print sitemap zoeken disclaimer contact

Belastingplan 2006

Tarief Inkomstenbelasting:
1e schijf 34,15% (65+: 16,25%)
2e schijf 41,45% (65+: 23,55%)
3e schijf 42%
4e schijf 52%

Heffingskortingen
De algemene heffingskorting bedraagt € 1.990 (2005: € 1.894).
De arbeidskorting is maximaal € 1.357 (2005: € 1.287).
De aanvullende combinatiekorting wordt verhoogd met € 156.
De combinatiekorting wordt verlaagd met € 85.
De aanvullende ouderenkorting wordt vervangen door een alleenstaande ouderenkorting van € 562.
De ouderenkorting wordt verlaagd met € 85.
De bestaande kinderkortingen worden samengevoegd in één kinderkorting van maximaal € 802.

Filmstimuleringsregeling
Voor medegerechtigden in een film-CV komt een verruiming van het maximaal in aanmerking te nemen fiscaal verlies met een bedrag ter grootte van 30% van de inleg of - indien lager - 30% van de grondslag van de filminvesteringsaftrek (FIA).
De filmfondsbijdrage wordt behandeld als kostprijsverlagende subsidie en komt in mindering op de grondslag van de FIA.
Er komt een gedeeltelijke vrijstelling voor de exploitatieopbrengsten bij een filmonderneming van maximaal 55% van de grondslag van de FIA.
De filminvesteringsaftrek wordt verhoogd tot 55% van de voortbrengingskosten.

Milieu-investeringsaftrek
De stimulering van vervroegde introductie van schonere vrachtauto's en bussen (Euro IV/V) via de milieu-investeringsaftrek wordt voortgezet voor de periode 2006 - 2009.


Geschenken in natura
Voor ontvangen geschenken in natura waarbij de eindheffing (loonbelasting) is toegepast, geldt een vrijstelling van inkomstenbelasting.

Verruiming en codificatie vrijwilligersregeling
De door een vrijwilliger ontvangen voordelen van maximaal € 1.500 per jaar en € 150 per maand, behoren niet tot het resultaat uit werkzaamheden.

Zorgtoeslag
Voor de zorgtoeslag geldt een vrijstelling van belasting.

Buitengewone uitgaven
De vermenigvuldigingsfactor in de buitengewone uitgavenregeling wordt verhoogd van 65% naar 90%. Ook vervalt de maximum drempel van € 6.020 waardoor voor alle belastingplichtigen dezelfde procentuele drempel geldt.

Buitenlandse belastingplicht
De buitenlandse belastingplicht wordt aangepast aan het arrest HvJ EG De Groot (C-385/00, BNB 2003/182). De vermindering voor uitgaven voor inkomensvoorzieningen vervalt. Deze uitgaven zijn alleen nog aftrekbaar voor buitenlandse belastingplichtigen die hebben geopteerd voor binnenlandse belastingplicht.

Aanpassing heffings- en invorderingsrente conserverende aanslag
Ter zake van conserverende belastingaanslagen inkomstenbelasting wordt geen heffingsrente meer berekend, tenzij het te conserveren inkomen is ontstaan door staking bij overlijden of overheidsingrijpen. De invorderingsrente wordt voortaan berekend door uit te gaan van 1 september van het jaar waarin zich een handeling of gedraging voordoet ter zake waarvan de ontvanger het verleende uitstel van betaling beëindigt. Vanaf dat tijdstip tot aan het tijdstip van betaling wordt dan invorderingsrente berekend. Het nieuwe systeem geldt voor alle conserverende aanslagen waarvan zich op 1 januari 2006 nog niet een dergelijke handeling of gedraging heeft voorgedaan.
Het uitstel van betaling bij conserverende aanslagen inkomstenbelasting van tien jaar eindigt voortaan bij het begin van het tiende kalenderjaar volgende op het jaar waarop de aanslag betrekking heeft. Aan de belastingschuldige wordt dus eerder kwijtschelding verleend.

Vennootschapsbelasting
Tarief 2006 t/m € 22.689 25,5% (2005: 27%);
Vanaf € 22.689 29,6% (2005: 31,5%).

Vrijstelling voor woningcorporaties
De vrijstelling voor woningcorporaties wordt beperkt tot hun kernactiviteiten. Meer commerciële activiteiten vallen voortaan onder de VPB. Het gaat hierbij om woningbemiddeling, projectontwikkeling en de verhuur en verkoop van bedrijfsonroerendgoed. Vrijgesteld is wel de verhuur van bedrijfsruimten (plintruimten) in een gebouw waarvan minimaal 80% bestaat uit sociale huurwoningen. Dit geldt ook voor gebouwen met een maatschappelijke functie, zoals bijvoorbeeld een wijkgebouw.

Gemengde kostenaftrek
De huidige regeling die alleen geldt bij aanwezigheid van één of meerdere aanmerkelijk-belanghouders, wordt vervangen door een regeling die geldt voor alle VPB-plichtige lichamen die werknemers in dienst hebben. Het forfaitaire niet in aftrek te brengen bedrag wordt gesteld op € 4.000 of, wanneer dit meer is, op 0,4% van het belastbare loon. Er kan worden geopteerd om 25% van de werkelijke kosten niet in aftrek te brengen.

Afwaarderingsverliesregeling
De afwaarderingsverliesregeling van art. 13ca Wet VPB 1969 vervalt. Voor deelnemingen die vóór 1 januari 2006 zijn afgewaardeerd, wordt het regime van art. 13ca gecontinueerd. Verdere afwaarderingen zijn niet mogelijk.

Giftenaftrek
Het plafond van de giftenaftrek wordt verhoogd naar 10%.

Codificatie eindheffing geschenken in natura
Er komt een eindheffingsmogelijkheid voor bepaalde verstrekkingen aan anderen dan de eigen werknemers en waarvoor nog geen inhoudingsplicht bestaat op grond van een andere bepaling van de Wet LB 1964. Het gaat bijvoorbeeld om spaarpunten en diensten in de promotionele sfeer en om geschenken die gelijktijdig aan de eigen werknemers worden verstrekt. Bij de ontvanger worden deze dan geacht niet tot zijn winst, resultaat uit een werkzaamheid of loon te behoren.

Verruiming en codificatie vrijwilligersregeling
Het plafond van de vrijwilligersregeling wordt verhoogd tot € 1.500 per jaar en € 150 per maand. Ook wordt de regeling in de wet verankerd. Vrijwilligers die beneden de genoemde bedragen blijven, worden niet aangemerkt als werknemer.

Buitenlandse werkgever
Voor de inhoudingsplicht van in het buitenland gevestigde werkgevers geldt niet langer de voorwaarde dat de dienstbetrekking met de werknemer in Nederland wordt vervuld. Wel geldt de eis dat het loon is onderworpen aan de Nederlandse inkomstenbelasting.

"ZuidOost-pas"
Er geldt een vrijstelling voor de verstrekking van een tijdelijk recht op vervoer, waarbij de financiering vanwege dreigende verkeershinder door wegwerkzaamheden voor meer dan de helft door de overheid plaatsvindt. De vrijstelling geldt maximaal 6 maanden.

Pensioenregelingen
Er komt een verruiming van de mogelijkheden om in de periode vóór de 65-jarige leeftijd pensioenuitkeringen te ontvangen die gelijk zijn aan hetgeen in de periode na de 65-jarige leeftijd aan AOW en pensioen wordt ontvangen. Bij de berekening blijft buiten aanmerking tweemaal de enkelvoudige gehuwden-AOW zonder toeslag, inclusief vakantietoeslag.

Levensloopregeling
Naast banken en verzekeraars kunnen ook beleggingsinstellingen levensloopregelingen gaan uitvoeren.

Omzetting VUT-uitkeringen
De mogelijkheid wordt verruimd een onder het overgangsrecht vallend recht op VUT-uitkeringen geheel of gedeeltelijk om te zetten in een hoger ouderdomspensioen.

Concern
Een concern kan zich tot de inspecteur wenden met het verzoek hen aan te wijzen als samenhangende groep inhoudingsplichtigen. De in totaal op aangiften af te dragen loonbelasting mag dan in één bedrag worden voldaan. Ook kunnen werknemers binnen het concern verplaatst worden zonder de daaraan verbonden administratie. Zo hoeft de identiteit niet opnieuw te worden vastgesteld en hoeft geen loonbelastingverklaring te worden ingevuld. Ook de spaarloonregeling en de bewijsregel voor ingekomen werknemers loopt door.

Afdrachtvermindering zeevaart
De afdrachtvermindering zeevaart gaat ook gelden voor kwalificerende bemanningsleden van zeilende Commercial Cruising Vessels. Deze wijziging treedt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip in werking.

S&O-afdrachtvermindering
Ook werkzaamheden verricht in andere EU-landen tellen mee voor de S&O-afdrachtvermindering. Ook technisch onderzoek wordt gerekend tot speur- en ontwikkelingswerk. De twee methoden van berekening van het S&O-loon worden vereenvoudigd. Zo hoeven onbetaalde overwerkuren niet meer meegeteld te worden. Ziekte-uren tellen mee voor de uren waarover loon is betaald.

Inkoop eigen aandelen
De faciliteit bij inkoop van eigen aandelen wordt versoepeld. Voorgesteld wordt dat eerdere emissies geen beletsel zijn voor een fiscaal gunstige inkoop van eigen aandelen. Voorwaarde is dat aan deze emissies in overwegende mate zakelijke overwegingen ten grondslag hebben gelegen.

Vrijstelling voor het verplegen en verzorgen
De vrijstelling voor het verplegen en verzorgen van in een inrichting opgenomen personen wordt uitgebreid naar winstbeogende zorginstellingen. Deze bepaling treedt in werking op het moment dat winst beogen krachtens de Wet Toegelaten Zorginstellingen (WTZi) mogelijk wordt.

Facturering
De mogelijkheid periodieke (verzamel)facturen uit te reiken wordt ook van toepassing op ongelijksoortige prestaties. Bij elektronisch factureren vervalt het vereiste van een papieren afstemmingsoverzicht.

Belastingen van rechtsverkeer
Voor de vrijstelling overdrachtsbelasting bij bedrijfsopvolging wordt de familiekring uitgebreid met broers en zusters.

Inbreng onderneming
De vrijstelling overdrachtsbelasting bij inbreng van een onderneming wordt verruimd. De eis dat ten minste de totale waarde van het vermogen moet worden bijgeschreven op de kapitaalrekening, wordt teruggebracht tot ten minste 90% van die waarde.

Herstructurering achterstandswijken
Er komt een vrijstelling van overdrachtsbelasting voor de verkrijging van onroerende zaken van wijkontwikkelingsmaatschappijen door de deelnemers.

(Kabel) netten
Voor de directe en indirecte verkrijging van (kabel) netten gaat een vrijstelling overdrachtsbelasting gelden. Deze maatregel werkt terug tot en met 6 juni 2003.
De antimisbruikbepaling van artikel 15, vierde lid, Wet BRV wordt uitgebreid. De vrijstellingen van overdrachtsbelasting zijn evenmin van toepassing indien omzetbelasting wordt geheven ter zake van het beschikken over een zaak voor bedrijfsdoeleinden, waarbij de vergoeding niet ten minste gelijk is aan de waarde in het economische verkeer en die omzetbelasting niet of niet nagenoeg geheel in aftrek kan worden gebracht.

Kapitaalsbelasting
De kapitaalsbelasting wordt afgeschaft. Wel moet de tot 1 januari 2006 verschuldigd geworden kapitaalsbelasting worden voldaan als de feitelijke constatering van de verschuldigdheid na 31 december 2005 plaatsvindt. Het vervreemdingsverbod van vijf jaar dat geldt voor de vrijstelling van kapitaalsbelasting bij een aandelenfusie, vervalt ook.

Energielabels
De BPM wordt voor een deel afhankelijk gemaakt van het brandstofverbruik van de auto. Hiervoor wordt het bestaande stelsel van energielabels gebruikt. Deze maatregelen treden 1 juli 2006 in werking.

Accijnzen
De indexering van de accijns op benzine en diesel en op brandstoffen gebruikt in het binnenlands luchtverkeer, wordt opgeschort.

Minerale oliën
De accijnsvrijstelling voor minerale oliën die worden gebruikt voor de opwekking van elektriciteit, wordt verruimd naar installaties met een vermogen van ten minste 1 MW.

Biobrandstoffen
Stimulering bijmenging van 2% biobrandstoffen bij fossiele brandstoffen door accijnsverlaging.

Grondwaterbelasting
Er komt een vrijstelling grondwaterbelasting voor beregening en bevloeiïng.

Smeermiddelen
De voorgestelde belasting op smeermiddelen wordt niet ingevoerd.

Europese coöperatieve Vennootschap (SCE)
De Europese coöperatieve Vennootschap (SCE) wordt gelijkgesteld met een Europese naamloze vennootschap (SE). Via een algemene maatregel van bestuur kunnen regelingen die specifiek voor coöperaties gelden ook van toepassing worden verklaard op een SCE. Ook kan de SCE een beroep doen op de fiscale fusiefaciliteiten. Deze bepalingen treden in werking op 18 augustus 2006.

Internationale bijstandsverlening
De Wet op de internationale bijstandsverlening wordt op een aantal punten gewijzigd, met onder andere als gevolg dat inkomsten uit beleggingsstructuren die zijn gevestigd in de EU, de relevante derdelanden en de afhankelijk geassocieerde gebieden gelijk worden behandeld.

Natuurschoonwet
De Natuurschoonwet 1928 wordt gewijzigd in verband met het vervallen van de kapitaalsbelasting. Er geldt overgangsrecht.
In de Natuurschoonwet 1928 wordt de gezamenlijke rangschikking van een klein perceel met een aangrenzend landgoed en van twee kleinere percelen beperkt tot gevallen waarin er een aantoonbare nauwe historische samenhang is. De mogelijkheden voor het gebruik van erfpacht als beheersinstrument worden verruimd.

Accijnszegels
De krediettermijn voor accijnszegels voor sigaretten en rooktabak (banderollenkrediet) wordt verkort tot het einde van de tweede maand.

Deel deze pagina

Laatste update op 06-01-2013
Artikel gemaakt op 20-09-2005
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Prinsjesdag Belastingplannen Belastingplan 2006

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap