print sitemap zoeken disclaimer contact

Belastingplan 2008

Staatssecretaris De Jager en minister Bos van Financiën hebben op Prinsjesdag het fiscaal pakket ingediend bij de Tweede Kamer. Het fiscaal pakket bestaat dit jaar uit twee wetsvoorstellen: Belastingplan 2008 en Overige fiscale maatregelen 2008. In deze wetsvoorstellen worden de onderstaande maatregelen voorgesteld. Tenzij anders vermeld, is de ingangsdatum 1 januari 2008.

Onderstaand treft u het volledige belastingplan 2008 aan, tevens hebben wij de plannen uitgesplitst over onderdelen. De aanpassingen die op 22 november 2007 door de Tweede Kamer zijn aangebracht, zijn in de voorstellen opgenomen.

 1. Leuke maatregelen in 2008 en 2009
 2. Privé personen en Prinsjesdag
 3. Bedrijven en Prinsjesdag
 4. Belastingplannen voor 2009
 5. Column Prinsjesdag 2007
 6. Belastingplan kort en en bondig

Inkomstenbelastingtarief Box 1

Belasting inkomen uit werk en woning:

1e schijf € 17.579     33,60% (65+: 15,70%)

2e schijf € 14.010     41,85% (65+: 23,95%)

3e schijf € 22.271    42%

4e schijf meerdere    52%Heffingskortingen

 • De algemene heffingskorting wordt in 2008 € 2.074 (2007: € 2.043).
 • De algemene heffingskorting voor de niet of weinig verdienende partner wordt vanaf 1 januari 2009 in 15 jaar stapsgewijs afgeschaft. Elk jaar wordt 6 2/3% afgeschaft. Partners met kinderen tot en met 5 jaar worden uitgezonderd. Ook geldt een uitzondering voor belastingplichtigen die vóór 1 januari 1972 geboren zijn.
 • De arbeidskorting wordt in 2008 maximaal € 1.443 (2007: € 1.392).
 • De arbeidskorting wordt meer inkomensafhankelijk. In 2009 wordt de arbeidskorting voor belastingplichtigen met een inkomen tot € 40.000 verhoogd met € 32 tot € 1.475. Het opbouwtraject wordt verlengd. De arbeidskorting voor belastingplichtigen met een inkomen vanaf € 40.000 wordt met 1,25% afgebouwd.
 • De aanvullende combinatiekorting wordt meer inkomensafhankelijk. Deze loopt op met 3,1% van het inkomen boven de grens van € 4.542. Het maximum wordt geleidelijk verhoogd. De maximale inkomensafhankelijke aanvullende combinatiekorting bedraagt € 850 in 2009.

Overige maatregelen

 • Voor ondernemers en resultaatgenieters gaat de bijtelling voor privégebruik van de meeste auto's omhoog van 22% naar 25%.
 • De bijtelling voor privégebruik van zeer zuinige auto's gaat voor ondernemers en resultaatgenieters omlaag naar 14%. Voorwaarde is dat de uitstoot voor een dieselauto niet hoger is dan 95 gram per km, voor een auto op benzine niet hoger dan 110 gram per km.
 • De doorschuifregeling bij staking via te conserveren inkomen naar een andere onderneming geldt voortaan ook als de ondernemer de onderneming vrijwillig beëindigt. Nu geldt deze alleen bij beëindiging van de onderneming als direct gevolg van ingrijpen door de overheid.
 • De meewerkaftrek vervalt, dit is gecorrigeerd in de nota van wijziging. De meewerkaftrek blijft derhalve.
 • Zeeschepen die sleep- en hulpverleningswerkzaamheden verrichten, kunnen onder voorwaarden de tonnageregeling benutten.
 • Het plafond van het eigenwoningforfait van € 9.150 wordt per 1 januari 2010 losgelaten, waardoor belastingplichtigen met woningen boven € 1.663.636 een hogere bijtelling krijgen. Het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde boven € 1.000.000 wordt 2,35%, voor het deel van de waarde dat uitgaat boven € 1.000.000. De verhoging wordt in zeven stappen ingevoerd (niet per 2009 maar per 2010).
 • De standaardpremie en de inkomenafhankelijke bijdrage van de zorgverzekering zijn niet langer aftrekbaar als buitengewone uitgaven.
 • De drempel van de buitengewone uitgavenregeling wordt verlaagd van 11,5% naar 1,65%.
 • Per 1 januari 2009 vervalt de gehele aftrek van buitengewone uitgaven in verband met ziekte, invaliditeit, bevalling, overlijden, arbeidsongeschiktheid en chronische ziekte, ouderdom en adoptie.


Loonbelasting

 • De DGA die enig werknemer is van zijn B.V. valt buiten de loonheffing, maar wordt belast in de IB. Dit is niet het geval als er andere werknemers in dienst zijn. Peildatum is telkens 1 januari.
 • Voor werknemers gaat de bijtelling voor privégebruik van de meeste auto's omhoog van 22% naar 25%.
 • De bijtelling voor privégebruik van zeer zuinige auto's gaat voor werknemers omlaag naar 14%. Voorwaarde is dat de uitstoot voor een dieselauto niet hoger is dan 95 gram per km, voor een auto op benzine niet hoger dan 110 gram per km.
 • De omkeerregel (aanspraken vrijgesteld, uitkeringen belast) voor pensioenen is vanaf 1 januari 2009 niet meer van toepassing voor pensioengevend loon boven € 185.000. Bestaande pensioenaanspraken boven € 185.000 van vóór 1 januari 2009 blijven gerespecteerd.
 • De doorbetaaldloonregeling wordt herzien en in de wet vastgelegd. De regeling wordt enerzijds uitgebreid en anderzijds scherper geformuleerd. De uitbreiding houdt verband met het buiten de loonbelasting plaatsen van de DGA die enig werknemer is van zijn B.V. Voor toepassing van de nieuwe regeling is een beschikking van de inspecteur nodig.
 • Per 1 januari 2009 vervalt de vrijstelling voor vergoedingen van bijzondere ziektekosten.
 • Werknemers kunnen voor 24 maanden onbelast een grotendeels door de overheid gefinancierde vervoerkaart ontvangen. Dit was zes maanden.
 • De toepassing van de jonggehandicaptenkorting in de loonbelasting wordt uitgebreid.
 • De tijdelijke "loon in, loon over"-regeling wordt ook in 2008 gecontinueerd.

Afdrachtverminderingen

 • Er komt een nieuwe berekeningswijze met behulp van gegevens uit de polisadministratie.
 • De mededelingsplicht voor de inhoudingsplichtige bij afwijking van S&O-uren wordt verminderd van maximaal drie naar maximaal één keer per kalenderjaar.
 • De toegestane termijn om een correctie-S&O-verklaring in de aangifte voor de loonheffingen te mogen verwerken, wordt met een aangiftetijdvak verlengd.
 • Het wordt mogelijk om bij nadere regelgeving de inhoudingsplichtige te verplichten tot het elektronisch indienen van een aanvraag en de mededeling.
 • De mededelingstermijn bij de S&O-aftrek in de IB wordt verlengd met een maand in geval van besteding van minder dan 500 uren aan speur- en ontwikkelingswerk.

Vennootschapsbelasting

 •  Tot een belastbaar bedrag van € 40.000 geldt het lage VPB-tarief van 20%. Voor belastbare bedragen tussen € 40.000 en € 200.000 geldt een VPB-tarief van 23%.
 •  Woningcorporaties worden vennootschapsbelastingplichtig met betrekking tot al hun activiteiten.

Dividendbelasting

 • De vrijstelling inkoop eigen aandelen wordt versoepeld. Een inkoop ter zake waarvan regulier dividendbelasting wordt ingehouden, wordt niet meer meegeteld bij de beoordeling of de limiet is overschreden. De sanctie bij overtreding van de limiet is alleen van toepassing voor zover sprake is van een overschrijding.
 • Er komt voor de fiscale beleggingsinstelling een afdrachtvermindering binnen de dividendbelasting. Deze komt in plaats van de huidige teruggaafregeling. Een beleggingsinstelling mag op de door haar af te dragen dividendbelasting een vermindering toepassen ter grootte van de dividendbelasting en de buitenlandse bronbelasting die ten laste van haar is ingehouden.

Omzetbelasting

 • Het algemene BTW-tarief blijft vooralsnog 19%. Wel wordt een verhoging van het algemene BTW-tarief per 1 januari 2009 aangekondigd in de Miljoenennota.
 • Voor kermissen en andere attracties als bioscopen, dierentuinen, pretparken en sportaccommodaties blijft het verlaagde BTW-tarief van 6% gelden.
 • De regeling van het nultarief voor het internationale luchtvervoer wordt aangepast.
 • Beroepsbeoefenaren zijn voortaan alleen vrijgesteld van omzetbelasting voor het verrichten van medische diensten, als het doel is de bescherming van de gezondheid en de diensten worden verricht door iemand die hiervoor een gerichte opleiding heeft. Dit geldt ook voor psychologen. Ook leveringen van tandprothesen zijn alleen nog vrijgesteld als deze worden verricht door tandartsen of tandtechnici. In de nota van wijziging is aangegeven dat deze wijziging wordt uitgesteld.

Overdrachtsbelasting

 • Constructies waarbij belastingplichtigen door het uitgeven van verschillende soorten aandelen overdrachtsbelasting proberen te ontgaan, worden bestreden. Het gaat om verkrijgers van aandelen in rechtspersonen, vennootschappen en verenigingen, waarvan de bezittingen voor het grootste deel bestaan uit onroerende zaken. Het belang wordt voortaan economisch / materieel bepaald in plaats van juridisch / formeel.
 • De verkrijging van natuurgrond die wordt gebruikt voor behoud en ontwikkeling van natuur en landschap, wordt vrijgesteld.

Fiscaal bestuursrecht

 • De systemen die de Belastingdienst gebruikt voor de voorlopige aanslag en de voorlopige teruggaaf, worden geïntegreerd. De grondslagen die gelden voor voorlopige teruggaven en andere (negatieve of positieve) voorlopige aanslagen, worden gelijkgetrokken.
 • Er worden enkele wijzigingen aangebracht in het bij de Eerste Kamer aanhangige wetsvoorstel Versterking fiscale rechtshandhaving (30322). Volgens de staatssecretaris betreft het enkele technische omissies.
 • De rechtsbescherming bij de inkomensafhankelijke regelingen (Awir) wordt verbeterd.
 • Er komen enkele aanpassingen bij de registratie van akten in verband met het registreren van digitaal aangeboden akten.

BPM, MRB en BZM

 • De komende vijf jaar wordt de BPM met jaarlijks 5% verlaagd.
 • De MRB wordt de komende vijf jaar verhoogd met ruwweg 7,2%. Bestelauto's voor gehandicapten zijn uitgezonderd van de verhoging.
 • De MRB wordt per 1 februari 2008 gehalveerd voor benzineauto's met een uitstoot van maximaal 110 gram per km en dieselauto's met een uitstoot van maximaal 95 gram per km.
 • In de BPM gaat de korting (bonus) voor zeer energiezuinige auto's (label A) omhoog van € 1.000 naar € 1.400. De toeslag (malus) van zeer onzuinige auto's (label G) wordt verhoogd van € 540 naar € 1.600.
 • Voor zeer onzuinige auto's wordt een CO²-toeslag ingevoerd. Bestelauto's zijn uitgezonderd.
 • Dieselauto's met een uitstoot van 0 mg / km krijgen per 1 februari 2008 een BPM-korting van € 1.000. Met elke mg / km zal de korting met € 200 afnemen. Vanaf 6 mg / km betekent dit een toeslag van € 200. De maximale toeslag op de aanschaf is € 4.000.
 • De in de wet geregelde automatische maandincasso MRB vrachtauto's wordt niet per 1 januari 2008 ingevoerd, maar uitgesteld.
 • Het papieren BZM-vignet (certificaat) vervalt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Milieuheffingen

 • Er komt per 1 juli 2008 een nieuwe belasting op vliegtickets: de vliegbelasting. Deze wordt opgelegd per vertrekkende passagier en geheven van de luchthavenexploitant. Het tarief bedraagt € 11,25 voor EU-landen of afstanden tot 2.500 km. Voor langere afstanden is de belasting € 45.
 • Er komt een nieuwe belasting op verpakkingen: de verpakkingenbelasting. Er worden zeven verpakkingsmaterialen onderscheiden, elk met een eigen tarief. Dit zijn: glas, aluminium, andere metalen, kunststof, papier en karton, hout en overige materiaalsoorten. Belastingplichtigen die per jaar minder dan 15.000 kilo verpakkingsmateriaal op de markt brengen, zijn vrijgesteld. De overige bedrijven betalen pas verpakkingenbelasting vanaf 15.000 kilo.
 • De spoelwatervrijstelling in de grondwaterbelasting vervalt.
 • De verleggingsregeling belastingplicht energiebelasting wordt afgeschaft.
 • Het tarief afvalstoffenbelasting voor shredderafval wordt aangepast.

Overige

 • Er komt een aanwijzingsbevoegdheid voor buitenlandse algemeen nut beogende instellingen (ANBI's). Dit in vervolg op de reeds voorziene wetswijzigingen betreffende de giftenaftrek in de IB, de VPB en de vrijstellingen in het successie- en schenkingsrecht.
 • Kansspelautomaten worden per 1 januari 2009 onder de kansspelbelasting gebracht. Het omzetbelastingregime is hierop niet langer van toepassing. Het tarief voor de kansspelbelasting wordt verlaagd van 40,85% naar 29%.
 • De vrijstelling kansspelbelasting op prijsvragen wordt uitgebreid.
 • Accijnzen op sigaretten en shag worden per 1 juli 2008 verhoogd, er komt nog een extra verhoging bij.
 • Accijnzen op bier worden per 1 januari 2009 verhoogd.
 • De accijns op diesel wordt per 1 juli 2008 verhoogd met 3 cent per liter en met 1 cent per liter op 1 juli 2009.
 • De accijns op LPG wordt per 1 juli 2008 verhoogd met 1,5 cent per liter en met 1 cent per liter op 1 juli 2009.

Deel deze pagina

Laatste update op 06-01-2013
Artikel gemaakt op 01-06-2007
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Prinsjesdag Belastingplannen Belastingplan 2008

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap