print sitemap zoeken disclaimer contact

Belastingplannen 2020 voor ondernemers

Onderstaand in drie minuten de belangrijkste belastingplannen voor ZZP'ers, ondernemers en rechtspersonen. Tevens voegen we tips toe om belasting te besparen. Wellicht moet u nog maatregelen nemen in 2019. Wij werken onderstaande de komende dagen nog bij als we bijvoorbeeld iets nieuws hebben bedacht. Het valt op, dat de overheid vriendelijk is voor werknemers en minder vriendelijk voor ondernemers en bedrijven.

De belangrijkste wijzigingen voor ondernemers in 2020

 1. Vennootschapsbelasting wordt in stappen verlaagd. Het is verstandig om eens te kijken naar het optimaal gebruik van de tariefopstap (winsten tot €200.000 euro), het tariefverschil bedraagt in 2020 bijna 9%. Wellicht moeten er binnen uw concern fiscale eenheden voor de vennootschapsbelasting worden opgeheven.  
  • 2019: 19% over winst tot € 200.000; daarboven 25%;
  • 2020: 16,5% over winst tot € 200.000; daarboven 25%;
  • 2021: 15% over winst tot € 200.000; daarboven 21,7%.
 2. Box 2 tarief wordt verhoogd van 25% naar 26,25% (in 2020) en 26,90% (in 2021). Dividend uitkeringen (bijvoorbeeld voor aflossing rekening-couranschulden) dus in 2019 laten plaatsvinden.
 3. Verliesverrekening wordt beperkt. Verliezen geleden in 2018 zijn nog 9 jaar te verrekenen, verliezen geleden in 2019 en later nog maar 6 jaar.  Probeer verliezen naar voren te halen en zoveel mogelijk in 2018 (indien jaarrekening nog niet gereed) te laten vallen.
 4. Er komt vanaf 2021 een bronbelasting op rente en royalty's voor zover betaald aan inwoners van belastingparadijzen. Deze bronbelasting is gelijk aan het maximale tarief van de vennootschapsbelasting. Dit is bedoeld om geldstromen via Nederland naar belastingparadijzen zwaarder te belasten.
 5. Kleine ondernemersregeling voor de BTW wordt in 2020 aangepast. Bij een jaarlijkse omzet onder de € 20.000 kun je kiezen om vrijgesteld te worden van BTW. Deze keuze moet uiterlijk 20 november 2019 gemaakt zijn.
 6. Afschrijving onroerend goed. De maatregel is al ingegaan per 2019 maar is veel ondernemers ontgaan. De afschrijving op onroerende zaken wordt een stuk minder gunstig. Panden in eigen gebruik kunnen eigenlijk niet meer worden afgeschreven (maximaal tot 100% WOZ-waarde, dit was 50%), dit gold al voor beleggingspanden. U moet dus meer gaan nadenken over de mogelijkheden om voorzieningen te vormen. Tevens is het afboeken naar lagere bedrijfswaarde nog steeds mogelijk. Er komt een overgangsregeling voor panden waarop nog geen 3 jaar is afgeschreven.
 7. Zelfstandigenaftrek: Ondernemers kunnen nu (onder voorwaarden) op hun IB-winst jaarlijks een bedrag ter grootte van € 7.280 in mindering brengen (zelfstandigenaftrek). In 2020 daalt de zelfstandigenaftrek met € 250. Deze aftrek wordt in 9 jaar verlaagd tot € 5.000. De arbeidskorting wordt echter verhoogd.  In combinatie met de beoogde verlaging van het tarief van de vennootschapsbelasting wordt het voor IB-ondernemers aantrekkelijk om te overwegen om hun onderneming om te zetten naar een B.V.
 8. Fiscale beleggingsinstellingen betalen geen vennootschapsbelasting. Per 2020 mogen FBI's niet meer direct beleggen in Nederlands vastgoed. Beleggen in buitenlands vastgoed mag nog wel, ook mag er indirect worden belegd in Nederlands vastgoed.
 9. Exit heffing voor BV's die hun vestigingsplaats verhuizen naar het buitenland moet sneller worden betaald, deze termijn is nu nog 10 jaar en wordt 5 jaar.
 10. De energie-investeringsaftrek (EIA), milieu-investeringsaftrek (MIA) en willekeurige milieu- investeringen (Vamil) worden met vijf jaar verlengd tot 1 januari 2024. Het aftrekpercentage van de EIA zal worden verlaagd naar 45%. 
 11. Taxi's krijgen geen BPM meer terug bij aanschaf vanaf 2020.
 12. De bijtelling voor elektrische auto's gaat in 2020 van 4% naar 8%, over de eerste €45.000. In 2021 gaat dit percentage naar 12% (vanaf  €40.000) en in 2022 zelfs naar 16% (en 2025 : 17%). Vanaf 2026 geldt voor elektrische auto's een bijtellingspercentage van 22%.
 13. De 30%-regeling wordt ingekort van 8 naar 5 jaar.
  • Er komt een beperkte overgangsregeling voor oude gevallen.
 14. DGA's mogen nog maar maximaal € 500.000 rood staan bij de eigen B.V. dit wordt later ingevoerd namelijk in 2022.  
  • Er komt een uitzondering voor eigenwoning schulden bij de eigen B.V.
 15. Vanaf 2021 wordt de liquidatieverliesregeling aangescherpt waardoor het in aftrek nemen van dergelijke verliezen wordt beperkt.
 16. Het vennootschapsbelastingtarief voor de innovatiebox gaat in 2021 van 7% naar 9%.
 17. Het ineens betalen van de vennootschapsbelasting voor een heel jaar kan een betalingskorting opleveren, deze komt in 2021 te vervallen.
 18. Vanaf 1 januari 2020 is er géén belastingrente meer verschuldigd indien de aangifte binnen vijf maanden na afloop van het belastingjaar wordt ingediend (meestal vóór 1 juni).
 19. De BTW op elektronische kranten en boeken gaat omlaag van 21% naar 9%.
 20. In 2020 wordt begonnen met een subsidieregeling voor het stimuleren van leven lang ontwikkelen voor het MKB en specifiek voor de sectoren landbouw, horeca en recreatie.
 21. Ondernemers die internationaal gaan ondernemen kunnen een beroep doen op Rijk Invest - NL. Er komt bijna 2 mrd in de pot. Hoe dit geld eruit komt is nog niet bekend. Het zal met name gaan om investeringen in nieuwe technieken.
 22. Vanaf 2021 komt er voor ZZPers een minimaal tarief van  €16  per uur.
 23. Aftrekposten zijn aftrekbaar tegen een lager tarief, ook ondernemers gaan dit merken, met name door lager voordeel op de zelfstandigenaftrek, meewerkaftrek, speur- ontwikkelingsaftrek en de MKB winstvrijstelling.
 24. Overdrachtsbelasting op verkrijgingen van niet woningen wordt in 2021 verhoogd van 6% naar 7%.
 25. Stijging motorrijtuigenbelasting voor zakelijke bestelauto’s op benzine en diesel. Vanaf 2021 gaat de motorrijtuigenbelasting omhoog. De stijging in 2021 bedraagt 5,25%, in 2022 is dat 4,99%, in 2023 is dat 4,75% en in 2024 zal dat 4,54% zijn.

  

De belangrijkste wijzigingen voor werkgever in 2020

 1. Werkkostenregeling: Voor de eerste € 400.000 van de loonsom wordt de vrije ruimte van de werkkostenregeling verhoogd naar 1,7 procent. Boven de € 400.000 geldt nog steeds het werkkostenforfait van 1,2 procent. Voor deze verruiming kunnen werkgevers met ingang van 2020 wat meer onbelaste vergoedingen aan de werknemers verstrekken, zonder dat de eindheffing van 80% al aan de orde is.
 2. Verklaring omtrent gedrag (VOG) Op basis van de huidige wetgeving kan de werkgever de kosten van een VOG alleen onbelast vergoeden binnen de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Dit wordt aangepast. De vergoeding van een VOG voor werknemers is vanaf 2020 gericht vrijgesteld waardoor de vergoeding onbelast is.

 3. Producten uit eigen bedrijf: Onder de huidige regeling kan voor de waardering van producten uit het eigen bedrijf van de werkgever nog aansluiting worden gezocht bij het door de werkgever aan derden in rekening te brengen bedrag. Voor branche eigen producten bestaat een gerichte vrijstelling tot een bedrag van ten hoogste 20% van de waarde in het economische verkeer. Om de bepaling van de waarde van het product uit het eigen bedrijf in lijn te brengen met de kortingsregeling, wordt in het belastingplan voorgesteld om de waarde van de producten uit eigen bedrijf steeds te stellen op de waarde in het economische verkeer.

 4. Fiets van de zaak : De nieuwe regeling voor de ter beschikking gestelde fiets van de zaak is al aangenomen naar aanleiding van de voorstellen van Prinsjesdag 2018. De regeling gaat pas per 1 januari 2020 in. De bijtelling wordt 7% over de waarde van de fiets.

 5. WBSO: De belangrijkste subsidieregeling in Nederland voor MKB bedrijven. Het systeem voor de aanvraag en de toekenning wordt korter en eenvoudiger. De WBSO is een vermindering van de verschuldigde loonheffing, dus hierdoor nemen uw werkgeverslasten af. De WBSO heeft betrekking op alle kosten van R&D en is bedoeld voor bedrijven, starters en zelfstandigen die zich bezighouden met technisch wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling van technisch nieuwe fysieke systemen, apparatuur, producten en productieprocessen.

Deel deze pagina

Laatste update op 27-02-2020
Artikel gemaakt op 17-09-2019
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Prinsjesdag Belastingplannen Belastingplan 2020 ondernemers

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap