verzoek van de zorgverlener plaatsvinden. Aanpassing van de productieafspraak kan in die situatie uitsluitend voor zover het zorgkantoor daarmee schriftelijk instemt.

6.             Kwaliteit

6.1.       De kwaliteit van de geboden zorg voldoet tenminste aan de laatste beroepseigen standaarden, branchespecifieke kwaliteitsnormen en de eisen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

6.2.       De zorgverlener is in het bezit van hetKeurmerk ZZP'ers Thuiszorg’.

6.3.       De zorgverlener is in het bezit en maakt gebruik van de ICT-ondersteuningsfaciliteit Dinz, opdat hij een juiste administratie voert.

7.             Aansprakelijkheid, geschillen en overmacht

7.1.       Indien het zorgkantoor door een AWBZ-verzekerde aansprakelijk wordt gesteld, zal de zorgverlener het zorgkantoor vrijwaren en schadeloosstellen voor schade die de AWBZ-verzekerde lijdt en die het gevolg is van het tekortschieten van de zorgverlener in de nakoming van de verplichtingen die op hem rusten in het kader van deze overeenkomst.

7.2.       De zorgverlener is adequaat verzekerd voor bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid.

7.3.       Geschillen tussen het zorgkantoor en de zorgverlener welke voortkomen uit deze overeenkomst, zullen ter beoordeling aan de burgerlijke rechter worden voorgelegd. Alvorens een geschil ter beoordeling aan de burgerlijke rechter voor te leggen, zullen partijen in overleg met elkaar tot een oplossing proberen te komen.

7.4.       Partijen zijn niet verplicht de overeenkomst na te komen wanneer zij daartoe niet in staat zijn door een omstandigheid die niet te wijten is aan hun schuld. Onder overmacht wordt verstaan: alle van buiten komende oorzaken waarop partijen geen invloed kunnen uitoefenen. Daaronder valt in elk geval ingrijpen van de overheid voor zover dat voor partijen geheel onverwachts wordt aangekondigd.

8.             Duur en einde van de overeenkomst

8.1.       Deze overeenkomst geldt voor de periode van één jaar van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013.

8.2.       De overeenkomst kan tussentijds door één of beide partijen worden opgezegd al dan niet met onmiddellijke ingang, wanneer:

8.2.1.             de andere partij een verzoek tot (voorlopige) surséance van betaling doet of in staat van faillissement wordt verklaard;

8.2.2.             de andere partij - ondanks schriftelijke ingebrekestelling met een termijn van minimaal veertien dagen - zodanig ernstig tekortschiet in de nakoming van haar uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, dat dit beëindiging van de overeenkomst rechtvaardigt. In die gevallen zal de andere partij gehouden zijn de schade die door die beëindiging van de overeenkomst ontstaat, te vergoeden.

9.              Crisis- en spoedzorg

De zorgverlener en het zorgkantoor zijn gehouden aan de regionale en / of sectorale crisisregelingen. Ingeval van crisis- of spoedzorg zal de zorgverlener conform de regionale en / of sectorale crisisregeling handelen en overdragen aan de in het crisisprotocol regio genoemde partijen.


10.          Overeenkomst van opdracht

Ten behoeve van het daadwerkelijk uitvoeren van de werkzaamheden hebben partijen afgesproken gebruik te maken van de modelovereenkomst in bijlage 1 van deze raamovereenkomst.

In tweevoud opgemaakt en ondertekend:

Het zorgkantoor

De zorgverlener

Vertegenwoordigd door

……………………

……………………

Op (datum)

te (plaats)

________________________

…………………Op (datum)

te (plaats)

________________________


Meer weten van raamovereenkomst awbz zzp'er en zorgkantoor

Deel deze pagina

Laatste update op 25-01-2013
Artikel gemaakt op 25-01-2013
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Zorginstellingen en fiscus ZZP'er en AWBZ zorg Raamovereenkomst AWBZ ZZP'er en zorgkantoor

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap