Volg ons op:

U bevindt zich hier : Kennisbank Zorginstellingen en fiscus ZZP'er en AWBZ zorg Voorbeeldovereenkomst ZZP'er en AWBZ Zorg


Twitter Updates

Voorbeeld overeenkomst ZZP'er en AWBZ Zorg

Bijlage 1 Overeenkomst van opdracht

ook aan te duiden met ‘Model zorgovereenkomst voor AWBZ-thuiszorg in natura, te leveren door zelfstandig zorgverlener’.

De ondergetekenden:

A.       Zorgverlener: ..............................

Contactgegevens: ..............................

ZZP-keurmerk nummer: ...............

Hierna genoemd 'de zorgverlener' [1]

B.       Zorgvrager: ..............................

Adres: ..............................

Postcode / plaats: .........  ..............................

Telefoon: ...............

BSN: ...............

Nummer identiteitsbewijs (lopie bijvoegen): ...............

Hierna genoemd 'de zorgvrager'

tezamen partijen,

In overweging nemende dat

Komen het navolgende overeen:

A.  Zorgovereenkomst

Omvang zorg

De zorgvrager geeft de zorgverlener opdracht overeenkomstig de gemelde indicatie van het CIZ hem de volgende zorg te verlenen:

a.        persoonlijke verzorging, x uur per week;

b.        verpleging, x uur per week;

c.        begeleiding, x uur per week.

Deze zorg wordt nader omschreven in het deel ‘zorgplan’ van deze overeenkomst.

Betaling

Deze overeenkomst betreft de levering van AWBZ-zorg in natura. Dit betekent dat de zorgvrager op grond van deze overeenkomst geen betaling hoeft te doen aan de zorgverlener. De zorgverlener kan de geleverde zorg op basis van zijn overeenkomst met het zorgkantoor direct bij het zorgkantoor declareren.

Kwaliteit van zorg

1.     De zorgverlener staat er voor in dat de door hem te verlenen zorg voldoet aan tenminste de laatste beroepseigen standaarden, branchespecifieke kwaliteitsnormen en de eisen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

2.     Indien de zorgvrager klachten heeft over de zorgverlening en hij met de zorgverlener niet tot overeenstemming komt, kan de zorgvrager zich wenden tot een onafhankelijke klachtencommissie, te weten xxx (klachtencommissie waarbij zorgverlener is aangesloten + info over procedure, evt. brochure).

Vervanging zorgverlener

Indien de zorgverlener, door bijvoorbeeld ziekte of vakantie, niet in staat is de overeengekomen zorg te verlenen, zorgt hij dat zo snel als mogelijk en / of nodig is een vervangende zorgverlener met vergelijkbare kwalificaties de zorg voor de zorgvrager verleent. Voorziet de zorgverlener niet in vervanging, dan kan zorgvrager het zorgkantoor vragen nieuwe zorgverleners voor te stellen, waar hij een keuze uit kan maken.

Beëindiging van de zorg

De zorgverlening eindigt:

a.        indien de indicatie voor de zorg eindigt of vervalt;

b.        indien zorgvrager en zorgverlener dit in onderling overleg overeenkomen; zorgvrager wendt zich alsdan tot het zorgkantoor om hem nieuwe zorgverleners voor te stellen;

c.        indien zorgvrager of zorgverlener dit om dringende redenen wenst; de partij die tot beëindiging wenst over te gaan, wendt zich tot het zorgkantoor met het verzoek nieuwe zorgverleners voor te stellen die de zorg kunnen gaan verlenen.

Geheimhouding

De zorgverlener houdt alles geheim wat hij weet over de zorgvrager, diens gezin, partner of huisgenoten.

B.  Zorgplan

*Vorm en inhoud zorg, plaats en momenten zorgverlening etc. overeenkomstig door zorgverlener te hanteren modelzorgplan.*

Ondertekening, (plaats), (datum)

Zorgverlener                                                 Zorgvrager[1] Indien meerdere zorgverleners tegelijk met zorgvrager een overeenkomst van opdracht sluiten op basis van dezelfde indicatiestelling, kunnen de zorgverleners gezamenlijk één overeenkomst sluiten.


Meer weten van voorbeeldovereenkomst zzp'er en awbz zorgAuteur(s) van voorbeeldovereenkomst zzp'er en awbz zorg


mr. D.J.B. Jongbloed Dennis).
Fiscaal Jurist, DGA

088 027 00 00
d.jongbloed@jongbloed.tv


Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

Artikel datum : 25-01-2013 | Artikel laatst gewijzigd : 25-01-2013

© 2018 Jongbloed Fiscaal Juristen