print sitemap zoeken disclaimer contact

Voorbeeld overeenkomst ZZP'er en AWBZ Zorg

Bijlage 1 Overeenkomst van opdracht

ook aan te duiden met ‘Model zorgovereenkomst voor AWBZ-thuiszorg in natura, te leveren door zelfstandig zorgverlener’.

De ondergetekenden:

A.       Zorgverlener: ..............................

Contactgegevens: ..............................

ZZP-keurmerk nummer: ...............

Hierna genoemd 'de zorgverlener' [1]

B.       Zorgvrager: ..............................

Adres: ..............................

Postcode / plaats: .........  ..............................

Telefoon: ...............

BSN: ...............

Nummer identiteitsbewijs (lopie bijvoegen): ...............

Hierna genoemd 'de zorgvrager'

tezamen partijen,

In overweging nemende dat

  • De zorgvrager van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) een indicatie (datum, nummer) heeft ontvangen voor de AWBZ-thuiszorg.
  • De zorgvrager bij het zorgkantoor (naam) heeft aangegeven deze zorg te willen ontvangen van de zorgverlener.
  • De zorgverlener op basis van zijn overeenkomst (datum, kenmerk) met het zorgkantoor in het jaar 2013 gerechtigd is deze zorg in natura te leveren.
  • Partijen verklaren dat zij uitdrukkelijk niet beogen om met elkaar een arbeidsovereenkomst te sluiten en uitsluitend met elkaar wensen te contracteren op basis van een overeenkomst van opdracht. Partijen verbinden zich er jegens elkaar toe hun feitelijke gedragingen bij het uitvoeren van de wederzijdse contractuele verplichtingen in overeenstemming te doen zijn met die welke gebruikelijk zijn bij het tot uitvoer brengen van een overeenkomst van opdracht. Voor zover de zorgvrager de zorgverlener aanwijzingen of richtlijnen geeft in verband met de uitvoering van zijn / haar opdracht, zullen deze louter strekken tot de effectieve uitvoering van de contractuele afspraken. De zorgverlener is volledig vrij ook voor derden werkzaam te zijn.

Komen het navolgende overeen:

A.  Zorgovereenkomst

Omvang zorg

De zorgvrager geeft de zorgverlener opdracht overeenkomstig de gemelde indicatie van het CIZ hem de volgende zorg te verlenen:

a.        persoonlijke verzorging, x uur per week;

b.        verpleging, x uur per week;

c.        begeleiding, x uur per week.

Deze zorg wordt nader omschreven in het deel ‘zorgplan’ van deze overeenkomst.

Betaling

Deze overeenkomst betreft de levering van AWBZ-zorg in natura. Dit betekent dat de zorgvrager op grond van deze overeenkomst geen betaling hoeft te doen aan de zorgverlener. De zorgverlener kan de geleverde zorg op basis van zijn overeenkomst met het zorgkantoor direct bij het zorgkantoor declareren.

Kwaliteit van zorg

1.     De zorgverlener staat er voor in dat de door hem te verlenen zorg voldoet aan tenminste de laatste beroepseigen standaarden, branchespecifieke kwaliteitsnormen en de eisen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

2.     Indien de zorgvrager klachten heeft over de zorgverlening en hij met de zorgverlener niet tot overeenstemming komt, kan de zorgvrager zich wenden tot een onafhankelijke klachtencommissie, te weten xxx (klachtencommissie waarbij zorgverlener is aangesloten + info over procedure, evt. brochure).

Vervanging zorgverlener

Indien de zorgverlener, door bijvoorbeeld ziekte of vakantie, niet in staat is de overeengekomen zorg te verlenen, zorgt hij dat zo snel als mogelijk en / of nodig is een vervangende zorgverlener met vergelijkbare kwalificaties de zorg voor de zorgvrager verleent. Voorziet de zorgverlener niet in vervanging, dan kan zorgvrager het zorgkantoor vragen nieuwe zorgverleners voor te stellen, waar hij een keuze uit kan maken.

Beëindiging van de zorg

De zorgverlening eindigt:

a.        indien de indicatie voor de zorg eindigt of vervalt;

b.        indien zorgvrager en zorgverlener dit in onderling overleg overeenkomen; zorgvrager wendt zich alsdan tot het zorgkantoor om hem nieuwe zorgverleners voor te stellen;

c.        indien zorgvrager of zorgverlener dit om dringende redenen wenst; de partij die tot beëindiging wenst over te gaan, wendt zich tot het zorgkantoor met het verzoek nieuwe zorgverleners voor te stellen die de zorg kunnen gaan verlenen.

Geheimhouding

De zorgverlener houdt alles geheim wat hij weet over de zorgvrager, diens gezin, partner of huisgenoten.

B.  Zorgplan

*Vorm en inhoud zorg, plaats en momenten zorgverlening etc. overeenkomstig door zorgverlener te hanteren modelzorgplan.*

Ondertekening, (plaats), (datum)

Zorgverlener                                                 Zorgvrager[1] Indien meerdere zorgverleners tegelijk met zorgvrager een overeenkomst van opdracht sluiten op basis van dezelfde indicatiestelling, kunnen de zorgverleners gezamenlijk één overeenkomst sluiten.

Meer weten van voorbeeldovereenkomst zzp'er en awbz zorg

Deel deze pagina

Laatste update op 25-01-2013
Artikel gemaakt op 25-01-2013
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Zorginstellingen en fiscus ZZP'er en AWBZ zorg Voorbeeldovereenkomst ZZP'er en AWBZ Zorg

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap