Volg ons op:

Twitter Updates

Studiefinanciering en aftrek studiekosten

Dat studeren tegenwoordig niet alleen veel tijd, maar ook steeds meer geld vereist, is duidelijk. Met de huidige studiefinanciering ontkomt de student er niet meer aan op zoek te gaan naar aanvullende middelen. De ouders van de student vormen in de meeste gevallen het eerste aanspreekpunt. Als die dit niet kunnen of willen of de student wil echt zijn eigen boontjes doppen, ontkomt hij of zij er niet aan een deel van het benodigde geld te lenen of er naast de studie een baantje op na te houden om bijvoorbeeld het collegegeld te kunnen betalen.

Gelukkig is er voor zowel de student als de eventueel meebetalende ouders een aantal fiscale mogelijkheden om de gemaakte studiekosten af te trekken.

Studiekosten

Normaal zijn voor elke studie voor het verwerven van een inkomen de werkelijke kosten aftrekbaar. Voor de student die aanspraak kan maken op studiefinanciering, zijn de aftrekbare kosten echter forfaitair vastgelegd. Het maakt niet uit of er ook daadwerkelijk aanspraak gemaakt wordt. Bestaat er een recht op een vorm van studiefinanciering, zowel beurs als lening, dan zijn alleen de forfaitaire bedragen aftrekbaar. Dat deel van de studiekosten waarvoor de student een prestatiebeurs ontvangt, zijn overigens pas aftrekbaar in het jaar dat definitief vaststaat dat de prestatiebeurs niet omgezet wordt in een gift maar in een lening. Als de prestatiebeurs omgezet wordt in een gift, zijn de hiermee samenhangende studiekosten niet aftrekbaar. De aftrek dient per maand dat er recht op studiefinanciering bestaat, bepaald te worden en is afhankelijk van een in de wet genoemd normbedrag. Indien de werkelijke studiekosten minder zijn dan 2x het normbedrag, bedraagt de belastingaftrek maximaal 1x het normbedrag. Zijn de werkelijke studiekosten groter dan 2x het normbedrag, dan mogen de werkelijke studiekosten, verminderd met 1x het normbedrag, afgetrokken worden. Het normbedrag bedraagt op dit moment (februari 2008) voor een student in het beroepsonderwijs  € 126 per maand, voor een student in het hoger onderwijs € 165,80 per maand. Op de op deze manier voor de jaarlijkse belastingaangifte bepaalde aftrekbare studiekosten, dient dan wel nog een drempel van € 500 in mindering te worden gebracht.

Kosten levensonderhoud kind

Ouders kunnen de uitgaven voor levensonderhoud van kinderen jonger dan 30 jaar, die in belangrijke mate (meer dan € 400 per kwartaal) door hen worden onderhouden en waarvoor zij geen kinderbijslag ontvangen, in aftrek brengen. Door de ouders betaalde studiekosten vallen hier ook onder. Ook hier speelt de studiefinanciering een rol. De door de ouders gemaakte studiekosten zijn namelijk niet aftrekbaar als het kind recht heeft op een gift, voorwaardelijke gift of prestatiebeurs in het kader van de studiefinanciering die niet alleen bestaat uit een OV-jaarkaart. Eventuele andere rechten van het kind op een vorm van studiefinanciering, bijvoorbeeld in de vorm van een lening, spelen geen rol. Het komt er dus op neer dat, zolang het kind een prestatiebeurs geniet, er geen recht op aftrek bestaat. Vanaf het moment dat de prestatiebeurs eindigt, maar de studie wordt voortgezet, kunnen de door de ouders betaalde kosten voor de studie in aftrek worden gebracht als uitgaven voor levensonderhoud van kinderen. De aftrek is forfaitair vastgelegd en afhankelijk van de leeftijd van het kind, de mate waarin het kind onderhouden wordt, de hoogte van de ouderlijke bijdrage en of het kind wel of niet thuiswonend is:

Deze opzet is in het voordeel van de meer bemiddelden onder ons. Indien de ouders van een uitwonende student alle lasten voor hem betalen en per kwartaal op € 1.035 studiekosten uitkomen, kunnen zij € 4.140 in aftrek brengen. Bij een IB-tarief van 52% levert dit een teruggave van € 2.153 op. De student die alles zelf moet betalen en een zelfde bedrag aan kosten zou maken, kan hiervan maar € 1.650 in aftrek brengen. Bij een IB-tarief van 33,6% levert dit een teruggave van € 554 op. Gedurende de prestatiebeursperiode is de aftrekbaarheid in beide situaties beperkt. De alles betalende ouders kunnen niets aftrekken en de alles zelf betalende student enkel die kosten die niet gedekt worden door de prestatiebeurs. Mocht de prestatiebeurs niet omgezet worden in een gift, dan kunnen de alles betalende ouders wederom niets aftrekken. De alles betalende student kan in dat geval de gehele ontvangen prestatiebeurs in aftrek nemen.

Meer fiscaaladvies nodig inzake aftrek van studiekosten?

Vul uw naam en telefoonnummer in en wij nemen contact met u op.


Meer weten van aftrekbare studiekostenAuteur(s) van aftrekbare studiekosten


mr. D.J.B. Jongbloed Dennis).
Fiscaal Jurist, DGA

088 027 00 00
d.jongbloed@jongbloed.tv


Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

A. Hof RB (Arjan).
Register Belastingadviseur ,

088 027 00 00
a.hof@jongbloed.tvJongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

Artikel datum : 29-02-2008 | Artikel laatst gewijzigd : 04-10-2018

© 2019 Jongbloed Fiscaal Juristen